CZ / EN

Řízení průmyslových systémů

Kód studijního programu: N0413A270001

Garant studijního programuprof. Ing. František Freiberg, CSc.

Ústav fakulty, který zajišťuje výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138) Vypsaná témata bakalářských prací 12138
Vypsaná témata diplomových prací 12138
Publikované závěrečné práce 12138
st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/eko_2019_01.jpg

Studijní program Řízení průmyslových systémů doplňuje portfolio odborností nabízených Fakultou strojní o oblast, která je klíčová pro zabezpečování dlouhodobé konkurenceschopnosti českého průmyslu. Program je založen na důsledném propojení ekonomicko-manažerských a technických znalostí a dovedností, neboť právě dokonalé pochopení technické stránky podnikových procesů, projektů a inovací je předpokladem jejich efektivního řízení. Tato dvojice odborností je doplněna o rozvoj dovedností v oblasti IT s cílem vytvořit interdisciplinární koncept studijního programu, který aktivně reflektuje na aktuální výzvy spojené s fenoménem Průmyslu 4.0 a rozvojem digitalizace v oblasti průmyslu. Studijní program si klade za cíl vychovávat kvalifikované odborníky především na pozice středního, vrcholového managementu a do odborných štábních útvarů strojírenských podniků. Znalosti a dovednosti budoucích inženýrů – absolventů tohoto studijního programu skýtají absolventům bázi pro úspěšné uplatnění v celé řadě útvarů strojírenských podniků zvláště v těch profesích, kde je vyžadována interdisciplinarita propojující technickou a ekonomickou stránku vykonávaných činností a řešených úloh. 

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/ves_02.jpgMagisterský studijní program je připraven primárně pro studenty technických nebo technicko-ekonomických bakalářských studijních programů, u nichž se předpokládají vstupní znalosti v oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, výrobních technologií, technických materiálů, základů konstruování, managementu a ekonomiky. Znalosti a dovednosti těchto studentů jsou dále rozvíjeny ve čtyřech hlavních odborných oblastech:

  1. Manažersko-ekonomická oblast – kurzy se orientují do oblasti klíčových manažerských technik, nástrojů, ekonomických evaluačních metod, informačních systémů nutných pro efektivní řízení průmyslových podniků.
  2. Výrobní procesy a systémy – tato oblast se detailněji zaměřuje na technickou, ale i manažersko-organizační stránku výrobních procesů a systémů. Kurzy tohoto zaměření představují technické aspekty alternativních a aditivních technologií, moderní softwarové nástroje pro simulace výrobních procesů i celých systémů, metody a nástroje aplikované v oblasti výrobního managementu a průmyslového inženýrství.
  3. Znalosti a dovednosti v oblasti IT – tato oblast otevírá možnost studentům být nejen pasivním uživatelem softwarových nástrojů, ale stát se přímo jejich aktivními tvůrcem. Kurzy se zaměřují na oblast projektování databázových a informačních systémů, využívání umělé inteligence a machine learningu v oblasti řízení podniků.
  4. Rozvojové znalosti a dovednosti – tato oblast sdružuje důležitou skupinu ostatních znalostí a dovedností, které významně rozvíjejí potenciál absolventa tohoto programu. Jedná se především o kurzy v oblasti inženýrské statistiky, operačního výzkumu, inovačních technik, managementu kvality, práva, měkkých dovedností a řízení lidských zdrojů.

Hloubkové osvojení dílčích dovedností pak studentům umožňují tři projekty, zaměřené na jednotlivé aspekty problematiky řízení podnikových procesů:

  • Projekt I - plánování a ekonomické hodnocení inovačních projektů
  • Projekt II – projekt průmyslového inženýrství (návrh a kapacitní optimalizace výrobního systému, ergonomická optimalizace pracoviště apod.)
  • Projekt III – projekt uceleného systému podnikového řízení

Tato široká paleta předmětů vytváří bázi pro úspěšné uplatnění absolventů v širších interdisciplinárních týmech a efektivní zapojení do řešení složitých komplexních úkolů podnikové praxe. Osvojení praktických dovedností a získání přímé vazby na aplikační sféru je podporováno výrazným zapojením odborníků z praxe do výuky a realizací exkurzí v průmyslových podnicích.
Prudký rozvoj digitalizace v oblasti výrobního inženýrství a nástup fenoménu Průmysl 4.0 reflektuje studijní program začleněním informačních technologií a počítačové podpory jednotlivých oblastí do studijních kurzů. Studenti se v průběhu studia seznámí se simulační softwary pro navrhování a optimalizaci technologických procesů (simulace lití, tváření, obrábění, svařování), programy pro kapacitní plánování a optimalizaci výrobních systémů, ergonomické analýzy, statistické zpracování dat, taktické a operativní řízení průmyslových podniků).

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU

  • Řízení podniku / Simulace podnikových procesů / Simulační modely výrobních linek / Bussines Inteligent Game / Management průmyslových podniků / Business Intelligence / Analýza podnikových dat / Dashboardy / Nákladové modely

    Ústav řízení a ekonomiky podniku

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ