CZ/EN

Důležité termíny

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Přihláška ke studiu je otevřená zde:
Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení.  
od 4. ledna do 31. března 2021
Požadované dokumenty k přihlášce je nutné dodat na Oddělení studijní (pokud budou k dispozici): do 30. června 2021
Přijímací test z matematiky (přijímací zkoušky):
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.
8. června 2021
Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu: do 30. června 2021
Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude odesláno: do 31. července 2021
Konání zápisů do bakalářského studia:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být zápisy konány bezkontaktně v online režimu.
ve druhé polovině srpna 2021
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: do 29. října 2021
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Přihláška ke studiu je otevřená zde:
Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení.  
od 4. ledna do 31. března 2021
Požadované dokumenty k přihlášce je nutné dodat na Oddělení studijní (pokud budou k dispozici): do 30. června 2021
Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a dodání úředně ověřené kopie: do 31. března 2021.
Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2020/2021 (nebo je cizozemec), musí ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat: do 16. září 2021
Předložení úředního dokladu o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium: do 31. března 2021
Pozvánka k přijímacím zkouškám resp. oborovému pohovoru bude odeslána: do 17. dubna 2021
Termín písemné a ústní zkoušky a oborového pohovoru:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.
13. května 2021
Oznámení výsledků přijímacích zkoušek do 21. května 2021
Dokumenty potřebné k zápisu do studia budou uchazečům zaslány elektronicky: do 9. září 2021
Vrácení vyplněných dokumentů k zápisu uchazečem elektronicky zpět: do 13. září 2021
Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být zápisy konány bezkontaktně v online režimu.
16. září 2021.
Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna: do 29. října 2021 

Celkový časový plán akademického roku najdete zde !