[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Kontaktní osoba pro dotazy k výběru studijních témat je prof. Tomáš Vampola.

Studijní témata:

1 Analýza vzduchového systému & klimatizace kabiny Létající zkušebny
Test engine air bleed system & FTB cabin air-conditioning analysis
2 Detekce a analýza frettingu
Fretting detection and analysis
3 Stanovení zkroucení proudu na vstupu do motoru a jeho vliv na výkon a provozuschopnost motoru.
Inlet distortions definition and its influence on engine performance and operability.
4 Nové metody pro návrh optimalizovaného výstupního kanálu s vlivem zástavby draku letounu
Novelty methods for the design of optimized exhaust duct performance in combination with airframe interaction
5 Aero-Termo optimalizace vstupu vzduchu kompresoru turbovrtulového motoru GE Hxx
Aerothermal Optimization of the Compressor Inlet of GE Hxx Turboprop Engine
6 Systém aktivního ovládání kompresoru turbovrtulového motoru pro zvýšení jeho provozuschopnosti a výkonu
Turboprop Compressor active system control to enhance engine operability and performance
7 Optimalizace kódu NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - s ohledem na data z Pozemní a Létající Zkušebny
Code optimization of NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - in association with Test Cell and Flight Test Bed data
8 Prognóza výkonů turbovrtulového motoru GE H80 v přechodných a dynamických režimech pomocí NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code.
Predictability of performance on the GE H80 turboprop engines by the use of NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - in transient and dynamic modes.
9 Analýza předstatoru na vstupu do kompresoru turbovrtulového motoru pro zvýšení jeho provozuschopnosti
Analysis of Preswirl system at turboprop engine compressor inlet to enlarge engine operability
10 Analýza prostorů v generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termomechanické analýzy disků a  stanovení jejich životnosti
Analysis of the wheelspace cavities of a gas generator section of a turboprop  engine to support thermomechanical analysis of the disk for life definition
11 Analýza prostorů rotoru generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termomechanické analýzy  kola radiálního kompresoru a stanovení jeho životnosti
Analysis of the rotor cavities of a gas generator section of a turboprop  engine to support thermomechanical analysis of the shaft and radial compressor stage for life definition
12 Analýza výstupu z kompresoru do Protipumpážního ventilu turbovrtulového motoru pro účely termomechanické analýzy kompresoru s ohledem na stanovené mise motoru
Analysis of the compressor plenum of Anti Surge Valve of a turboprop  engine to support thermomechanical analysis of compressor during defined missions.


13 Předpisový rámec pro experimentální letové zkoušky na FTB (Létající zkušebně)
Regulatory Aspects of FTB experimental flight testing
14 Interakce mezi Zkušební organizací a ČVUT z důvodu experimentálních výzkumných letových zkoušek
Interaction between Flight Test Organization and CVUT for experimental research flight testing
15 Příprava a schválení zkoušky pro Létající zkušebnu ČVUT v prostředí Zkušební organizace
Test Preparation and approval under FTO for CVUT Flying Test Bed
16 Létající laboratoř ČVUT
Flying Laboratory for CVUT
17 Předpisový rámec pro změnu Výzkumného vybavení a instrumentace a Údržbu létající zkušebny
FTB Research Instrumentation Updated and FTB Maintenance from Regualtory Point of view
18 Zkušební pohonná jednotka na Létající zkušebně – motor
Integrated Test Power Plant on FTB
19 Detekce a analýza frettingu
Fretting detection and analysis
20 Předpověď mise pro motor a analýza jejích podmínek
Mission prediction for engine and conditions analysis
21 Požadavky a předpoklady pro studené/horké spuštění motoru za letu
Hot/cold start requirements and predictions for flight.
22 Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů
3D printed parts design optimization and methology development.
23 Identifikace klíčových parametrů a definice nástroje pro zjištění poškození cizími předměty (FOD)
Identification of key parameters and tool definition for FOD presence detection
24 Analýza vlivu vstupního síta motoru na výkonostní parametry motoru
Analysis of the influence of the screen holes and deteoriation on engine performance
 
25 Konstrukční a zástavbové podmínky pro návrh trubek. Parametrický návrh a trasování trubek.
Installation environmental and mechanical conditions for design requirement.
Parametric design and routing of installation pipes
26 Analýza/posouzení výjimek vývojových a zkušebních dílů motoru.
Analysis of development and experimental parts design exceptions.
27 Optimalizace disku turbíny pro vyšší živostnost a nižší celkovou napjatost
Optimization of a turbine disc for higher life and lower stresses
28 Optimalizace topologie hlavních konstrukčních celků turbovrtulového motoru řady Hxx za účelem snížení hmotnosti a zatížení
Topology optimization of major engine structural parts for weight / stress reduction
29 Pokročilé metody analýz LCF pro kritické díly turbovrtulového motoru
Advanced lifing methods for correlation of tested vs. calculated LCF lives of engine critical parts
30 Stanovení zkroucení proudu na vstupu do motoru a jeho 3D analýza.
Inlet distortions definition and 3D analysis.
31 Typy vstupů vzduchu, jejich výběr a škálování dle vlivu na výkon motoru.
Inlet types and performance with influence on engine, Inlet selection and scaling for engine.
32 Stanovení zkroucení proudu na vstupu do motoru a jeho vliv na výkon a provozuschopnost motoru.
Inlet distortions definition and its influence on engine performance and operability.
33 Analýza kompresoru a stanovení požadavků na zkroucení proudu na vstupu do kompresoru.
Analysis of the compressor and preswirling needs for compressor.
34 Stanovení vlivu výfukových kolen na výkon motoru a jejich optimalizace.
Installed Engine Exhaust Stacks performance and Optimization.
35 Záznam dat - vizualizační rozhraní a ovládací panel pro kontrolu a analýzu dat.
Recorded data system  - visualization interface and control panel for data review and analysis
36 Měření - optimalizace přesnosti, chybovosti a poloh sond a snímačů
Accuracy, errors, probes and sensors locations for measurements optimization
37 Nové CFD metody pro analýzu proměnného zkroucení proudu na vstupu turbovrtulového motoru při akrobatickém manévru
Novelty CFD methods for analysis of turboprop inlet engine distortion transient during acrobatic maneuver
38 Nové metody pro návrh optimalizovaného výstupního kanálu s vlivem zástavby draku letounu
Novelty methods for the design of optimized exhaust duct performance in combination with airframe interaction
39 Aero-Termo optimalizace vstupu vzduchu kompresoru turbovrtulového motoru GE Hxx
Aerothermal Optimization of the Compressor Inlet of GE Hxx Turboprop Engine
40 Aero-Termo optimalizace axiálně-radiálního kompresoru turbovrtulového motoru GE Hxx
Aerothermal Optimization of the axi-radial Compressor of GE H80 Turboprop Engine
41 Systém aktivního ovládání kompresoru turbovrtulového motoru pro zvýšení jeho provozuschopnosti a výkonu
Turboprop Compressor active system control to enhance engine operability and performance
42 Návrh a přízpůsobení grafického uživatelské rozhraní pro NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - dle zkušeností uživatelů,  zejména s výstupy komplexních analýz
Customized Graphical User Interface generation for NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - to facilitate the user experience especially in complex output analysis
43 Optimalizace kódu NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - s ohledem na data z Pozemní a Létající Zkušebny
Code optimization of NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - in association with Test Cell and Flight Test Bed data
44 Prognóza výkonů turbovrtulového motoru GE H80 v přechodných a dynamických režimech pomocí NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code.
Predictability of performance on the GE H80 turboprop engines by the use of NPSS® - Numerical Propulsion Simulation Software code - in transient and dynamic modes.
45 Analýza předstatoru na vstupu do kompresoru turbovrtulového motoru pro zvýšení jeho provozuschopnosti
Analysis of Preswirl system at turboprop engine compressor inlet to enlarge engine operability
46 Analýza inerčního odlučovače částic částic na vstupu vzduchu turbovrtulového motoru za účelem minimalizace  poškození cizími předměty (FOD) a deformace proudu
Analysis of Inertial particle separator system at turboprop inlet to minimize FOD and distorsions
47 Analýza prostorů v generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termomechanické analýzy disků a  stanovení jejich životnosti
Analysis of the wheelspace cavities of a gas generator section of a turboprop  engine to support thermomechanical analysis of the disk for life definition
48 Analýza prostorů volné turbíny turbovrtulového motoru pro účely termomechanické analýzy disků a stanovení jejich životnosti
Analysis of the wheelspace cavities of the free turbine section of a turboprop engine to support thermomechanical analysis of the disk for life definition
49 Analýza prostorů rotoru generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termomechanické analýzy  kola radiálního kompresoru a stanovení jeho životnosti
Analysis of the rotor cavities of a gas generator section of a turboprop  engine to support thermomechanical analysis of the shaft and radial compressor stage for life definition
50 Analýza výstupu z kompresoru do Protipumpážního ventilu turbovrtulového motoru pro účely termomechanické analýzy kompresoru s ohledem na stanovené mise motoru
Analysis of the compressor plenum of Anti Surge Valve of a turboprop  engine to support thermomechanical analysis of compressor during defined missions.
51 Návrh snímačů tlaku / teploty pro termodynamické posouzení výkonů mdoerního turbovrtulového motoru
Design of pressure/temperature probes for thermodynamic assessment of modern turboprop engine performance
52 Analýza bezpečnosti trupu letounu při utržení listu vrtule, letoun kat. CS-23
Analysis of propeller blade out related to fuselage safety, Aircraft cat. CS-23
 
53 Výkony letounu při navýšenýní výkonu motorů, letoun kat. CS-23
Aircraft performance under an uprated power conditions, Aircraft cat. CS-23
54 FEM analýza uložení turbovrtulového motor / statické a gyroskopické, proměnné zatížení
FEM analysis of a turboprop engine mount system /static&gyro, unsteady
55 FEM analýza motorového lože v draku letounu
FEM analysis of airframe engine mounting truss
56 Základy systému pro sběr dat
Baseline Data Acquisition System
57 Analýza zatížení turbovrtulového motoru odběrem výkonu pro potřeby elektrické palubní sítě letounu
Analysis of engine horsepower extraction from a turboprop engine to cover aircraft electrical system needs
58 Zástavba existujícího ovládání motoru Fly-by-wire do draku letounu
Existing fly-by-wire engine control integration to an airframe
59 Analýza drakového palivového systému, letoun kat. CS-23
Analysis of airframe fuel system, Aircraft cat. CS-23
60 Předpisový rámec dle EASA a FAA pro získání pro Povolení k letu prototypového motoru a letadla
Engine and Aircraft Certification Specification Requirements for Prototype Permit to Fly, EASA and FAA
61 Analýza výkonosti chladiče oleje
Analysis of Oil Cooler performance
62 Přepočet zatížení draku letounu (převážně křídla) při zvýšení tahu a hmotnosti motoru
Airframe (mostly wing) loading recalculation for increased engine thrust and weight
63 Analýza chlazení úzké nádoby s přepážkami, nucená konvekce, podmínky pro přestup tepla (gondola turbovrtulového motoru)
Cooling analysis of narrow vessel with bulkheads, forced convection, heat soak back conditions (turboproprop engine bay)
64 Analýza přetlakování a ventilace kabiny letounu a pokrytí jejich potřeb odpouštěným vzduchem z motoru
Analysis of aircraft cabin pressurization and airconditioning, coverage by engine bleed system
65 Telemetrie pro systém sběru dat pro letové zkoušky
Telemetry for Data Acquisition System for Flight Testing
66 Ovládání systému odpouštění vzduchu z motoru
Bleed Air System Control.