CZ / EN

JAK SE PŘIHLÁSIT DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA?

 • Mimořádné kolo přijímacích zkoušek do bakalářského studia programu Strojní inženýrství  (netýká se anglického bakalářského programu BME) je vypsáno od 2. 5. 2024 do 18. 8. 2024
 • Při vyplňování přihlášky si vše pečlivě přečtěte.
 • Při uvedení nepravdivých informací může být přihláška vyřazena z přijímacího řízení.
 • Po zadání kódu přihlášky a hesla můžete sledovat průběh přijímacího řízení.
 • V elektronické přihlášce naleznete veškeré informace týkající se průběhu vašeho přijímacího řízení.
 • Pokud do dne zahájení akademického roku nedovršíte věku 18 let, nemůžeme vás zapsat do studia.


Po úplném vyplnění přihlášky, ověření e-mailové adresy, uzavření přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude přihláška zařazena do přijímacího řízení ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Informace o zařazení přihlášky do přijímacího řízení bude k dispozici v elektronické přihlášce.

Pokud se tato informace nezobrazí do 5 dnů po uhrazení poplatku, je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze: tel.: +420 224 353 249  nebo email: Eva.Razkova@fs.cvut.cz.

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 900 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 1. online platbou platební kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem)
 2. převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví
 3. složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce Komerční banky a. s.

Poplatek 900 Kč se poukazuje pouze na účet:

 • Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
 • Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6,
 • Číslo účtu: 19-5505030267/0100,
 • Variabilní symbol: 77777
 • Specifický symbol: číslo přihlášky

Pro platby ze zahraničí:

 • IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267
 • SWIFT: KOMBCZ PPXXX
 • Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR)

Poplatek příp. přeplatek je nevratný.

ANO,

pokud máte maturitu z Matematiky nebo Fyziky
absolvovanou v letech 2022, 2023, 2024, 
na škole akreditované v České republice,
 

pokud NE, MUSÍTE vykonat přijímačky.


 • Při zaslání poštou musí být datové razítko nejpozději 28. 6. 2024.

 • Při osobním doručení je třeba dokumenty dodat do 28. června 2024, 13.00 hodin, na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 160 00 Praha 6.

 • Pro uchazeče přihlášené v mimořádném kole přijímacího řízení, je termín pro dodání požadovaných dokumentů prodloužen do 3. 9. 2024

 • Při využití elektronické konverze např. na Czech Point nebo na Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.


Na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze dodejte tyto dokumenty:

 1. Uchazeči, kteří maturovali na škole akreditované v ČR: 
  • ​​úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 2. Uchazeči z České republiky nebo cizinci trvale žijící v České republice, kteří absolvovali maturitu mimo ČR nebo Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko nebo Slovinsko:  
  • úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
  • Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 3. Uchazeči ze Slovenské republiky: 
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v SR (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR a v případě absolvování střední školy ve slovenském jazyce ani doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 4. Uchazeči z Maďarska, Německa, Polska a Slovinska: 
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v dané zemi (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR, ale je třeba dodat úřední překlad do českého, slovenského nebo anglického jazyka).
  • doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 5. Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenska, Maďarska, Německa, Polska a Slovinska) a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice a budou studovat v programu zajišťovaném v českém jazyce:
  • úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR).
  • doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 6. Uchazeči, kteří získali osvědčení o Evropském bakalaureátu (dle Úmluvy o statutu evropských škol, čl. 5 a čl. 11):
  • úředně ověřenou kopii originálu tohoto osvědčení. Není-li originál v českém nebo anglickém jazyce, pak je třeba dodat ještě úřední překlad do českého nebo anglického jazyka
  • případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1], nejedná-li se o občany České republiky nebo Slovenské republiky.

Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 • vysvědčením o státní zkoušce z českého jazyka na české škole s tímto oprávněním nebo
 • certifikátem o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2  vydaným ČVUT v Praze nebo Univerzitou Karlovou.

Pokud jste úspěšně absolvovali přijímací řízení a obdrželi jste Rozhodnutí o přijetí na FS ČVUT (Uvidíte také ve vaší elektronické přihlášce), je nutné se do studia ZAPSAT.

 • Rozhodnutí o přijetí obdržíte, pokud vám byla přijímací zkouška prominuta nebo jste ji úspěšně složil/a a na Oddělení studijní doručíte všechny požadované dokumenty – viz. Podmínky pro přijetí
 • Studentem se stáváte teprve dnem zápisu a můžete čerpat veškeré studentské výhody.
 • Zápis do bakalářského studia proběhne ve stanovených termínech (viz. tabulky níže).
 • Formu zápisu si můžete zvolit sami: zápis on-line nebo prezenčně (s osobní účastí)
 • Termín zápisu pro uchazeče, kteří budou konat přijímací zkoušku v mimořádném kole přijímacího řízení  bude zveřejněn.
 • K vybrané formě zápisu se musíte zaregistrovat ve vaší elektronické přihlášce.
  (Všechny termíny zápisu jsou rovnocenné a nemají vliv na volbu specializace, tvorbu rozvrhu a výběr předmětů).
 

Vyberte si formu zápisu:

On-line zápis – bez osobní účasti

Prezenční zápis – s osobní účastí

 


ONLINE ZÁPIS

Vyberte termín zápisu a v období registrace k vybranému termínu zápisu se zaregistrujte:

Termín zápisu
(den, kdy se stanete studentem)
Období registrace k on-line zápisu Způsob zápisu
4. 7. 2024 Od 1.6.2024 do 2.7.2024 On-line
1. 8. 2024 Od 5.7.2024 do 30.7.2024 On-line
4. 9. 2024 Od 2.8.2024 do 2.9.2024 On-line
 • Ve výše uvedené tabulce si vyberte Termín zápisu (první sloupec tabulky)
 • V období registrace (druhý sloupec tabulky) k vámi  vybranému Termínu zápisu otevřete svojí elektronickou přihlášku
 • Poté v elektronické přihlášce klikněte na „On-line zápis do studia“  a pozorně zkontrolujte všechny údaje.
 • Správnost údajů potvrďte.
 • Prostudujte připravené dokumenty (po rozkliknutí se zobrazí: Informace pro studenty 1. ročníku, Pravidla používání sítě a pod nimi se nachází text Imatrikulačního slibu FS ČVUT, Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ).
 • Registraci potvrdíte kliknutím na pole „Závazně se zapisuji do studia“.

Poznámka: Informaci o provedení zápisu do studia studijním oddělením uvidíte ve vaší elektronické přihlášce nejdříve druhý den po Vámi zvoleném termínu zápisu a také ji obdržíte do emailu, který jste uvedli ve vaší přihlášce. Pokud do tří dnů od vámi zvoleného termínu on-line zápisu nebude informace v přihlášce a neobdržíte informační email, kontaktujte Oddělení studijní.

 


PREZENČNÍ ZÁPIS

Vyberte termín zápisu a v období registrace k vybranému termínu zápisu se zaregistrujte:

Termín zápisu
(den, kdy se stanete studentem)
Období registrace k prezenčnímu zápisu Způsob zápisu
5. 9. 2024 v 9:00 hodin Od 2.8.2024 do 3.9.2024 Pouze prezenčně
5. 9. 2024 ve 13:00 hodin Od 2.8.2024 do 3.9.2024 Pouze prezenčně
 • Ve výše uvedené tabulce si vyberte Termín zápisu (první sloupec tabulky)
 • V období registrace (druhý sloupec tabulky) k vámi vybranému Termínu zápisu otevřete svojí elektronickou přihlášku
 • Poté v elektronické přihlášce v sekci „Přiřazení na termíny“ vyberte termín a potvrďte jej.
 • Ve vámi vybraný termín zápisu se dostavte na Fakultu strojní ČVUT (Technická 4, Praha 6 – Dejvice). S sebou přineste doklad totožnosti (občanský průkaz, případně pas)


PLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ


Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají.

Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.