CZ / EN

Aktuality

Naši odborníci pomáhají vyvíjet dokonalejší implantáty

Publikováno: 24. 11. 2022

Současná medicína je nucena používat celou řadu umělých náhrad kloubů, kostí a jiných částí těla jako fixaci nebo náhradu. Nejčastějšími důvody jsou závažná onemocnění a nepřiměřené namáhání, které může být způsobeno obezitou, úrazem nebo nevhodně zvolenými pohybovými aktivitami. Potřeba implantátů bude zřejmě narůstat. Vědci proto hledají nové vhodné materiály a metody povrchových úprav, které budou schopné pozitivní interakce s tělem a tím zajistí i lepší funkčnost implantátů.

Ověřování reakcí biologického prostředí na cizorodý předmět nebo také opačně – reakcí implantátu na živou tkáň probíhá vždy v zóně styku povrchu implantátu s živou tkání. V případě kovových implantátů však není rozhraní tvořeno materiálem, z něhož je implantát vyroben. Současně platí, že z většiny bioaktivních, a také některých bioinertních materiálů, nelze implantát vyrábět přímo. Proto je potřeba na povrchu implantátu vytvářet vrstvy s vhodným chemickým složením nebo kvalitu povrchu jinak upravovat. Cílenou a řízenou oxidací je možné připravovat strukturované povrchy se specifickými vlastnostmi. Titan, ve srovnání např. s korozivzdornými ocelemi, nabízí vyšší poměr pevnosti k hmotnosti, zvýšenou odolnost proti korozi a cennou schopnost oseointegrace v lidském těle. V případě oxidace titanových slitin jde zejména o zlepšení biokompatibility a tím urychlení hojení voperovaných implantátů.

pracoviste/12132/Implantaty_11_2022/obr1.jpgIng. Jan Krčil z Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze se ve své disertační práci zaměřil na povrchové úpravy titanových slitin určených pro užití v lékařství, specificky na možnosti úprav povrchu těchto slitin metodami řízené oxidace. Cílem provedených experimentů bylo zejména: 

  • Pomocí termické a anodické oxidace připravit povrchové vrstvy na nových β-titanových slitinách a porovnat tyto vrstvy s vrstvami připravenými na konvenčních slitinách Ti.
  • Metodou anodické oxidace vytvořit nový strukturovaný povrch na slitinách Ti-6Al-4VELI, TI-39Nb, Ti-35Nb-2Zr a Ti-25Nb-4Ta-Sn.
  • Hodnotit biologickou aktivitu připravených oxidických vrstev pomocí růstu kalciumfosfátové vrstvy podobné hydroxylapatitu.
  • Na vybraném vzorku provést hodnocení biologické aktivity oxidovaného povrchu pomocí kolonizace buňkami lidské osteoblastní linie – MG-63.

pracoviste/12132/Implantaty_11_2022/obr5.jpgV rámci experimentů si autor práce připravil oxidické vrstvy na vybraných vzorcích konvenčních slitin titanu i na skupině reprezentující nové perspektivní β-slitiny, legované Nb, Ta, Zr a Sn. Pro experiment byly použity vzorky ze všech hodnocených slitin, u kterých byl připraven definovaný povrch broušením a leštěním. Na těchto vzorcích autor posléze připravil a hodnotil povrchové oxidické vrstvy. Oxidické vrstvy připravené metodami termické a anodické oxidace poté hodnotil z hlediska stavu jejich povrchu, tedy zbarvení, drsnosti, morfologie, tloušťky, chemického složení struktury a biokompatibility. Zjistil, že pro různé slitiny titanu je nutné používat odlišné postupy oxidace, což je důležité zejména pro nové β-slitiny obsahující větší množství prvků, jako jsou např. niob a tantal. Dalším podstatným zjištěním bylo, že povrchovou morfologií lze zásadně ovlivnit vlastnosti oxidických vrstev a jejich interakce s buňkami, kostí, tkání. Je tedy vhodné pro každý typ oxidické vrstvy definovat charakter jejího povrchu. Analýza chemického složení ukázala, že oxidické vrstvy jsou tvořeny primárně TiO2, bez výraznější závislosti na chemickém složení slitiny nebo metodě oxidace. V závislosti na oxidované slitině pronikají do povrchové vrstvy také legující prvky dané slitiny.

pracoviste/12132/Implantaty_11_2022/obr4.jpg

V další části experimentu autor hodnotil bio-vlastnosti všech oxidovaných vzorků. V prvním kroku přistoupil k modelové simulaci růstu kosti podobné vrstvy v tzv. Hanksově roztoku, který je komerčně dostupnou variantou simulované tělní tekutiny. Překrývání povrchu oxidovaných vzorků hydroxylapatitovou vrstvou, potažmo vrstvou sloučenin Ca+P+Mg, představuje simulaci růstu kosti v lidském těle a umožňuje porovnávat a hodnotit schopnosti materiálů reagovat s tkání.

Druhou metodou, kterou použil k hodnocení bio-vlastností oxidovaných materiálů je přímá interakce s buňkami, tzv. cytokompatibilita povrchu. Z hodnocení cytokompatibility vyplývá, že v případě neoxidovaného vzorku Ti-6Al-4V ELI bylo kolonizováno 56,9 % povrchu a v případě anodicky oxidovaného vzorku více. Výsledky kolonizace povrchu anodicky oxidovaného vzorku ukazují, že v porovnání s neoxidovaným vzorkem dochází k většímu překrytí povrchu buňkami.

pracoviste/12132/Implantaty_11_2022/obr6.jpg

Ze závěrů vyplývá, že vznik povrchové struktury u Ti-6Al-4V ELI navyšuje biologickou aktivitu buněk. Dále, že kolonizace buněk na povrchu anodicky oxidovaného vzorku slitiny Ti-6Al-4V ELI prokazuje příznivý vliv povrchové morfologie na aktivitu buněk. Tato zjištěná fakta jsou dalším podkladem pro pokračování výzkumu materiálů pro výrobu a úpravu implantátů. Autor doporučuje v rámci dalších experimentů provést oxidaci totožných slitin za jiných podmínek, optimalizaci oxidačních parametrů pro jednotlivé slitiny a v případě β-titanových se podrobněji zaměřit na vliv krystalografické struktury na růst oxidické vrstvy.

Autor při svých experimentech spolupracoval s lékaři i s výrobci implantátů, což není u disertačních prací běžné. Hodnocení cytokompatibility bylo realizováno ve spolupráci s Laboratoří tkáňových kultur v Nových hradech a Stomatologickou klinikou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Závěry práce nezůstaly jen na papíře, ale jsou využívány k modifikacím povrchu u specifických aplikací. Metoda anodické oxidace byla využita k nanostrukturování TiNb povlaku naneseném na polymeru. Aktuálně byl publikován článek na webu www.sciencedirect.com a tato metoda byla následně použita k modifikaci reálného implantátu, který byl vyroben 3D tiskem. To vše proběhlo v rámci spolupráce s firmou ProSpon, která je jedním z tuzemských výrobců lékařských implantátů a nástrojů.

Další odkazy na zpracovaný výzkum: