CZ/EN

Aktuality

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

Publikováno: 25. 11. 2020

Dne 19. listopadu 2020 se měl na Fakultě strojní ČVUT v Praze konat seminář „Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl“, který připravil Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT. Bohužel kvůli bezpečnostním opatřením v rámci pandemie Covid-19 neproběhl, ale všichni z přispěvovatelů souhlasili s vydáním sborníku a jeho zveřejněním. Díky úsilí Doc. Procházkové si ho můžete už nyní stáhnout zde.

Sborník „Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl“ obsahuje 17 sdělení. Výsledky odborných článků dokládají celoroční odbornou a organizační práci v předmětné oblasti. Jsou ze širokého spektra oborů a přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky:

  • teoretických studií založených na multikriteriálním přístupu,
  • zpracování rozsáhlých datových souborů,
  • experimentálních prací,
  • vyhodnocení zkušeností z praxe.

Sdělení ve sborníku jsou uspořádána alfabeticky dle příjmení prvního autora s přihlédnutím k počtu autorů. Řada článků obsahuje výsledky národních projektů. Články v předložené publikaci byly recenzovány a upraveny podle připomínek recenzentů.

Výsledky uvedené ve sděleních ukazují, že i navzdory velkému množství poznatků o technických dílech, jejich zařízeních, ́ strukturách, vzájemných propojení, rizicích a bezpečnosti, se havárie a selhání technických zařízení a technických děl stále vyskytují. Příčin je několik:

  • dynamická proměnlivost světa,
  • nedostatečné lidské znalosti a schopnosti,
  • pomalé používání poznatků a zkušeností získaných v praxi,
  • neuspokojivé povědomí o rizicích a jejich důsledcích pro technická díla a veřejný zájem.

Studie havárií a selhání technických zařízení a děl ukazují, že důležitým faktorem pro zajištění bezpečnosti je jak kvalitní technická obsluha, tak správná realizace odpovědnosti na různých úrovních řízení. Obsluha musí být založena na kvalitních datech z měření a na použití správných technických postupů. Lidský faktor se projevuje jako základním činitel při řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, a to na všech úrovních řízení a provádění činností.

Shromážděné poznatky také ukazují, že při  prevenci havárií a selhání je třeba se vyvarovat, jak velkých chyb v prevenci rizik, tak výskytu mnoha drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti složitých technických děl je důležitá aplikace systémového pojetí a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a čase.
 
DSPACE: PROCHÁZKOVÁ, D. (ed.). Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. ISBN 978-80-01-06786-4. Praha: ČVUT 2020, 399 p.
http://hdl.handle.net/10467/91988 ;
https://doi.org/10.14311/BK.9788001067864
Recenzenti: Doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní; Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. – Universita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická; a Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. – VUT Brno, Fakulta strojní.