[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav energetiky

Bakalářské

Bakalářské

 • Měření rozměrových charakteristik částic v energetice - více
  2301R000 - bez oboru, Ondřej Bartoš, téma k dizpozici
 • Studie vlivu mletí paliva na provoz práškového ohniště - více
  2301R000 - bez oboru, Ondřej Bartoš, téma k dizpozici
 • Regulace kyseliny borité v PWR - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Benešová, téma k dizpozici
 • Regulace LiOH v PWR - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Benešová, téma k dizpozici
 • Návrh a provozní bilance větrné elektrárny - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Dlouhý, téma k dizpozici
 • Plnorozsahové simulátory v jaderné energetice - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Dostál, téma k dizpozici
 • Srovnání vlastností vybraných druhů biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Havlík, téma k dizpozici
 • Návrh sušky pro biomasu s vysokým obsahem vody - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Havlík, téma k dizpozici
 • Inovativní metody sušení odpadní biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Havlík, téma k dizpozici
 • Metodika výběru zplyňovacího zařízení pro biomasu - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dizpozici
 • Vyhodnocování reálnosti energeticky úsporných opatření - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dizpozici
 • Využití bioplynu ze stabilizace čistírenských kalů pro KVET - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, téma k dizpozici
 • Pojistné zařízení proti degradaci glykolové náplně přehřátím v okruhu solárního kolektoru - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dizpozici
 • Porovnání komínové ztráty kotle pro spoluspalování hnědého uhlí a odvodněných vyhnilých kalů v poměru 90:10 pro dále neupravené kaly a pro kaly vysušené odpadním teplem na obsah vody 45 % - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dizpozici
 • Likvidace odvodněných vyhnilých kalů z komunálních čistíren odpadních vod - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dizpozici
 • Technologie Carbon Capture and Storage pro omezení emisí CO2 do ovzduší - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, téma k dizpozici
 • Návrh oběžného kola Francisovy turbíny s využitím PC - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Melichar, téma k dizpozici
 • Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Melichar, téma k dizpozici
 • Stanovení hydraulických ztrát v potrubí z termoplastů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Melichar, téma k dizpozici
 • Tepelná vodivost vláknitých tepelně izolačních materiálů a výrobků z nich při vysokých teplotách - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dizpozici
 • Studie možností využití odpadního tepla při kompresi vzduchu. - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dizpozici
 • IGCC elektrárny, přehled současného stavu a jejich perspektiva - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Absorpční oběhy pro výrobu elektřiny - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Metody a možnosti využití CO2 zachyceného v CCS systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Výběr optických senzorů pro měření vlastností polydisperzních systémů v energetice - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Heat engines for low temperature heat utilization - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Nontraditional Methods of Waste Heat Recovery - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Absorption Power Cycles - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Oběhy s nadkritickým CO2 pro využití odpadního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Převrácený oběh plynové turbíny pro aplikace nízkých výkonů - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Nanotechnologie pro energetiku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Využití zeotropických směsí v organickém Rankinově cyklu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Optimalizace absorpčního systému pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Měření provozních charakteristik absorpčního chladícího systému na UCEEB - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • "Solid state" tepelné motory - přehled a perspektiva - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Návrh systému pro integraci solárního ohřevu do systému přípravy TUV pro rodinný dům - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Využití solárních kolektorů pro domácí kogeneraci. - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Turbíny a expandéry pro nízko-výkonové a nízko-teplotní aplikace - potenciál plastů a 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Problematika a optimalizace odvodu tepla pro malá energetická zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Nadkritický organický Rankinův oběh - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Ukládání energie do ztlačeného a zkapalněného vzduchu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Přehled konfigurací elektráren založených na oběhu Kalina - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Netradiční metody výroby elektřiny z odpadního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Tepelné oběhy pro využití odpadního tepla pro automobily - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Tepelné motory využívající principu kapalinového pístu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Střešní solární tepelné elektrárny s ORC - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Potenciál pasivního radiačního chlazení pro nový alternativní zdroj k výrobě elektřiny - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Separace nekondenzovatelných plynů v geotermálních elektrárnách - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Membrány pro pokročilé absorpční chladící a elektrárenské oběhy pro decentralizovanou energetiku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Možnosti a perspektivy domácích elektráren - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Akumulace elektrické energie do vysokoteplotních tepelných zásobníků - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Porovnání kogeneračních jednotek spalujících zemní plyn - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Opatřil, téma k dizpozici
 • Návrh tepelného výměníku pro sCO2 oběh - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Opatřil, téma k dizpozici
 • Tepelné výměníky pro tekuté soli - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Opatřil, téma k dizpozici
 • Termodynamické vlastnosti chladiv - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Sedlář, téma k dizpozici
 • Optimalizace velikosti výměníku pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Sedlář, téma k dizpozici
 • Konstrukční řešení dopravy vápence do fluidního kotle - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Skopec, téma k dizpozici
 • Ekologické aspekty domácího vytápění - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Skopec, téma k dizpozici
 • CCS technologie pro snižování emisí oxidu uhličitého - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Skopec, téma k dizpozici
 • Pokročilé tepelné oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Veselý, téma k dizpozici
 • Možnosti využití průmyslového odpadního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Vodička, téma k dizpozici
 • Aktuální stav technologie smart grids v ČR a EU - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Vodička, téma k dizpozici
 • Emise NOx při spalování biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Matěj Vodička, téma k dizpozici
 • Organický uhlík v okruzích energetických zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dizpozici
 • Vývoj součinitele prostupu tepla u parogenerátorů jaderných elektráren během provozu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dizpozici
 • Zvyšování výkonu jaderné elektrárny Temelín - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dizpozici
 • Prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dizpozici
 • Evropská energetika v kontextu havárie na JE Fukušima - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dizpozici
 • Současný stav vývoje jaderných reaktorů IV. generace - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Václav Dostál, téma k dizpozici
 • Proudění a fázové přeměny tekutého kovu v prostředí reaktoru myrrha - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dizpozici
 • Experimentální heliová smyčka s-allegro - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dizpozici
 • Ukládání energie v zásobnících CO2 - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dizpozici
 • Tlakové nádoby jaderných reaktorů - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dizpozici
 • Srovnání vlastností různých druhů biomasy a návrh vhodné přípravy paliva před jeho dalším energetickým zpracováním - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Havlík, rezervované téma
 • Návrh sušky pro zadaný druh odpadní biomasy s vysokou vlhkostí - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Havlík, téma k dizpozici
 • Návrh výměníku tepla pro využití odpadní páry - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Havlík, rezervované téma
 • Potenciál cíleně pěstovaných energetických rostlin v ČR - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Hrdlička, téma k dizpozici
 • 3D model dohořívacího prostoru fluidního kotle a jeho tepelná bilance - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Hrdlička, téma k dizpozici
 • Turbína/expandér pro decentralizovaný zdroj - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michal Kolovratník, téma k dizpozici
 • Generátory s permanentními magnety pro ORC o výkonu do 10 kW - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dizpozici
 • Zvyšování elektrické účinnosti mikroelektrárny WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dizpozici
 • Analýza pilotního provozu mikroelektrárny WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dizpozici
 • Ostrovní mikroelektrárna WAVE v extrémních klimatických podmínkách - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dizpozici
 • Optimalizace vlastní spotřeby ostrovní mikroelektrárny WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dizpozici
 • Zateplení rodiného domu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Martin Neužil, téma k dizpozici
 • Turbíny a expandéry pro nízko-výkonové a nízko-teplotní aplikace - potenciál 3D tisku - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Novotný, téma k dizpozici
 • Experimentální metody v dvoufázovém proudění- varu vody - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Romsy, téma k dizpozici
 • Paliva na bázi nitridů a silicidů - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Škarohlíd, téma k dizpozici
 • Návrh experimentálního zařízení pro simulaci zatížení povlakové trubky způsobené PCI (Pelet Cladding Interaction) během změny výkonu reaktoru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Škarohlíd, téma k dizpozici
 • Hydridizace zirkoniových slitin a stanovení obsahu vodíku - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Škarohlíd, téma k dizpozici
 • Decomissionig jaderných elektráren - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Škarohlíd, téma k dizpozici
 • Modelování palivového cyklu jaderných elektráren - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Škarohlíd, téma k dizpozici
 • Návrh imitátoru palivové tyče pro tlakovodní jaderný reaktor - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Štěpánek, téma k dizpozici
 • Proudění a fázové přeměny tekutého kovu v prostředí reaktoru MYRRHA - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Experimentální heliová smyčka S-Allegro - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Proudění tekutého kovu v prostředí magnetického pole - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Ukládání energie v zásobnících CO2 - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Problematika výkonových záloh - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Hypervapotron - využití podchlazeného varu pro zintenzivnění odvodu tepla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Problematika vzniku taveniny při těžkých haváriích - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici
 • Recirkulace výkonu v termojaderných elektrárnách - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12115/temata_ZP