CZ/EN

Robotika a výrobní technika

Garant studijního programu: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Specializace

Výrobní technika

Robotika

st_programy/rvt/rvt02.jpgCílem studijního programu Robotika a výrobní technika je příprava špičkových odborníků pro moderní výrobu uplatnitelných prakticky ve všech strojírenských oborech. Absolventi jsou schopni aplikovat základní i složitější matematické a fyzikální modely a postupy pro řešení úloh technické praxe. Studijní program má dvě specializace: Robotika (ROB) a Výrobní technika (VT). Nejdůležitější součástí studijního programu jsou předměty společného základu, jejichž cílem je, aby posluchač získal profilující teoretické znalosti a poznatky pro nezbytné inženýrské činnosti a kvalifikoval se jak v teoretických, tak v mezioborových i  aplikačních disciplínách. Specializace umožňují studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí. Cílem specializací je naučit studenty metodám inženýrské i vědecko-výzkumné práce v užším oborovém i mezioborovém kontextu, předat specifické znalosti ze svých oborů a v neposlední řadě rozvíjet schopnost samostatné práce studentů při řešení komplexních problémů.

st_programy/rvt/rvt04.jpgZaměření specializace Výrobní technika je na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie.

Specializace Robotika se zaměřuje na metody návrhu, analýzy a řízení činnosti robotů různého typu pro rozdílné cílové použití. Důraz je položen na znalosti pokročilého multifyzikálního modelování robotů a na návrh řízení jejich pohybu a činnosti. Přitom jsou prohlubovány znalosti z mechatroniky, umělé inteligence, automatizace a inženýrského experimentu v kontextu robotických aplikací.

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/rvt/rvt01.jpgProfil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro nejnáročnější disciplíny technické praxe a též pro výzkum a vývoj. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (ROB) nebo (VT), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v souvisejících mezioborových disciplínách. Absolventi budou po získání praktických zkušeností schopni řešit nejnáročnější technické problémy i vést a řídit projekty ve strojírenské praxi. Je kladen důraz na schopnost využívat při tom simulačních matematických, mechanických i mechatronických modelů reálných soustav včetně provádění experimentů pro identifikaci jejich parametrů a verifikaci.

Absolventi zaměření Robotika ovládají teoretickou i aplikovanou matematiku, mechaniku soustav těles, mechaniku kontinua, modelování mechatronických soustav a numerické metody pro komplexní simulace robotů. Znají metody provádění experimentů a mají praktické zkušenosti z laboratorního testování robotů. Dále mají znalosti z metod řízení vhodných pro roboty, umělé inteligence a z praktické implementace algortmů do řídicích systémů robotů. Získají také znalosti v oblasti optimalizace a návrhu robotů a použití senzorů různého typu při jejich ladění, kalibraci a vlastní činnosti.

Absolventi zaměření Výrobní technika ovládají znalosti z oblasti konstrukce a provozu výrobních strojů a zařízení a jejich systémů. Jde především o obráběcí a tvářecí stroje a automatizační prostředky. Výuka v rámci zaměření proto obsahuje předání znalostí základů stavby výrobních strojů a zařízení. Návazně studenti získávají informace o navrhování pohonů, automatizaci strojů, hydraulických a pneumatických mechanismů, měření parametrů komponent i celých strojů. Výuka se uskutečňuje s výraznou podporou inženýrských SW nástrojů (CAD, CAM, MKP). Velká pozornost je věnována praktické výuce řízení strojů na úrovni CNC a PLC. Experimentální cvičení probíhá v moderních laboratořích na konvenčních a číslicově řízených strojích a průmyslových robotech. 

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

  • Digitální dvojče / 5osé obrábění / Simulace procesů / Programování CNC strojů / Optimalizace výroby

    Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení I.

  • Programování PLC / Výrobní linky / Virtuální zprovoznění / Senzory / simulace výroby v počítači / Automatizace

    Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení II.