[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Měřicí zařízení

Teplovodní kotel na spalování biomasy o výkonu 100 kW

Kotel slouží pro provádění spalovacích zkoušek tuhých paliv a pro testování regulačních algoritmů.

Pokusné fluidní ohniště o výkonu 500 kW

pracoviste/12115/11_fluidniohniste500kW.jpgOhniště se používá pro zkoumání spalování různých druhů paliv ve fluidní vrstvě a pro testování aditivního odsiřování. Sledováno je dávkování paliva, aditiva a spalovacího vzduchu. Zavedena je řízená a měřená recirkulace spalin, umožněn je též provoz v oxyfuel režimu.

Pokusné fluidní ohniště o výkonu 30 kW

pracoviste/12115/12_fluidniohniste30kW.jpgOhniště je určeno pro zkoumání elementárních procesů při oxyfuel spalování ve fluidní vrstvě.

Sonda pro měření dvoufázového proudění

Parní trati s C-D dýzami

Laboratoř turbín má k disposici dvě parní dýzy s posuvným meridiánem zaměnitelné geometrie pro výzkum problematiky dvoufázového proudění. Dýzy jsou osazeny optickým systémem pro měření rozměrů a počtu kapek v expandující mokré páře, standardním měřením tlaků a teplot a vybaveny odběrovými porty. Parametry a složení použité páry lze v laboratoři upravovat. Součástí zařízení je chladicí okruh se směšovacím kondenzátorem.

Testy na vysokoteplotní oxidace 

Pokročilá ochranná vrstva palivových proutků (vrstva pro zvýšení odolnosti proti korozi), se testuje v podmínkách horké páry. Vzorky jsou vystaveny prostředí horké páry a pak se zprudka zchladí. Pro tyto účely se používá speciální experimentální zařízení. V tomto zařízení, peci, je možné dosáhnout teploty až 1200°C. Povlak je pak podroben zkoumání na existenci trhlin a oxidaci povrchu.

Experimentální smyčka pro zkoumání hydrodynamiky přestupu tepla

Experimentální smyčka pro zkoumání jevu krize přestupu tepla (CHF - Critical Heat Flux) a jevu smáčení (Rewetting). Smyčka sestává z variabilního hydraulického okruhu, výměnné testovací sekce a systému sběru dat. Délka testovací sekce je 1,8 m a tvoří ji vnější křemenná trubice a vnitřní ocelová průchodem stejnosměrného proudu vyhřívaná maketa palivového proutku tlakovodního reaktoru o průměru 9 mm. Jako chladivo je použita voda o atmosférickém tlaku. Hmotnostní průtok testovací sekcí lze měnit v rozsahu 150 - 1500 kg/m2/s, což vzhledem ke geometrii testovací sekce odpovídá 0,9 - 9 lpm.

Zařízení pro výzkum dvoufázového proudění při atmosférickém tlaku

pracoviste/12115/13_zarizeni-dvoufazoveproudeni.jpgZařízení slouží k výzkumu chování dvoufázového proudění při různých provozních režimech za atmosférického tlaku. Výkon ohříváků 9 kW, objem 60 l. Na 8 měřících místech dochází k měření teplot resp. tlaků ve dvoufázovém objemu. Chování dvoufázové směsi lze sledovat opticky vysokorychlostní kamerou.