[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Oblasti výzkumu

Spalování paliv a návrh kotlů

 • Zvyšování efektivity a ekologičnosti procesu spalování tuhých paliv.
 • Zaměření na biomasu a alternativní paliva v ohništích malých výkonů.
 • Optimalizace konstrukčních řešení teplovodních kotlů určených pro lokální otop.

CCS – Carbon capture and storage

 • Výzkum technologie oxy-fuel spalování:
  • Realizováno na dvou experimentálních zařízeních se stacionární fluidní vrstvou.
  • Zkoumán vliv na průběh spalování, tvorbu emisí a sdílení tepla.
 • Post-combustion - Ca-looping systém:
  • Tvorba výpočtových modelů reaktorů.
  • Návrh a dimenzování systému.
 • Pre-combustion:
  • Tvorba výpočtových modelů pro celé procesní schéma elektráren s integrovaným zplyňováním.
  • Alternativní metody separace CO2 (solventy, kryogenní záchyt, membrány, Ca-looping).
  • Optimalizace submodelů i celého systému.

Sušení biomasy

 • Výzkum kontaktního sušení biomasy v parou otápěné bubnové sušce.pracoviste/12115/03_susenimokrebiomasy.jpg
 • Cílem je integrace do energetického zdroje pro efektivnější využití biomasy.
 • Analýza možnosti využití brýdové páry odcházející z parní sušky.

Dvoufázové proudění v energetických zařízeních

 • pracoviste/12115/04_merenistrukturykapalnefazevPTJETemelin.jpgTeoretický a experimentální výzkum vzniku a vývoje dvoufázového proudění v energetických zařízeních.
 • Vývoj a aplikace unikátní instrumentace pro měření struktury kapalné fáze mokré vodní páry expandující v koncových stupních parních turbín v konvenčních i jaderných elektrárnách.

Decentralizovaná energetika

pracoviste/12115/05_E-ON_LaboratornijednotkavlaboratoriLORCA.jpgVýzkumné aktivity jsou směřovány do dvou oblastí:

 • Expertní činnost v oblasti decentralizované energetiky, zpracování studií proveditelnosti, energetických auditů a posudků, poradenství v oblasti provozu decentralizovaných zdrojů pro průmyslové aplikace i bytovou výstavbu.
 • Projektování a provoz zařízení s organickým Rankinovým cyklem (ORC).

Aktivity se rozvíjejí na našem partnerském pracovišti, v laboratoři LORCA v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Buštěhradu:
 • ​V rámci UCEEB je provozován moderní systém tzv. energocentra s mikroturbínou, plynovými kotli a chladícími jednotkami.
 • ​Vývoj vlastní koncepce zařízení na bázi organického Rankinova cyklu (ORC):

Kompresory

 • Zlepšování konstrukce kompresorů a optimalizace jejich provozního nasazení.
 • Hlavním cílem je snižování energetické náročnosti procesu stlačnování plynů.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou moderním a energetiky efektivním zdrojem tepla pro vytápění i průmyslové aplikace. Pozornost je zaměřena především na:

 • Optimální nasazení v konkrétních případech.
 • Zlepšování řízení jejich provozu.

Themohydraulika jaderných reaktorů

Detailní znalost proudění a chlazení v aktivní zóně jaderných reaktorů je klíčová pro jejich bezpečný provoz. Rozšíření našich znalostí v této oblasti tak přispívá jednak ke zvýšení bezpečnosti provozu jaderných elektráren, ale zároveň umožňuje zvyšování jejich výkonu a spolehlivosti provozu. Současně se věnujeme výzkumu i v příbuzných oblastech. Hlavní činnosti zahrnují tyto oblasti:

 • Termohydraulické děje v lehkovodních reaktorech.
 • Experimentální práce v oblasti dvoufázového proudění.
 • Výzkum v oblasti reaktorů IV. generace.
 • Chlazení fúzních reaktorů.

CFD výpočty v energetice

pracoviste/12115/06_prostrediCFDprogramuANSYSFluent.jpgPro termohydraulické děje v jaderné energetice jsou ve velké míře využívány CFD kódy (Computational Fluid Dynamics). Ty představují výpočtovou metodu, s jejíž pomocí je v prvé řadě možné detailně modelovat dynamiku proudění kapalin a plynů. Dále je v nich možné realizovat simulace s přestupem tepla či hmoty, s fázovými změnami, s chemickými reakcemi, s mechanickým pohybem částí simulovaného zařízení (rotace oběžných kol turbín, pohyb pístu) apod. K dispozici jsou akademické licence CFD programů ANSYS FLUENT a ANSYS CFX. Numerické modelování a validace na experimentálních datech provádíme zejména v těchto oblastech: 

 • Detailní výpočty aktivní zóny jaderného reaktoru.
 • Míšení chladiva v reaktoru a v primárním okruhu jaderného bloku.
 • Dvoufázové proudění a podchlazený var.
 • Proudění mokré páry.

Výzkum jaderných paliv

Výzkum nových a zlepšování stávajících paliv jaderných reaktorů. Výzkum se soustředí na tři oblasti:

 • Zlepšení tepelné vodivosti UOX paliv.
 • Zlepšení korozní odolnosti Zr pokrytí jaderných paliv při standardních a havarijních podmínkách.
 • Nové a pokročilé vyhořívající absorbátory jaderných reaktorů a jejich přesný výpočet a kombinace.