CZ / EN

Informace o přijímacím řízení

Potřebné dokumenty

Přihláška k doktorskému studiu
Rámcová témata pro Ph.D. studium
Konkurz na obsazení témat disertačních prací
Žádost u uznání zahraničního VŠ vzdělání

Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu, v akademickém roce 2024/2025, se zahájením studia v zimním nebo v letním semestru, v doktorských studijních programech:

  • Aplikované vědy ve strojním inženýrství a Applied Sciences in Mechanical Engineering

  • Energetika a procesní inženýrství a Energy and Process Engineering

  • Konstrukční inženýrství a mechatronika a Design Engineering and Mechatronics

  • Řízení strojů a procesů a Machine and Process Control

  • Výrobní a materiálové inženýrství a Production and Material Engineering

Základní informace

V akademickém roce 2024/2025 bude na Fakultě strojní ČVUT v Praze otevřeno čtyřleté doktorské studium ve studijních programech:

  • Aplikované vědy ve strojním inženýrství a Applied Sciences in Mechanical Engineering
  • Energetika a procesní inženýrství a Energy and Process Engineering
  • Konstrukční inženýrství a mechatronika a Design Engineering and Mechatronics
  • Řízení strojů a procesů a Machine and Process Control
  • Výrobní a materiálové inženýrství a Production and Material Engineering

v prezenční i kombinované formě. Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech – jarním, pro nástup v zimním nebo letním semestru, a podzimním pro nástup v letním semestru.

Podání přihlášek ke studiu a řádné termíny

Přihlášky se podávají nejprve v aplikaci https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/ buď v jarním termínu
do 30. 4. 2024 nebo v podzimním termínu do 15. 10. 2024, a to včetně povinných příloh vyžadovaných aplikací. O splnění termínu rozhoduje datum podání webovou aplikací.

Poté uchazeč zasílá nebo předává výtisk přihlášky podepsaný školitelem a vedoucím ústavu na Oddělení pro vědu a výzkum v hlavní budově Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6 - Dejvice, přízemí, č. dveří 15. Formy doručení: poštou, datovou schránkou (p83j9ee), osobně na oddělení nebo podatelnou FS ČVUT. Lhůta pro dodání podepsaného dokumentu je do 7 dnů po uvedených termínech.

Uchazeč se hlásí konkursní formou na vyhlášené téma nebo tematický okruh, vypsaný oborovou radou programu, a to ke konkrétnímu školiteli.

Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu dle platné akreditace na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

Základní podmínka přijetí ke studiu

Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení magisterského studijního programu: navazujících magisterských studijních programů v nabídce FS ČVUT ( https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/formy-studia/navazujici-magisterske-programy/) nebo jiného navazujícího magisterského studijního programu či dodání rozhodnutí o uznání zahraničního VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v zahraničí.

Získané VŠ vzdělání v magisterském studijním programu souvisí s tématem disertační práce.

Přihlásit ke studiu se mohou rovněž studenti posledního ročníku magisterského studijního programu.

Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

Uchazeč předloží na Oddělení pro vědu a výzkum spolu s přihláškou originál dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (tj. diplom a dodatek k diplomu) nebo dodá jeho ověřenou kopii. Uchazeči z posledních ročníků předloží nebo dodají uvedené doklady ihned po obdržení diplomu. Absolvent magisterského stupně v zahraničí (s výjimkou zemí s platnou prezidentskou smlouvou) předloží s přihláškou také rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je realizována ústní formou, zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se odpouští. Bližší informace poskytne uchazeči příslušné školicí pracoviště (ústav/odbor, viz tabulky níže) nebo budoucí školitel (je uveden u tématu disertační práce).

Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení s uchazečem o doktorské studium začíná dnem doručení jeho přihlášky a příslušných dokladů a končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním rozhodnutí o přijetí (respektive nepřijetí) ke studiu.

Přijímací řízení je organizováno u jarního termínu od 3. 6. 2024 do 28. 6. 2024 a u podzimního termínu od 2. 12. 2024 do 16. 12. 2024 příslušnou oborovou radou. Konkrétní termín přijímací zkoušky sdělí fakulta uchazeči písemně.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek

U přijímací zkoušky se hodnotí odborné znalosti, dosavadní odborné aktivity, orientace ve zvoleném tématu disertační práce a komunikativní znalost anglického jazyka potřebná pro výzkumné a publikační aktivity. Uchazeč o studium v českém studijním programu, jehož rodný jazyk je jiný než čeština nebo slovenština, prokazuje znalost českého jazyka na úrovni minimálně B2 uznávaným certifikátem.

Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertace. V případě více uchazečů o jedno vypsané téma určí komise pořadí a doporučí do studia uchazeče, který se umístil na prvním místě.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Sdělení o výsledku přijímacího řízení (rozhodnutí nebo oznámení) bude zasláno každému z uchazečů do 30 dnů po přijímací zkoušce doporučenou poštou.

 

V Praze dne 2. 1. 2024 doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
Děkan

Schváleno Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT

V Praze dne 22. 11. 2023 doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
předseda AS FS ČVUT v PrazeDoktorské studijní programy a nejvyšší počet studentů přijímaných v akademickém roce 2024/2025 ke studiu

Studijní programy

Aplikované vědy ve strojním inženýrství / Applied Sciences in Mechanical Engineering

Organizační jednotka:  
12101
12102
10
12111
12131
25
12112 6
12124 3
Celkem 44
 

Studijní programy

Energetika a procesní inženýrství / Energy and Process Engineering
Organizační jednotka:  
12118 10
12116 10
12115 8
Celkem 28

Studijní programy

Konstrukční inženýrství a mechatronika / Design Engineering and Mechatronics
Organizační jednotka  
12131 5
12113
12135
12136
15
12120
12201
12122
15
Celkem 35

 

Studijní programy

Řízení strojů a procesů / Machine and Process Control
Organizační jednotka  
12110
12114
12137
10
12131 3
Celkem 13
Studijní programy
Výrobní a materiálové inženýrství / Production and Material Engineering
Organizační jednotka  
12132 5
12133
12134
6
12138 2
Celkem 13