CZ/EN

Informace o přijímacím řízení

Potřebné dokumenty

Přihláška k doktorskému studiu
Příloha k přihlášce v oboru Řízení a ekonomika podniku
Rámcová témata pro Ph.D. studium
Konkurz na obsazení témat disertačních prací
Žádost u uznání zahraničního VŠ vzdělání

UPOZORNĚNÍ! Mimořádný termín přijímacího řízení do Ph.D. studia!

Děkan Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze stanovuje mimořádný termín pro podání přihlášek ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2019/2020 (od 1. 10. 2019), nejpozději do středy dne 4. září 2019 do 11.00 hodin (doručit osobně, poštou nebo v zastoupení).

Více informací najdete ve výnosu děkana č. 3.

Podmínky pro přijetí k doktorskému studiuv akademickém roce 2019/2020
se zahájením studia v zimním nebo v letním semestru

Základní informace

V akademickém roce 2019/2020 bude na Fakultě strojní ČVUT v Praze otevřeno čtyřleté doktorské studium ve studijním programu  Strojní inženýrství ve dvanácti studijních oborech (viz tabulka dole na stránce) v prezenční i kombinované formě. Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech – jarním, pro nástup v zimním nebo letním semestru, a podzimním pro nástup v letním semestru.

Podání přihlášek ke studiu

Formuláře přihlášek jsou k dispozici na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo na Oddělení pro vědu a výzkum v hlavní budově Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6 - Dejvice, přízemí, č. dveří 15. Vyplněné přihlášky a požadované doklady uvedené na formuláři je třeba odevzdat na oddělení pro VaV nebo zaslat poštou u jarního termínu do 30. 4. 2019, u podzimního termínu v době od 2. 9. 2019 do 15. 10. 2019. Při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka. Uchazeč se hlásí konkursní formou na vyhlášené téma nebo tematický okruh, vypsaný oborovou radou oboru, a to ke konkrétnímu školiteli.

Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu dle platné akreditace na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu

Základní podmínka přijetí ke studiu

Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení magisterského studijního programu, především navazujících magisterských studijních programů v nabídce FS ČVUT  nebo jiného navazujícího magisterského studijního programu souvisejícího s tématem disertační práce. Přihlásit ke studiu se mohou rovněž studenti posledního ročníku magisterského studijního programu.

Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

Uchazeč předloží na Oddělení pro vědu a výzkum spolu s přihláškou originál dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (tj. diplom a dodatek k diplomu) nebo dodá jeho ověřenou kopii. Uchazeči z posledních ročníků předloží nebo dodají uvedené doklady ihned po promoci.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je realizována ústní formou, zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se odpouští. Bližší informace poskytne uchazeči příslušné školicí pracoviště (ústav, viz tabulka dole na stránce) nebo budoucí školitel (je uveden u tématu disertační práce).

Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení s uchazečem o doktorské studium začíná dnem doručení jeho přihlášky a příslušných dokladů a končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním rozhodnutí o přijetí (respektive nepřijetí) ke studiu.

Přijímací řízení je organizováno u jarního termínu od 27. 5. do 28. 6. 2019 a u podzimního termínu
od 11. 11. 2019 do 16. 12. 2019 příslušnou oborovou radou. Konkrétní termín přijímací zkoušky sdělí fakulta uchazeči písemně.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek

U přijímací zkoušky se hodnotí odborné i jazykové znalosti, dosavadní odborné aktivity a orientace ve zvoleném tématu disertační práce. Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertace. V případě více uchazečů o jedno vypsané téma určí komise pořadí a doporučí do studia uchazeče, který se umístil na prvním místě.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledek obdrží písemně každý z uchazečů nejpozději do čtrnácti dnů po přijímací zkoušce.

V Praze dne 28. 11. 2018 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Děkan

Schváleno Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT

v Praze dne 21. 11. 2018 doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
předseda AS FS ČVUT v PrazeDoktorské studijní obory a nejvyšší počet studentů přijímaných v akademickém roce 2019/2020 ke studiu.

Studijní program Strojní inženýrství

Studijní obor:  Počet studentů
Biomechanika
(Ústav 12124)
5
Technická kybernetika
(Ústavy 12114, 12137)
5
Konstrukční a procesní inženýrství
(Ústavy 12113, 12118, 12135, 12110)
22
Řízení a ekonomika podniku
(Ústav 12138)
6
Technika prostředí
(Ústav 12116)
20
Dopravní stroje a zařízení
(Ústavy 12120, 12201, 12122)
11
Strojírenská technologie
(Ústavy 12133, 12134)
13
Materiálové inženýrství
(Ústav 12132)
5
Matematické a fyzikální inženýrství
(Ústavy 12101, 12102)
10
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
(Ústavy 12111, 12131)
20
Energetické stroje a zařízení
(Ústav 12115)
5
Termomechanika a mechanika tekutin
(Ústav 12112)
8
Celkem 130