CZ / EN

Doktorské studium

budovy/orientace_Dejvice/pudorys_2015_vav.png

Referentka pro doktorské studium:
Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D.

Telefon: +420 224 355 042

E-mail: Sylva.Ondrejickova@fs.cvut.cz

Oddělení pro vědu a výzkum najdete v přízemí budovy Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6.

Vejděte hlavním vchodem, projděte vestibulem, odbočte doleva, projděte stříbrnými dveřmi a na konci chodby se dejte doleva, do chodby A1, kde najdete v prvních dveřích vpravo, číslo 15, referentku pro doktorské studium.

Úřední hodiny

Platí od 11. 4. 2022 do odvolání

Pondělí

10.00 – 12.00

13.00 – 15.00

Čtvrtek

13.00 – 15.00

Všeobecné informace

Doktorské studium na ČVUT v Praze se uskutečňuje podle zákona č. 111/1998 Sb., v souladu se Zásadami doktorského studia a Studijním a zkušebním řádem doktorského studia na ČVUT v Praze a se směrnicemi jednotlivých fakult a celoškolských ústavů.

K doktorskému studiu jsou přijímáni absolventi magisterského (nikoliv bakalářského) vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru. O přijetí rozhoduje děkan příslušné fakulty nebo ředitel celoškolského ústavu na základě výsledku přijímacího řízení. Pro uchazeče není podmínkou praxe v oboru ani není stanovena věková hranice. Ke studiu se mohou hlásit i studenti posledního ročníku. Přijetí je podmíněno úspěšným ukončením studia. Studovat mohou občané ČR, cizinci a osoby bez státní příslušnosti, legálně pobývající v ČR. Doktorandem ČVUT v Praze se stává uchazeč, který byl přijat do doktorského studia.

Cílem doktorského studia je příprava absolventů k vědecké či umělecké tvůrčí práci. Získaná vyšší kvalifikace, včetně jazykové, výrazně zlepšuje možnost uplatnění absolventa.

Studium se uskutečňuje prezenční, distanční nebo kombinovanou formou. Prezenční studium trvá zpravidla 4 roky (standardní délka), distanční zpravidla 5 let a je možné je přerušit.

Distanční forma studia není prozatím realizována. Přechod z jedné formy studia do druhé je možný na základě doporučení školitele a písemné žádosti doktoranda děkanovi příslušné fakulty či řediteli celoškolského ústavu. Studium lze absolvovat se souhlasem školitele a příslušné oborové rady i v kratší době. Prezenční doktorand je po dobu studia řádným studentem vysoké školy se všemi právy a povinnostmi. U obou forem studia musí doktorand odevzdat dizertační práci do 7 let od jeho zahájení.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování dizertační práce, studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, určité minimální pedagogické působení, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti. Individuální studijní plán navrhuje po dohodě s doktorandem školitel, kterého jmenuje děkan fakulty či vedoucí ústavu. Školiteli jsou profesoři, docenti nebo význační odborníci.

Splnění studijní části individuálního plánu je dovršeno úspěšným složením předepsaných předmětových zkoušek a odborné studie. Potom lze absolvovat státní doktorskou zkoušku, při které je nutné prokázat přehled v odborných teoretických znalostech, metodách vědecké práce, schopnost osvojování nových vědeckých poznatků a jejich tvůrčí aplikaci. Státní doktorská zkouška se koná před komisí pro státní doktorskou zkoušku. Její úspěšné absolvování je předpokladem pro obhajobu dizertační práce, která je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu a může být předložena v podobě uveřejněné nebo k uveřejnění připravené publikace nebo souboru publikací. Dizertační práce musí obsahovat původní nové poznatky. Obhajoba práce se koná před komisí pro obhajobu dizertační práce a je přístupná veřejnosti. Při neúspěšné státní doktorské zkoušce anebo obhajobě dizertační práce je možné jedno opakování. Doktorské studium lze ze strany studenta předčasně ukončit na základě písemné žádosti. V případě dlouhodobého neplnění povinností může studium ukončit děkan nebo vedoucí ústavu svým rozhodnutím.

Ekonomické zabezpečení studia

K ekonomickému zabezpečení studia přispívá stipendium, které je přiznáno všem studentům prezenční formy doktorského studia v českém jazyce (tj. občanům ČR i cizincům) a je vypláceno po standardní dobu studia (tj. po 4 roky). Stipendium má 2 složky:

  • nárokovou, jejíž velikost stanovuje škola a která je vyplácena měsíčně po celý akademický rok
  • nenárokovou, která může být přiznána za vynikající studijní výsledky a při podílu na výzkumné a pedagogické činnosti školicího pracoviště

Získat lze i tzv. účelové stipendium při účasti na řešení výzkumného záměru nebo grantového projektu.

Ubytování pro mimopražské prezenční doktorandy je možné na vysokoškolských kolejích a stravovat se lze v menzách.

V akademickém roce je 6 týdnů prázdnin.