CZ / EN

Energetika a procesní inženýrství

Garant studijního programu: Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.  

Doktorský studijní program „Energetika a procesní inženýrství“ vychází z potřeb budoucích zaměstnavatelů a jejich poptávky po vysoce kvalifikovaných odbornících, kteří jsou schopni realizovat základní i aplikovaný výzkum a vývoj včetně následného transferu poznatků do průmyslu se zaměřením na energetiku, procesní inženýrství a techniku prostředí.

st_programy/epi/smrt_grid01.jpgCílem předkládaného doktorského studijního programu je vychovávat takovéto odborníky se zaměřením na oblasti velké klasické a jaderné energetiky a centrálního zásobování teplem, procesního inženýrství zaměřeného na klasický zpracovatelský průmysl (chemický a potravinářský) a techniky prostředí, která je zaměřena na problematiku koncepčních návrhů a hodnocení technických zařízení určených k úpravě stavu vnitřního prostředí. Odborníci jsou navíc schopni obrátit svou pozornost i na aktuální a budoucí potřeby průmyslu a společnosti v oblastech zaměřených na koncept chytré udržitelné decentralizované energetiky, alternativní zdroje energie, CCS/U technologie, biotechnologie a biorafinérie pro zpracování odpadů, recyklace surovin, zpracování látek s vysokou přidanou hodnotou např. léčiv, biomateriálů, plastů, částicových kompozitů a nanokompozitů, stejně jako na a snižování energetické náročnosti systémů techniky prostředí.

st_programy/epi/epi02.jpgSpolečným základem odbornosti rozvíjeným v rámci studia je hluboká znalost v oblastech mechaniky tekutin a termomechaniky, sdílení tepla a hmoty často doprovázené fyzikálně-chemickými změnami studovaných soustav a jejich konkrétní aplikací na projektování celých průmyslových systémů a investičních celků i stavbu jednotlivých zařízení se zřetelem na snižování suroviné i energetické náročnosti a minimalizaci tvorby odpadů. 

Profil absolventa studijního programu

Absolventi doktorského studijního programu „Energetika a procesní inženýrství“ jsou schopni realizovat základní i aplikovaný výzkum a vývoj včetně následného transferu poznatků do průmyslu se zaměřením na energetiku, procesní inženýrství a techniku prostředí. Společným základem odbornosti absolventů je hluboká znalost v oblastech mechaniky tekutin a termomechaniky, sdílení tepla a hmoty často doprovázené fyzikálně-chemickými změnami studovaných soustav a jejich konkrétní aplikací na projektování celých průmyslových systémů a investičních celků i stavbu jednotlivých zařízení se zřetelem na snižování surovinové i energetické náročnosti při zachování optimálního stavu prostředí a minimalizaci tvorby odpadů. Dalším společným rysem je rozvoj a efektivní využití alternativních zdrojů energie. 

st_programy/epi/epi03.jpgV rámci studia energetiky získají absolventi komplexní znalosti z oblasti produkce a využití energie z vyčerpatelných, obnovitelných a alternativních zdrojů. Výuka je připraví jak na zvládnutí technického návrhu energetických technologií, projektování a konstruování konkrétních energetických strojů, zařízení a systémů vhodných pro centralizované i decentralizované výrobní jednotky, tak i na ekonomickou a ekologickou stránku jejich provozu. Pozornost je věnována rovněž projekci, konstrukci a provozu systémů pro racionální využití energií především v oblasti chladicí techniky, tepelných čerpadel, pneumatických i hydraulických strojů. V oblasti procesního inženýrství absolvent získá znalosti a dovedností spojené s komplexními procesy, technologiemi a zařízeními potřebnými pro rozvoj nejen klasického zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu a zpracování primárních látek (chemické, potravinářské, nerostné suroviny), ale i pro průmyslovou realizaci nejmodernějších technologií jako např. CCU technologie, biotechnologie a biorafinérie pro zpracování odpadů, recyklace surovin, zpracování látek s vysokou přidanou hodnotou (speciálních chemikálií, léčiv, biomateriálů, plastů, částicových kompozitů a nanokompozitů). Technika prostředí se zaměřuje na rozvoj v oblasti vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení, zařízení zásobování teplem, využití a vývoj alternativních zdrojů energie, dále zařízení na ochranu a monitorování čistoty vnějšího ovzduší a snižování hluku a vibrací. Technika prostředí směřuje nejen do oblasti rozvoje moderních technologií a metod návrhu systémů (BIM), ale rovněž zodpovědného hospodaření s energií v rámci vývoje a výzkumu nových technologií, při soustavné snaze o snižování energetické náročnosti budov a integrovaných systémů. 

Absolvent doktorského studia má nejen hluboké teoretické znalosti uplatnitelné při řešení těch nejnáročnějších výzkumných úkolů, ale i praktické zkušenosti s nejmodernějšími experimentálními a diagnostickými metodami a poloprovozními i provozními zařízeními na špičkové světové úrovni. Tím je připraven nejen teoreticky řešit složité úlohy při vývoji nových technologií a zařízení, ale též své závěry experimentálně ověřit počínaje návrhem experimentálního zařízení přes jeho realizaci až po vyhodnocení a zobecnění získaných výsledků. Vzhledem k složitosti nejmodernějších technologií, na které se zaměřuje výchova studentů, je kladen důraz nejen na posílení mezioborových vazeb v rámci vlastního doktorského studijního programu, ale i na posílení interdisciplinárních vazeb na úrovni příbuzných oborů. Absolvent je schopen na základě těchto znalostí komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného vědecko-výzkumného úkolu, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně. Takto vybavení absolventi najdou uplatnění jak v oblasti základního i průmyslového výzkumu a vývoje, projektování a zavádění nových technologií a řízení složitých průmyslových systémů, tak i v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v tuzemském i mezinárodním měřítku. 

 Podmínky k přijetí ke studiu

  • Základní podmínkou přijetí ke studiu je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu souvisejícího s tématem disertační práce.

  • Podání řádně vyplněné přihlášky v určeném termínu a předepsaným způsobem.

  • Předložení originálu dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (tj. diplom a dodatek k diplomu) nebo jeho ověřené kopie na Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty strojní ČVUT.

  • Přijímací zkouška je realizována ústní formou, zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertační práce. V případě více uchazečů o jedno vypsané téma určí komise pořadí a doporučí do studia uchazeče, který se umístil na prvním místě. Při přijímací zkoušce má dle SZŘ školitel právo veta na rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu na jím navržené téma.

Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení jsou zveřejněny na webových stánkách fakulty.