CZ / EN

Energetika a procesní inženýrství

Kód studijního programu: N0713A070001

Garant studijního programuprof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.

Specializace
Energetika
Procesní inženýrství
Ústavy fakulty, které zajišťují výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav energetiky (12115) Vypsaná témata bakalářských prací 12115
Vypsaná témata diplomových prací 12115
Publikované závěrečné práce 12115
Ústav procesní a zpracovatelské techniky (12118) Vypsaná témata bakalářských prací 12118
Vypsaná témata diplomových prací 12118
Publikované závěrečné práce 12118

zamereni_studia/energetika/energetika_07.jpgProgram navazuje na znalosti základních teoretických předmětů získané studenty během bakalářského studia a tyto znalosti v plném rozsahu aplikuje. Studenti získají nové aplikační dovednosti v odborných předmětech rozšiřujících teoretický základ. Dle zájmu studentů se studijní program dělí na dvě specializace, Energetika a Procesní inženýrství, ve kterých si prohloubí odborné dovednosti a obecné způsobilosti. Velkým počtem volitelných předmětů i širokým spektrem témat projektů je studentům v rámci specializace umožněna určitá užší závěrečná profilace.

Cílem studia je výchova absolventů s teoretickými znalostmi, odbornými dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jim umožní na základě širokých znalostí obecných principů sdílení tepla, přenosu hmoty, mechaniky tekutin a transformací energie řešit teoretické i aplikované odborné problémy v oblasti energetiky a procesní techniky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu a v oblasti projektování strojů a zařízení a jejich integrace do komplexních, energeticky, ekologicky a ekonomicky optimalizovaných systémů pro energetiku a provozů včetně výrobních linek v chemickém, zpracovatelském a potravinářském průmyslu i v oblasti zpracování primárních surovin a odpadů.

Ve specializaci Energetika získají studenti komplexní znalosti z oblasti produkce energie z vyčerpatelných, obnovitelných a alternativních zdrojů. Výuka je připraví jak na zvládnutí technického návrhu energetických technologií, projektování a konstruování konkrétních energetických strojů, zařízení a systémů vhodných pro centralizované i decentralizované výrobní jednotky, tak i na ekonomickou a ekologickou stránku jejich provozu. Pozornost je věnována rovněž projekci, konstrukci a provozu systémů pro racionální využití energií především v oblasti chladicí techniky, tepelných čerpadel, pneumatických i hydraulických strojů. Absolventi jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích průmyslu, pracovat ve výzkumných a vývojových organizacích nebo se zapojit do řešení aktuálních problémů v oblasti veřejného sektoru.

Ve specializaci Procesní inženýrství je cílem získání znalostí a dovedností, které absolventům umožní provádět výpočty procesů, návrhy zařízení a výrobní linky pro danou technologii včetně realizace a řízení výroby v chemickém, zpracovatelském a potravinářském průmyslu a při zpracování odpadů a čištění odpadních vod a plynů. K profilujícím předmětům inženýrského oboru patří analytická a numerická analýza přenosových jevů ve strojích a aparátech, hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy, reaktory a bioreaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti, z mechaniky, konstrukce a provozování strojů a zařízení, včetně projektování, měření, regulace a optimalizace výrobních linek. Po absolvování této specializace student proto ovládá nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a aparátů včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů.

PROFIL ABSOLVENTA

zamereni_studia/energetika/energetika_02.jpgAbsolventi specializace Energetika získají komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu. Konkrétně jde o obor, které se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Pozornost je přirozeně věnována úsporám energie, zvyšování účinnosti, ekonomickým a ekologickým aspektům energetických přeměn.
Absolventi se dobře uplatní ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů.

zamereni_studia/procesni_technika/procesni_05.jpgAbsolventi specializace Procesní inženýrství si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a aparátů. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování a optimalizace výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo numerické simulaci procesů, při konstruování metodami CAD.

Takto profilovaní inženýři naleznou uplatnění ve výzkumu, ve vývoji a projektování zařízení a výrobních linek zpracovatelského průmyslu v inženýrských a dodavatelských firmách i u vlastních provozovatelů linek v oblasti řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Budou připraveni působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, zpracování plastů a silikátů, v technologiích zpracování tuhých, kapalných i plynných odpadů, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.
Absolventi studijního programu budou také připraveni k řešení dopadu zpracovatelského průmyslu a energetiky na životní prostředí a budou schopni rozvíjet stávající i nové technologie a energetické zdroje při minimalizaci jejich dopadu na životní prostředí i řešení současné ekologické zátěže působení průmyslu.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Mechanika tekutin / Termodynamika / Aerodynamika / Matematické modelování / Lopatkové stroje / Aerodynamický tunel / Suprasonické proudění / Hydrodynamická analogie / Chladicí věže

  Laboratoře Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky

 • Potravinářský průmysl / Chemický průmysl / Zpracovatelský průmysl / Ekologie / Sušení kapalin / Atomizér / Měření tokových vlastností kapalin / Zpracování plastů / Extrudér / Fotobioreaktor

  Laboratoře Ústav procesní a zpracovatelské techniky

 • Energetika / Kotle / Turbíny / Chladicí technika / Tepelná čerpadla / Obnovitelné zdroje energie / Snižování spotřeby energie / Snižování produkce CO2

  Ústav energetiky

 • Hydromechanické procesy / Zpracování plastů / Biorafinerie / Tepelné procesy / Difúzně separační procesy / Potravinářský, chemický a zpracovatelský průmysl / Ekologie

  Ústav procesní a zpracovatelské techniky

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ