CZ / EN

Letectví a kosmonautika

Kód studijního programu: N0716A270010

Garant studijního programudoc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.

Specializace

Letadla a bezpilotní systémy

Zaměřuje se na teoretické a experimentální metody navrhování letadel (draků i systémů) a způsoby zajišťování jejich provozu. 

Letadlové motory 

Zaměřuje se na teoretické a experimentální metody navrhování leteckých a raketových motorů a způsoby zajišťování jejich provozu.

Kosmická technika

Zaměřuje se na teoretické a experimentální metody navrhování kosmických systémů a družic, způsoby zajišťování jejich provozu a na přípravu a realizaci kosmických misí.

Ústav fakulty, který zajišťuje výuku
Ústav Závěrečné práce
Ústav letadlové techniky (12122) Vypsaná témata bakalářských prací 12122
Vypsaná témata diplomových prací 12122
Publikované závěrečné práce 12122

pracoviste/12122/LetounDirectFlySTOLCruiservyvijenynaULT.jpgStudijní program Letectví a kosmonautika vznikl na základě poptávky průmyslových firem a praktických zkušeností ze studijního oboru Letadlová a kosmická technika navazujícího magisterského studijního programu N3958 Letectví a kosmonautika. Tento studijní program má ve svých specializacích průnik ve společném teoretickém i aplikovaném profilujícím základu a následně je profilují jednotlivé specializace, kterými budou Letadla a bezpilotní systémy (LBS), Letadlové motory (LEM), Kosmická technika (KOT). Tento obor patřil na FS ČVUT vždy k náročnějším oborům a byl volen studenty s velmi dobrým prospěchem a zájmem o náročnější studium.

pracoviste/12122/_DSC2210fb.jpgCílem studijního programu Letectví a kosmonautika je příprava špičkových odborníků – leteckých inženýrů pro potřeby leteckého a kosmického průmyslu, jeho výzkumu a vývoje a pro technickou oblast letecké dopravy. Náplň studia navazuje na předcházející absolvované bakalářské studium technického směru, zejména na strojní inženýrství. Absolventi jsou schopni aplikovat základní i složitější matematické a fyzikální modely a postupy pro řešení úloh technické praxe. Studijní program má tři specializace: Letadla a bezpilotní systémy (LBS), Letadlové motory (LEM) a Kosmickou techniku (KOT). Jedním pilířem studijního programu jsou předměty společného základu, jejichž cílem je, aby posluchač získal společné profilující teoretické znalosti a poznatky pro nezbytné inženýrské činnosti, a druhým pilířem jsou předměty příslušné specializace, jejichž cílem je poskytnout teoretické a konstrukční znalosti a poznatky o technických výrobcích a systémech dané specializace. To umožní také, aby se posluchač kvalifikoval jak v teoretických, tak v mezioborových i aplikačních disciplínách. Specializace umožňují studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí. Cílem specializací je naučit studenty metodám inženýrské i vědecko-výzkumné práce v užším oborovém i mezioborovém kontextu, předat specifické znalosti ze svých oborů a v neposlední řadě rozvíjet schopnost samostatné práce studentů při řešení komplexních problémů.

PROFIL ABSOLVENTA

pracoviste/12122/20160404_008_CVUT-VIC-Ryszawy.jpgAbsolvent získá hlubší znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky, jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, letecké a kosmické konstrukce, pohon letadel, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, přístrojové a palubní systémy, navigace a řízení letu, letecký provoz a údržba letadlové techniky a další, které spolu s jazykovou přípravou a výukou managementu a ekonomiky poskytnou studentům dostatečně široký přehled ve studovaném oboru letectví a kosmonautiky a potřebnou přípravu pro nástup do praxe.

Student je volbou skupin výběrových předmětů odborně profilován do jedné ze tří specializací: Letadla a bezpilotní systémy, Letadlové motory a Kosmická technika.

pracoviste/12122/301978621_5339060679475062_4576633607660386120_n.jpgProjektově orientovaná výuka zajišťuje absolventům potřebné zkušenosti s řešením reálných projektů ve spolupráci s průmyslem, připraví na pracovní návyky týmové spolupráce a poskytne nezbytné kontakty s významnými odborníky z průmyslu. Absolvent je tak připraven pro technické, konstrukční, vývojové a řídící funkce v leteckých výrobních podnicích a výzkumných pracovištích, dále v technicko-provozních úsecích dopravních společností, jakož i v oblasti výzkumu a realizace kosmických projektů a bezpilotních prostředků.

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • Konstrukce letadel / Pevnostní zkoušky / Moderní materiály / Vizualizace / Aerodynamika / Ultralight letouny

  Laboratoř Ústavu letadlové techniky

 • Ultralehká letadla / Kompozitní materiály / Aerodynamický tunel / Měření / Analýza dat / Matematické modely

  UL-39 ALBI II – testování v aerodynamickém tunelu VZLÚ

 • Kosmické technologie / Raketový motor / Studentský projekt / Automatické řízení / Programování

  Space projekt studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze

 • Pevnostní zkouška / Bezpilotní letouny / Kompozitní materiály / Studentský projekt / Matematický model

  Studentský projekt – Lámání křídla II.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ