CZ / EN

Informace o přijímacím řízení

Potřebné dokumenty

Přihláška k doktorskému studiu
Rámcová témata pro Ph.D. studium
Konkurz na obsazení témat disertačních prací
Žádost u uznání zahraničního VŠ vzdělání

Mimořádný termín pro podání přihlášek ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze

Podle odstavce Mimořádné termíny uvedeného v Podmínkách pro přijetí ke studiu…   („Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu dle platné akreditace na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.“)
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze STANOVUJE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMU ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ a ENERGY AND PROCESS ENGINEERING NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE SE ZÁPISEM DO AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024 (dále Mimořádný termín), KTERÝM SE MĚNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU TAKTO:
 
Původní Podmínky pro přijetí ke studiu schválené AS Fakulty strojní ČVUT 30. 11. 2022 zůstávají v platnosti a mění se pouze následující body a zejména časový harmonogram.
 
Podání přihlášek ke studiu

Formulář přihlášek je k dispozici zde nebo jako písemný dokument na Oddělení pro vědu a výzkum v hlavní budově Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6 - Dejvice, přízemí, č. dveří 15. Vyplněné přihlášky a požadované doklady uvedené na formuláři je třeba odevzdat na oddělení pro VaV (osobně nebo podatelnou FS) nebo zaslat poštou či datovou schránkou (p83j9ee).

Mimořádný termín je stanoven v době od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023. Při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka. Uchazeč se hlásí konkursní formou na vyhlášené téma nebo tematický okruh, vypsaný oborovou radou programu, a to ke konkrétnímu školiteli.
 
Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení s uchazečem o doktorské studium začíná dnem doručení jeho přihlášky a příslušných dokladů a končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním rozhodnutí o přijetí (respektive nepřijetí) ke studiu. Přijímací řízení v mimořádném termínu je organizováno oborovou radou studijního programu.
 
Termín přijímací zkoušky: 5.9.2023 od 10:00 hod. – převážně prostřednictvím MS Teams (popř. v místnosti č. 531) na Ústavu Energetiky.
 

Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu, v akademickém roce 2023/2024, se zahájením studia v zimním nebo v letním semestru, v doktorských studijních programech:

  • Aplikované vědy ve strojním inženýrství a Applied Sciences in Mechanical Engineering

  • Energetika a procesní inženýrství a Energy and Process Engineering

  • Konstrukční inženýrství a mechatronika a Design Engineering and Mechatronics

  • Řízení strojů a procesů a Machine and Process Control

  • Výrobní a materiálové inženýrství a Production and Material Engineering

Základní informace

V akademickém roce 2023/2024 bude na Fakultě strojní ČVUT v Praze otevřeno čtyřleté doktorské studium ve studijních programech:

  • Aplikované vědy ve strojním inženýrství a Applied Sciences in Mechanical Engineering
  • Energetika a procesní inženýrství a Energy and Process Engineering
  • Konstrukční inženýrství a mechatronika a Design Engineering and Mechatronics
  • Řízení strojů a procesů a Machine and Process Control
  • Výrobní a materiálové inženýrství a Production and Material Engineering

v prezenční i kombinované formě. Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech – jarním, pro nástup v zimním nebo letním semestru, a podzimním pro nástup v letním semestru.

Podání přihlášek ke studiu

Formulář přihlášek je k dispozici zde nebo jako písemný dokument na Oddělení pro vědu a výzkum v hlavní budově Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6 - Dejvice, přízemí, č. dveří 15. Vyplněné přihlášky a požadované doklady uvedené na formuláři je třeba odevzdat na oddělení pro VaV (osobně nebo podatelnou FS) nebo zaslat poštou či datovou schránkou (p83j9ee). Jarní termín je do 30. 4. 2023. Podzimní termín je stanoven v době od 4. 9. 2023 do 16. 10. 2023. Při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka. Uchazeč se hlásí konkursní formou na vyhlášené téma nebo tematický okruh, vypsaný oborovou radou programu, a to ke konkrétnímu školiteli..

Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu dle platné akreditace na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

Základní podmínka přijetí ke studiu

Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení magisterského studijního programu: navazujících magisterských studijních programů v nabídce FS ČVUT nebo jiného navazujícího magisterského studijního či dodání rozhodnutí o uznání zahraničního VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v zahraničí.

Získané VŠ vzdělání v magisterském studijním programu souvisí s tématem disertační práce.

Přihlásit ke studiu se mohou rovněž studenti posledního ročníku magisterského studijního programu.

Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

Uchazeč předloží na Oddělení pro vědu a výzkum spolu s přihláškou originál dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (tj. diplom a dodatek k diplomu) nebo dodá jeho ověřenou kopii. Uchazeči z posledních ročníků předloží nebo dodají uvedené doklady ihned po obdržení diplomu. Absolvent magisterského stupně v zahraničí (s výjimkou zemí s platnou prezidentskou smlouvou) předloží s přihláškou také rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je realizována ústní formou, zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se odpouští. Bližší informace poskytne uchazeči příslušné školicí pracoviště (ústav/odbor, viz tabulky níže) nebo budoucí školitel (je uveden u tématu disertační práce).

Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení s uchazečem o doktorské studium začíná dnem doručení jeho přihlášky a příslušných dokladů a končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním rozhodnutí o přijetí (respektive nepřijetí) ke studiu.

Přijímací řízení je organizováno u jarního termínu od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 a u podzimního termínu od 1. 12. 2023 do 15. 12. 2023 příslušnou oborovou radou. Konkrétní termín přijímací zkoušky sdělí fakulta uchazeči písemně.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek

U přijímací zkoušky se hodnotí odborné znalosti, dosavadní odborné aktivity, orientace ve zvoleném tématu disertační práce a komunikativní znalost anglického jazyka potřebná pro výzkumné a publikační aktivity. Uchazeč o studium v českém studijním programu, jehož rodný jazyk je jiný než čeština nebo slovenština, prokazuje znalost českého jazyka na úrovni minimálně B2 uznávaným certifikátem.

Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertace. V případě více uchazečů o jedno vypsané téma určí komise pořadí a doporučí do studia uchazeče, který se umístil na prvním místě.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Sdělení o výsledku přijímacího řízení (rozhodnutí nebo oznámení) bude zasláno každému z uchazečů do 30 dnů po přijímací zkoušce doporučenou poštou.

 

V Praze dne 12. 12. 2022 doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
Děkan

Schváleno Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT

V Praze dne 30. 11. 2022 doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
předseda AS FS ČVUT v PrazeDoktorské studijní programy a nejvyšší počet studentů přijímaných v akademickém roce 2023/2024 ke studiu

Studijní programy

Aplikované vědy ve strojním inženýrství / Applied Sciences in Mechanical Engineering

Organizační jednotka:  
12101
12102
10
12111
12131
25
12112 6
12124 3
Celkem 44

Studijní programy

Energetika a procesní inženýrství / Energy and Process Engineering

Organizační jednotka:  
12118 10
12116 10
12115 8
Celkem 28

 

 

Studijní programy

Konstrukční inženýrství a mechatronika / Design Engineering and Mechatronics

Organizační jednotka  
12131 5
12113
12135
12136
15
12120
12201
12122
15
Celkem 35

Studijní programy

Řízení strojů a procesů / Machine and Process Control

Organizační jednotka  
12110
12114
12137
10
12131 3
Celkem 13

Studijní programy

Výrobní a materiálové inženýrství / Production and Material Engineering

Organizační jednotka  
12132 6
12133
12134
13
12138 3
Celkem 22