CZ / EN

Strojní inženýrství

Pomůžeme vám správně zaměřit vaší kariéru!

Pevný základ vám poskytneme, při studiu bakalářského studijního programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.

►Zveme vás na dny otevřených dveří a další akce, kdy nás můžete navštívit◄

st_programy/bakalarske/39-20201008_003_CVUT-VIC-Ryszawy.jpgst_programy/bakalarske/29-20191121_004_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg

 

Během studia si osvojíte hluboké znalosti v oblasti inženýrských věd. Proniknete do tajů technického světa a získáte všeobecný přehled. Odborně Vás připravíme dle aktuálních požadavků průmyslu i na pokračování ve studiu v navazujících magisterských programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze, či na partnerských univerzitách v zahraničí.

V přihlášce můžete zvolit jeden z oborově orientovaných profilů, který se realizuje formou povinně volitelných předmětů ve 2. a 3. ročníku studia. Volba profilu není závazná a lze jí v průběhu studia změnit volbou jiných povinně volitelných předmětů.

Pro akademický rok 2024/2025 je možné vybírat z následujících patnácti profilů:

█ Detailní charakteristika studijního programu

█ FORMA STUDIA: Prezenční studium / Kombinované studium

█ STANDARDNÍ DOBA STUDIA: 3 roky

█ GARANT PROGRAMU: doc. Ing. Jan Halama, Ph.D.

█ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ: strojírenství, technologie a materiály

█ PROFILACE: 15 profilů

█ CÍLE STUDIA

st_programy/bakalarske/43-testbed01.jpgPo absolvování tohoto studijního programu budete schopni využívat základní i složitější matematické a fyzikální modely, také metody a postupy pro řešení úloh odborné technické praxe. Cílem studia není úzká specializace, ale snaha získat všeobecný přehled o strojírenství podložený kvalitními znalostmi teoretických předmětů ve spojení s jednoduchými praktickými aplikacemi.

Nejdůležitější součástí tohoto bakalářského studijního programu jsou předměty společného základu celého strojírenství, které vám pomohou získat poznatky nezbytné pro inženýrské činnosti:

  • matematika, fyzika a mechanika kontinua na vyšší (inženýrské) úrovni, potřebné pro navazující magisterské studium,
  • konstruování,
  • strojírenské materiály,
  • výrobní technologie.

Studijní program je bez specializací, ale ke vzniku smysluplné kvalifikační práce zaměřené na určitou oblast strojírenství slouží skupiny povinně volitelných předmětů a profilových projektů zaměřených do konkrétních oblastí strojírenství (doprava, technologie, energetika, atd.).

█ PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/bakalarske/41-20201008_013_CVUT-VIC-Ryszawy.jpgVýuka ve studijním programu se soustředí na přípravu teoreticky vybavených absolventů pro nejnáročnější disciplíny navazujícího studia a dávající kvalitní základ pro budoucí uplatnění v technické praxi a též ve vědě, výzkumu a vývoji.

Připravíme vás pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, zejména strojírenských, ale i dalších technických oborů. V navazujícím magisterském studiu budete schopni řešit nejnáročnější technické problémy vzhledem k „mezioborovým“ znalostem získaným v průběhu bakalářského studia.

Po absolvování však můžete rovněž odejít ihned do praxe. Všeobecný záběr studijního programu může být pro vás výhodou. Nebudete totiž úzce profilováni, což vám umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů v dnešní době požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, které k užší specializaci vyškolí přímo zaměstnavatel.

Po absolvování budete ovládat teoretickou i aplikovanou matematiku a fyziku, mechaniku soustav těles, mechaniku kontinua, strojírenské konstruování s využitím nejmodernějších digitálních nástrojů, technické materiály a technologie jejich zpracování, ale také základy informatiky, automatizace, elektrotechniky a dalších disciplín, které jsou pro moderní strojírenství a technickou praxi nepostradatelné.

█ CHARAKTERISTIKA PROFESÍ

Můžete se uplatnit v technických funkcích, v konstrukčních a technologických kancelářích strojírenských podniků i ve službách a obchodu. Pracovní pozice můžete získat také ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích průmyslových podniků nebo výzkumných ústavů, a také jako členové týmů orientovaných na komplexní řešení problémů inovací konstrukcí a průmyslových zařízení.

█ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Základním požadavkem je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, podání úplné a správně vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu a úhrada poplatku za přijímací řízení. Může být stanoveno i ověření znalostí z matematiky a fyziky, a to písemným testem v návaznosti na „státní maturity“.

█ Podrobné znění podmínek pro přijetí

█ PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava k předmětům. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů, v předepsané skladbě předmětů, nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními předpisy.

Související předpisy

█ TVORBA STUDIJNÍCH PLÁNŮ

█ STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

pracoviste/12922/logo_Elsa_RGB_barva.jpgStudenti se specifickými potřebami (specifické poruchy učení, ADHD, porucha autistického spektra, psychická porucha či onemocnění, závažná chronická onemocnění, specifické potřeby, které vyplývají ze zrakového, sluchového nebo pohybového postižení) mají nárok na modifikace (úpravy) formy studia.

Efektivní a smysluplné studium studentů se specifickými potřebami na ČVUT zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

█ NÁVAZNOST NA DALŠÍ TYPY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Tento program je koncipován jako nejefektivnější cesta pro pokračování v  navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze. Po absolvování magisterského studia můžete také pokračovat v nově akreditovaných doktorských studijních programech.

PŘIHLÁŠKA


STUDIJNÍ PlÁN

1. Semestr – 1. Ročník
2. Semestr – 1. Ročník
3. Semestr – 2. Ročník
4. Semestr – 2. Ročník
5. Semestr – 3. Ročník
6. Semestr – 3. Ročník

TUČNĚ označené předměty patří do teoretického základu strojního inženýrství a jsou vyučovány na inženýrské úrovni pro možnost přímého využití znalostí v navazujícím magisterském studiu.

KURZÍVOU označené předměty SPOLU s Projektem II. a samotnou BP umožňují již v bakalářském studiu částečnou oborovou specializaci, kterou lze následně rozvinout v navazujícím magisterském studiu (přehled podle semestrů je v následující tabulce).

4. semestr – POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT – PROFIL
5. semestr – PROFILOVÝ PŘEDMĚT