CZ / EN

Řízení průmyslových systémů

Kód studijního programu: N0413A270001

Garant studijního programuprof. Ing. František Freiberg, CSc.

Ústav fakulty, který zajišťuje výuku
Ústav Závěrečné práce

Team pro komunikaci
během Oborového dne ONLINE
26. 4. 2021 od 9.00 hodin

Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138) Vypsaná témata bakalářských prací 12138 Team – 12138 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: ybhonmg
Vypsaná témata diplomových prací 12138
Publikované závěrečné práce 12138
st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/eko_2019_01.jpg

Studijní program Řízení průmyslových systémů doplňuje portfolio odborností nabízených Fakultou strojní o oblast, která je klíčová pro zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Program je založen na důsledném propojení ekonomicko-manažerských a technických znalostí a dovedností, neboť právě dokonalé pochopení technické stránky podnikových procesů, projektů a inovací je předpokladem jejich efektivního řízení. Tato dvojice odborností je doplněna o rozvoj dovedností v oblasti IT s cílem vytvořit interdisciplinární koncept studijního programu, který aktivně reflektuje na aktuální výzvy spojené s fenoménem Průmyslu 4.0 a rozvojem digitalizace v oblasti průmyslu. Studijní program si klade za cíl vychovávat kvalifikované odborníky především na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů strojírenských podniků. Znalosti a dovednosti budoucích inženýrů – absolventů tohoto studijního programu skýtají absolventům bázi pro úspěšné uplatnění v celé řadě útvarů strojírenských podniků zvláště v těch profesích, kde je vyžadována interdisciplinarita propojující technickou a ekonomickou stránku vykonávaných činností a řešených úloh. 

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/ves_02.jpgMagisterský studijní program je připraven primárně pro studenty technických nebo technicko-ekonomických bakalářských studijních programů, u nichž se předpokládají vstupní znalosti v oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, výrobních technologií, technických materiálů, základů konstruování, managementu a ekonomiky. Znalosti a dovednosti těchto studentů jsou dále rozvíjeny ve čtyřech hlavních odborných oblastech:

  1. Manažersko-ekonomická oblast – kurzy se orientují do oblasti klíčových manažerských technik, nástrojů, ekonomických evaluačních metod, informačních systémů nutných pro efektivní řízení průmyslových podniků.
  2. Výrobní procesy a systémy – tato oblast se detailněji zaměřuje na technickou, ale i manažersko-organizační stránku výrobních procesů a systémů. Kurzy tohoto zaměření představují technické aspekty alternativních a aditivních technologií, moderní softwarové nástroje pro simulace výrobních procesů i celých systémů, metody a nástroje aplikované v oblasti výrobního managementu a průmyslového inženýrství.
  3. Znalosti a dovednosti v oblasti IT – tato oblast otevírá možnost studentům být nejen pasivním uživatelem softwarových nástrojů, ale stát se přímo jejich aktivními tvůrcem. Kurzy se zaměřují na oblast projektování databázových a informačních systémů, využívání umělé inteligence a machine learningu v oblasti řízení podniků.
  4. Rozvojové znalosti a dovednosti – tato oblast sdružuje důležitou skupinu ostatních znalostí a dovedností, které významně rozvíjejí potenciál absolventa tohoto programu. Jedná se především o kurzy v oblasti inženýrské statistiky, operačního výzkumu, inovačních technik, managementu kvality, práva, měkkých dovedností a řízení lidských zdrojů.

Hloubkové osvojení dílčích dovedností pak studentům umožňují tři projekty, zaměřené na jednotlivé aspekty problematiky řízení podnikových procesů:

  • Projekt I - plánování a ekonomické hodnocení inovačních projektů
  • Projekt II – projekt průmyslového inženýrství (návrh a kapacitní optimalizace výrobního systému, ergonomická optimalizace pracoviště apod.)
  • Projekt III – projekt uceleného systému podnikového řízení

Tato široká paleta předmětů vytváří bázi pro úspěšné uplatnění absolventů v širších interdisciplinárních týmech a efektivní zapojení do řešení složitých komplexních úkolů podnikové praxe. Osvojení praktických dovedností a získání přímé vazby na aplikační sféru je podporováno výrazným zapojením odborníků z praxe do výuky a realizací exkurzí v průmyslových podnicích.
Prudký rozvoj digitalizace v oblasti výrobního inženýrství a nástup fenoménu Průmysl 4.0 reflektuje studijní program začleněním informačních technologií a počítačové podpory jednotlivých oblastí do studijních kurzů. Studenti se v průběhu studia seznámí se simulační softwary pro navrhování a optimalizaci technologických procesů (simulace lití, tváření, obrábění, svařování), programy pro kapacitní plánování a optimalizaci výrobních systémů, ergonomické analýzy, statistické zpracování dat, taktické a operativní řízení průmyslových podniků).

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU

  • Řízení podniku / Simulace podnikových procesů / Simulační modely výrobních linek / Bussines Inteligent Game / Management průmyslových podniků / Business Intelligence / Analýza podnikových dat / Dashboardy / Nákladové modely

    Ústav řízení a ekonomiky podniku

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ