CZ / EN

Letectví a kosmonautika

Kód studijního programu: N3958

Při zájmu o studium navazujícího magisterského programu N 3958 Letectví a kosmonautika, resp. o nově akreditovaný program Letectví a kosmonautika v návaznosti na průběh procesu akreditací je třeba podat přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu Dopravní a transportní technika !

Ústav fakulty, který zajišťuje výuku
Ústav Závěrečné práce

Team pro komunikaci
během Oborového dne ONLINE
26. 4. 2021 od 9.00 hodin

Ústav letadlové techniky (12122) Vypsaná témata bakalářských prací 12122 Team – 12122 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: k07q9lc
Vypsaná témata diplomových prací 12122
Publikované závěrečné práce 12122

Program je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků – leteckých inženýrů pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, výzkumu a vývoje a pro potřeby letecké dopravy. Náplň studia navazuje na předcházející absolvované bakalářské studium, především na obory bakalářského studia Fakulty strojní (FS), Fakulty dopravní (FD) a Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze. Jedná se zejména o obory Teoretické základy strojního inženýrství (FS), Energetika a procesní technika (FS), Konstruování podporované počítačem (FS), Letecká doprava (FD), Technologie údržby letadel (FD) a Profesionální pilot (FD), Systémy a řízení (FEL), Senzory a přístrojová technika (FEL) a Robotika (FEL).

st_programy/letectvi_a_kosmonautika/lak_01.jpgStudijní program a jeho obory zajišťují splnění kvalifikačních požadavků, které jsou pro oblast letectví a kosmonautiky nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech a doporučeních vydávaných sdruženými leteckými úřady JAA, Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA, Evropskou kosmickou agenturou ESA a dalšími orgány EU. Po získání plného členství České republiky v Evropské kosmické agentuře, zavedením všech normativů Evropské agentury pro bezpečnost letectví a mnoha jiných světových leteckých organizací (IATA, ICAO, EUROCONTROL, JAA atd.) mají absolventi možnost uplatnění i ve vyšších řídících funkcích v civilním letectví v rámci ČR, ale také v mnoha dalších evropských státech. Problematika letectví a kosmonautiky je náročným interdisciplinárním oborem, který vyžaduje dobrou přípravu studentů z předcházejících, technicky zaměřených bakalářských studijních programů. Základní znalosti získané v bakalářském studiu jsou ve studijním programu návazného magisterského studia významně prohlubovány v předmětech a disciplínách teoretických, konstrukčních, technologických, provozně technických, bezpečnostních, ekonomických i manažerských.

Výuka v jednotlivých studijních oborech je výrazně projektově orientovaná, což umožní propojení výuky s řešením konkrétních úkolů a projektů z praxe a přispěje také k rozvoji osobních kontaktů studentů s významnými odborníky z praxe.

Základní studijní plány obsahují předměty leteckých oborů ostatních dvou fakult ČVUT v Praze. Užšího zaměření studia a případné specializace může být dosaženo ve spolupráci s tutorem studia vhodnou volbou povinně volitelných, předmětů, zpravidla ve vazbě na řešené semestrální projekty a diplomové práce.

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU
LETADLOVÁ A KOSMICKÁ TECHNIKA

Studijní obor je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků – leteckých inženýrů především pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, výzkumu a vývoje, letecké dopravy, leteckých provozovatelů a dalších leteckých podniků a institucí České republiky a EU.

st_programy/letectvi_a_kosmonautika/lak_02.jpgNáplň studia je koncipována v návaznosti na předchozí absolvované bakalářské studium technického zaměření. Studenti získávají další hlubší teoretické znalosti v základních inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky jako jsou aerodynamika, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecká elektrotechnika a elektronika, letecké materiály, technologie výroby letadel a další. Studenti se seznámí s principy a základy kosmických technologií. Součástí studijního oboru je také výuka společných předmětů celoškolského studijního programu, jako jsou např. provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, přístrojové systémy letadel, údržba letadlové techniky apod., které studentům poskytnou širší přehled ve zvoleném oboru letectví a kosmonautiky.

Těžištěm vzdělávání v rámci tohoto studijního oboru je pak oborově a projektově orientovaná část výuky, která je s využitím nabídky povinně volitelných předmětů, jako jsou např. spolehlivost letadlové techniky, dynamická pevnost a životnost, počítačová mechanika tekutin, mechanika kompozitních materiálů, aerodynamický návrh letadel, experimentální metody a zkoušení letadel a dalších zaměřena ke konstrukci a projektování letadel a jejich systémů, leteckých motorů a kosmické techniky.

Pro zlepšení komunikačních schopností a schopností pro týmovou a projektovou práci studentů jsou do studijních plánů zařazeny také předměty podporující jazykovou a manažerskou přípravu absolventů. Završením této části projektově orientovaného studia je zpracování diplomové práce, kterou studenti řeší většinou opět ve spolupráci s podniky letecké praxe. Výchova a vzdělávání studentů v rámci uvedeného studijního oboru může probíhat na základě schváleného standardního nebo individuálního studijního plánu.

Celoškolský studijní program návazného magisterského studia Letectví a kosmonautika je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků-leteckých inženýrů především pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, pro potřeby výzkumných a vývojových pracovišť a pro potřeby letecké dopravy a provozovatelů letecké techniky České republiky i EU. Obsah studia studijního programu navazuje na absolvované bakalářské studium technického zaměření a postupně koresponduje s kvalifikačními požadavky, které jsou nově vytvářeny a sjednocovány s platností pro státy EU.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent získá hlubší znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, letecká avionika a přístrojové systémy letadel, údržba letadlové techniky a další, které spolu s jazykovou přípravou a předměty z oblasti managementu a ekonomiky poskytnou studentům široký přehled ve studovaném oboru letectví a kosmonautiky a dobrou přípravu pro nástup do praxe. Projektově orientovaný systém výuky přinese studentům prospěšné zkušenosti s řešením konkrétních projektů z praxe, s týmovou spoluprací a také cenné a užitečné kontakty s významnými odborníky z praxe.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Pro informaci o podmínkách pro přijetí ke studiu, kontaktujte prosíme helpdesk@fs.cvut.cz

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Konstrukce letadel / Pevnostní zkoušky / Moderní materiály / Vizualizace / Aerodynamika / Ultralight letouny

  Laboratoř Ústavu letadlové techniky

 • Ultralehká letadla / Kompozitní materiály / Aerodynamický tunel / Měření / Analýza dat / Matematické modely

  UL-39 ALBI II – testování v aerodynamickém tunelu VZLÚ

 • Kosmické technologie / Raketový motor / Studentský projekt / Automatické řízení / Programování

  Space projekt studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze

 • Pevnostní zkouška / Bezpilotní letouny / Kompozitní materiály / Studentský projekt / Matematický model

  Studentský projekt – Lámání křídla II.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ