CZ / EN

Oborová rada doktorských studijních programů APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ a APPLIED SCIENCES IN MECHANICAL ENGINEERING

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – předseda FS ČVUT
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. FS ČVUT
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D. MFF UK
prof. Dr. Ing. Jan Dupal FAV ZČU v Plzni
prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. FS ČVUT
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. FS ČVUT
prof. MUDr. David Pokorný, CSc. 1.LF UK
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. ÚT AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. FS ČVUT