CZ/EN

Letectví a kosmonautika

Kód studijního programu: N3958

V akademickém roce 2021/22 lze do navazujícího magisterského programu „Letectví a kosmonautika“ POUZE PŘESTOUPIT z magisterského programu Dopravní a transportní technika !

Program je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků – leteckých inženýrů pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, výzkumu a vývoje a pro potřeby letecké dopravy. Náplň studia navazuje na předcházející absolvované bakalářské studium, především na obory bakalářského studia Fakulty strojní (FS), Fakulty dopravní (FD) a Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze. Jedná se zejména o obory Teoretické základy strojního inženýrství (FS), Energetika a procesní technika (FS), Konstruování podporované počítačem (FS), Letecká doprava (FD), Technologie údržby letadel (FD) a Profesionální pilot (FD), Systémy a řízení (FEL), Senzory a přístrojová technika (FEL) a Robotika (FEL).

st_programy/letectvi_a_kosmonautika/lak_01.jpgStudijní program a jeho obory zajišťují splnění kvalifikačních požadavků, které jsou pro oblast letectví a kosmonautiky nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech a doporučeních vydávaných sdruženými leteckými úřady JAA, Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA, Evropskou kosmickou agenturou ESA a dalšími orgány EU. Po získání plného členství České republiky v Evropské kosmické agentuře, zavedením všech normativů Evropské agentury pro bezpečnost letectví a mnoha jiných světových leteckých organizací (IATA, ICAO, EUROCONTROL, JAA atd.) mají absolventi možnost uplatnění i ve vyšších řídících funkcích v civilním letectví v rámci ČR, ale také v mnoha dalších evropských státech. Problematika letectví a kosmonautiky je náročným interdisciplinárním oborem, který vyžaduje dobrou přípravu studentů z předcházejících, technicky zaměřených bakalářských studijních programů. Základní znalosti získané v bakalářském studiu jsou ve studijním programu návazného magisterského studia významně prohlubovány v předmětech a disciplínách teoretických, konstrukčních, technologických, provozně technických, bezpečnostních, ekonomických i manažerských.

Výuka v jednotlivých studijních oborech je výrazně projektově orientovaná, což umožní propojení výuky s řešením konkrétních úkolů a projektů z praxe a přispěje také k rozvoji osobních kontaktů studentů s významnými odborníky z praxe.

Základní studijní plány obsahují předměty leteckých oborů ostatních dvou fakult ČVUT v Praze. Užšího zaměření studia a případné specializace může být dosaženo ve spolupráci s tutorem studia vhodnou volbou povinně volitelných, předmětů, zpravidla ve vazbě na řešené semestrální projekty a diplomové práce.

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU
LETADLOVÁ A KOSMICKÁ TECHNIKA

Studijní obor je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků – leteckých inženýrů především pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, výzkumu a vývoje, letecké dopravy, leteckých provozovatelů a dalších leteckých podniků a institucí České republiky a EU.

st_programy/letectvi_a_kosmonautika/lak_02.jpgNáplň studia je koncipována v návaznosti na předchozí absolvované bakalářské studium technického zaměření. Studenti získávají další hlubší teoretické znalosti v základních inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky jako jsou aerodynamika, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecká elektrotechnika a elektronika, letecké materiály, technologie výroby letadel a další. Studenti se seznámí s principy a základy kosmických technologií. Součástí studijního oboru je také výuka společných předmětů celoškolského studijního programu, jako jsou např. provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, přístrojové systémy letadel, údržba letadlové techniky apod., které studentům poskytnou širší přehled ve zvoleném oboru letectví a kosmonautiky.

Těžištěm vzdělávání v rámci tohoto studijního oboru je pak oborově a projektově orientovaná část výuky, která je s využitím nabídky povinně volitelných předmětů, jako jsou např. spolehlivost letadlové techniky, dynamická pevnost a životnost, počítačová mechanika tekutin, mechanika kompozitních materiálů, aerodynamický návrh letadel, experimentální metody a zkoušení letadel a dalších zaměřena ke konstrukci a projektování letadel a jejich systémů, leteckých motorů a kosmické techniky.

Pro zlepšení komunikačních schopností a schopností pro týmovou a projektovou práci studentů jsou do studijních plánů zařazeny také předměty podporující jazykovou a manažerskou přípravu absolventů. Završením této části projektově orientovaného studia je zpracování diplomové práce, kterou studenti řeší většinou opět ve spolupráci s podniky letecké praxe. Výchova a vzdělávání studentů v rámci uvedeného studijního oboru může probíhat na základě schváleného standardního nebo individuálního studijního plánu.

Celoškolský studijní program návazného magisterského studia Letectví a kosmonautika je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků-leteckých inženýrů především pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, pro potřeby výzkumných a vývojových pracovišť a pro potřeby letecké dopravy a provozovatelů letecké techniky České republiky i EU. Obsah studia studijního programu navazuje na absolvované bakalářské studium technického zaměření a postupně koresponduje s kvalifikačními požadavky, které jsou nově vytvářeny a sjednocovány s platností pro státy EU.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent získá hlubší znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, letecká avionika a přístrojové systémy letadel, údržba letadlové techniky a další, které spolu s jazykovou přípravou a předměty z oblasti managementu a ekonomiky poskytnou studentům široký přehled ve studovaném oboru letectví a kosmonautiky a dobrou přípravu pro nástup do praxe. Projektově orientovaný systém výuky přinese studentům prospěšné zkušenosti s řešením konkrétních projektů z praxe, s týmovou spoluprací a také cenné a užitečné kontakty s významnými odborníky z praxe.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Pro informaci o podmínkách pro přijetí ke studiu, kontaktujte prosíme helpdesk@fs.cvut.cz

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Konstrukce letadel / Pevnostní zkoušky / Moderní materiály / Vizualizace / Aerodynamika / Ultralight letouny

  Laboratoř Ústavu letadlové techniky

 • Ultralehká letadla / Kompozitní materiály / Aerodynamický tunel / Měření / Analýza dat / Matematické modely

  UL-39 ALBI II – testování v aerodynamickém tunelu VZLÚ

 • Kosmické technologie / Raketový motor / Studentský projekt / Automatické řízení / Programování

  Space projekt studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze

 • Pevnostní zkouška / Bezpilotní letouny / Kompozitní materiály / Studentský projekt / Matematický model

  Studentský projekt – Lámání křídla II.