CZ/EN

Nabídky závěrečných prací

OBLAST / TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Informace / název práce /
/ charakteristika / cíle

TYP ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
(bakalářská / diplomová / disertační / studentský projekt)

KONTAKT

(firma, jméno a příjmení, e-mail, telefon)

VLOŽENO

(datum)

Tvorba aplikace/programu pro řízení reklamačního procesu dílů z oblasti automobilového průmyslu

  Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Návrh automatizace montáže TMM (Thermo-management module)

Automatizace výrobního procesu; spolupráce robot – člověk Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Návrh ergonomického zhodnocení montážní linky

Stanovení ergonomických opatření s přihlédnutím k času cyklu stroje Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Návrh a realizace kontrolní stanice pro TMM (Thermo-management module)

Konstrukce kontrolní stanice skládající se z kamerového systému a osvětlení (100% kontrola TMM); odzkoušení kamerového systému; porovnávání se stávající kontrolou prováděnou vizuálně pracovníkem Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Optimalizace procesu elektroerozivního obrábění, úspora výrobních nákladů

  Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Konstrukce vstřikovací formy

Studie vyrobitelnosti výrobku (stanovení uzavírací síly); analýza smrštění; návrh dělících rovin; návrh vtokového soustavy; návrh vyhazovacího systému; návrh chladící soustavy; konstrukce formovacích dílů; konstrukce rámu formy vč. statického výrobku; tvorba výkresové dokumentace; konstrukce odvzdušnění forem Diplomová práce

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Pavla Holubářová
+420 465 355 211
pavla.holubarova@schaeffler.com

25.11.2020

Měření emisí / OBD III

Automobilní diagnostické systémy nové generace OBD III, funkční rozsah, vlastnosti, uživatelské rozhraní; účast Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Pavel Štěrba, pavel.sterba@tuv-sud.cz
Tel.: 602 558 659

16.10.2019

Měření emisí / Zpracovaní dat z měření motoru na zkušebním stanovišti 

Zpracování datových souborů z měření motorů na zkušebním stanovišti, datové zpracování pomocí nástrojů výpočtové techniky  Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Richard Vacek, richard.vacek@tuv-sud.cz
Tel.: 724 809 929

16.10.2019

Měření emisí / Vectotool – užitková vozidla

Matematická relace mezi spotřebou paliva spalovacího motoru zjištěného na motorovém dynamometru a instalovaného do nákladního vozidla s konkrétními parametry Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Pavel Štěrba, pavel.sterba@tuv-sud.cz
Tel.: 602 558 659

16.10.2019

Pasivní bezpečnost / (Boční) nárazy – Dycot/Crash/Simulace

Neotřelé nápady a nové myšlenky vítány!
Vysoká pravděpodobnost realizace!

NÁZEV:

Návrh konstrukce lineárního vedení ALIS.

CHARAKTERISTIKA:
Návrh konstrukce lineárního vedení ALIS (zařízení simulující boční náraz automobilu) vč. studie proveditelnosti. Jedná se o konstrukční návrh ( s využitím komerčně dostupných prvků) lineárního vedení přenášející pohyb pístů na mechanismus predstavující boční strukturu vozu. Součástí DP je také studie proveditelnosti.

CÍL PRÁCE:
Vytvořit konstrukční návrh (studii) v prostředí CAD - Solidworks.
Studie vyrobitelnosti + podklady pro odhad nákladů (ve spolupráci se zadavatelem).

Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Michal Kalinský
michal.kalinsky@tuv-sud.cz
Tel.: 724 592 653

16.10.2019

Pasivní bezpečnost / Airbagová laboratoř

Vývoj přístroje, metodiky. Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací airbagů v airbagové laboratoři

NÁZEV:

Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému.

CHARAKTERISTIKA:

 • sběr požadavků
 • analýza techniky
 • vývoj systému (mechatronika)
 • (realizace systému)
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Libor Šmíd 
libor.smid@tuv-sud.cz  
Tel.: 606 621 007

16.10.2019

ADAS & AD (pokročilé systémy řidiče a autonomní vozidla / Testování Car2Car Car2X

V rámci testování pokročilých systémů řidiče a autonomních vozidel je získáváno mnoho dat z různých měřicích systémů. Úkolem studenta bude na základě analýzy současného systému AB Dynamics a možností rozšíření o produkty National Instruments aj. navrhnout měřicí aparaturu a automatizované zpracování dat.

NÁZEV:
Návrh měřicího řetězce s vhodnou synchronizací a zpracováním dat víceobjektových zkoušek ADAS a AD systémů

CHARAKTERISTIKA:

 • analýza současného stavu měřicí techniky
 • požadavky nových testů vč. synchronizace a obrazového záznamu
 • návrh měřicícho systému (HW)
 • návrh systému na zprac. dat (SW)
 • realizace celého řetězce
Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuv-sud.cz
Tel.: 601 131 947

 

16.10.2019

ADAS & AD (pokročilé systémy řidiče a autonomní vozidla / Testování Car2Car Car2X

Testovací scénáře pro autonomní vozidla od úrovně 3 a vyšší. Požadavky na testování na polygonech s C2X komunikací.

NÁZEV:

Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně 3

CHARAKTERISTIKA:

 • souhrn legislativy a spotřebitelských testů C2C a C2X
 • souhrn testů z evropských výzkumných projektů
 • principy komunikace mezi vozidly i mezi vozidly a infrastrukturou
 • na základě bezp. analýzy, statistik nehod a specifičnosti CZ prostředí navrhnout nové testy
 • provedení a vyhodnocení testů
Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jakub Dvořák
jakub.dvorak@tuv-sud.cz
Tel.: 601 131 947

Ing. Martin Šotola, Ph.D.
martin.sotola@tuv-sud.cz
Tel.: 725 103 675

16.10.2019

Simulace / MBS/ADAS II

 1. Matlab/SIMULINK - vývoj bloku pro sensor fusion, využití simulace ADAS/AD
 2. Vstupem jsou „object list“ popř. data na nižší úrovni postprocessingu jednotlivých sensorů používaných ve vozidle pro detekci vnějších objektů: radar + kamera + lidar + sonar, výstupem je jeden object list.
 3. Matlab/SIMULINK - vývoj bloků a jejich implementace pro některé sub-systémy vozidla a jeho řídící funkce
  • ESP (ABS)
  • Pohonný řetězec
  • Predictive driver
  • Řídící funkce (AEB, ACC, AES …)
 4. Matlab/SIMULINK – vývoj modelu a zpřesňování modelu vozidla pro simulace v oblasti ADAS/AD
 5. Zpracování a vyhodnocení dat z fyzických zkoušek zaměřených na testování funkcí ADAS a dynamického chování vozidla při definovaných manévrech. Využití pro virtuální simulace v oblasti ADAS/AD.
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
jiri.svoboda@tuv-sud.cz
Tel.: 725 007 220

16.10.2019

Simulace / MBS/ADAS II

Současné a budoucí požadavky na ADAS/AD funkce z pohledu (připravované) legislativy a požadavků spotřebitelských organizací s ohledem na vývoj produktu a budoucího obchodního modelu pro oblast fyzického a virtuálního testování v této oblasti. Bakalářská práce / Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
jiri.svoboda@tuv-sud.cz
Tel.: 725 007 220

16.10.2019

Lokace Bezděčín / Využití odpadního tepla

Návrh na využití odpadního tepla (kompresorovna, solární komora aj.) v návaznosti na úspory nákladů za provoz průmyslového objektu

NÁZEV:
Využití odpadního tepla ve zkušební laboratoři environmentálních zkoušek

CHARAKTERISTIKA:

 • Analýza současného stavu technologií 
 • Energetická bilance
 • Sběr dat
 • Návrh rekuperace
 • Realizace
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Mgr. Martin Čada
martin.cada@tuv-sud.cz
Tel.: 602 114 508

Aleš Brabenec
ales.brabenec@tuv-sud.cz
Tel.: 725 896 850

16.10.2019

Lokace Bezděčín / Odsávání zplodin z airbagů DYCOT

Odsávání zplodin Airbagů po výstřelu katapultu.

NÁZEV:
Návrh mobilní digestoře na odsávání zplodin airbagů při saňových zkouškách pasivní bezpečnosti

CHARAKTERISTIKA:

 • sběr dat 
 • okrajové podmínky testů (Dynamika, poloha)
 • návrh mobilního systému
Diplomová práce

TÜV SÜD Czech

Ing. Martin Škopek
martin.skopek@tuv-sud.cz
Tel.: 725 896 850

Ing. Lukáš Rákosník
lukas.rakosnik@tuv-sud.cz
Tel.: 724 417 758

16.10.2019