CZ / EN

Důležité termíny

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Přihlášku ke studiu najdete zde:
Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení.  
 • od 24. ledna 2022 do 21. května 2022
Požadované dokumenty k přihlášce je nutné dodat na Oddělení studijní (pokud budou k dispozici):
 • do 30. června 2022
Přijímací test z matematiky (přijímací zkoušky):
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.
 • 9. června 2022
Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu:
 • do 30. června 2022
Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude odesláno:
 • do 31. července 2022
Konání zápisů do bakalářského studia:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být zápisy konány bezkontaktně v online režimu.
 • ve druhé polovině srpna 2022 do poloviny září 2022
Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna:
 • do 29. října 2022
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Přihlášku ke studiu najdete zde:
Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení.  
 • od 3. ledna do 8. dubna 2022
Požadované dokumenty k přihlášce je nutné dodat na Oddělení studijní (pokud budou k dispozici):
 • do 30. června 2022
Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a dodání úředně ověřené kopie:
 • do 31. března 2022
Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2021/2022 (nebo je cizozemec), musí ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat:
 • do 16. září 2022
Předložení úředního dokladu o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium:
 • do 31. března 2022
Pozvánka k přijímacím zkouškám resp. oborovému pohovoru bude odeslána:
 • do 17. dubna 2022
Termín písemné a ústní zkoušky a oborového pohovoru:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.
 • 12. května 2022
Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
 • do 21. května 2022
Dokumenty potřebné k zápisu do studia budou uchazečům zaslány elektronicky:
 • do 9. září 2022
 • platí pro celé PŘ do NMG studia
Vrácení vyplněných dokumentů k zápisu uchazečem elektronicky zpět:
 • do 13. září 2022
 • platí pro celé PŘ do NMG studia
Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být zápisy konány bezkontaktně v online režimu.
 • 15. září 2022
 • platí pro celé PŘ do NMG studia
Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna:
 • do 29. října 2022

Celkový časový plán akademického roku najdete zde !