CZ / EN

Bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016.

Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v bakalářských studijních programech B 2341 Strojírenství, B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství, bude přijato ke studiu v akademickém roce maximálně 1 500 studentů.

Studijní programy budou v akademickém roce 2015/2016 otevřeny v prezenční a v kombinované formě studia (zde probíhá výuka formou soustředění v jeden pracovní den v týdnu).

Obory bakalářského studijního programu

 • Energetika a procesní technika
 • Informační a automatizační technika
 • Konstruování podporované počítačem
 • Technika životního prostředí

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářském studijním programu B 2341 Strojírenství se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od ledna 2015 k dispozici na adrese:
https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Protože součástí e-přihlášky prozatím není elektronický podpis, je nutné, aby uchazeč, po elektronickém odeslání dat, svoji e-přihlášku (dále jen přihláška) vytiskl, podepsal a doručil na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze. K vytištěné přihlášce ke studiu je třeba přiložit:

 1. uchazeči z České republiky:
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení za střední školy v ČR (občan ČR, který absolvoval střední školu mimo ČR musí předložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky).
   • Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
   • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2015, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději však do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu, tj.
    do 30. června 2015.
  • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
 2. uchazeči ze Slovenské republiky:
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v SR (není třeba nostrifikace).
  • Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2015, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději však do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu, tj.
   do 30. června 2015.
  • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
 3. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky):
  • Kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu).
  • Úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky. Uchazeč, který má zažádáno o nostrifikaci v roce 2015, musí spolu s přihláškou dodat doklad o podání žádosti o nostrifikaci. Úředně ověřené rozhodnutí a doložku musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu (do června 2015).
  • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1]. Tento doklad musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu (do června 2015). Uchazeč, který se hlásí do studijního programu vyučovaného v českém jazyce, musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.
  • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

(2) Úhrada poplatku

K přihlášce je nutno připojit doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky nebo jeho čitelná kopie a nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě - za tento doklad se nepovažuje pouhý příkaz k úhradě). Poplatek činí 500,- Kč [2]. Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek se poukazuje pouze na účet:

KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu 19-5505030267/0100
konstantní symbol v případě hotovostní platby 378
konstantní symbol v případě bezhotovostní platby 558
variabilní symbol: 77777
specifický symbol: číslo přihlášky
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267
SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do úterý 31. března 2015 do 13.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze. Při zaslání poštou použijte adresu:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Oddělení studijní
Technická 4
166 07 Praha 6 – Dejvice

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 31. března 2015 [3].

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením. Cizí státní příslušníci prokazují dosažení úplného středoškolské vzdělání Rozhodnutím o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení středního vzdělání spolu s Nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.
 • Splnění přijímacího testu z matematiky v případě, že uchazeč neskládal žádnou maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky v ČR v uplynulých 3 letech. Přijímací test z matematiky budou probíhat na FS ČVUT v Praze dne června 2015. Uchazeči, který splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeč, který splní test na méně než 25%, nebude ke studiu přijat.
 • Prokázání znalosti českého jazyka 1 uchazečů, kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky.
 • Ke studiu nebude přijat uchazeč, který je již studentem ve studijním programu B 2341 Strojnírenství. Uchazeč musí před podáním přihlášky studium ukončit, jinak bude přihláška odmítnuta nebo budou výsledky přijímacího řízení dodatečně zrušeny.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky, při kterém může být přihláška nepřijata nebo odmítnuta [4]. V případě osobního dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty vůbec přijata. Sdělení o odmítnutí přihlášky ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude vyhotoveno písemně do 10 dnů od zjištění důvodu a bude doručeno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

Je-li přihláška přijata, následuje administrativní zpracování, které je ukončeno vydáním Rozhodnutí děkana o přijetí (resp. nepřijetí) ke studiu. Přijímací řízení pak končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním těchto rozhodnutí.

Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu končí nejpozději dnem 30. června 2015. Tento termín je konečný a v případě jeho nedodržení bude přijímací řízení automaticky ukončeno a tato informace bude zveřejněna pod číslem přihlášky na úřední desce Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Písemná rozhodnutí o přijetí ke studiu bude následně odesláno nejpozději do 31. července 2015 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

(6) Přijímací zkoušky

 • V případě absolvování jakékoliv maturity v ČR z matematiky nebo fyziky v letech 2012 až 2015 děkan fakulty přijímací zkoušku promíjí.
 • Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v letech 2012 až 2015 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.
 • Uchazeči ze SR, kteří neabsolvují a neabsolvovali maturitní zkoušku v ČR v letech 2012 až 2015, musí absolvovat přijímací zkoušku zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.
 • Tyto zkoušky budou probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 17. června 2015.

(7) Termíny

Přihlášky budou přijímány do úterý 31. března 2015 do 13.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze. Při zaslání poštou musí být s datovým razítkem nejpozději 31. března 2015.

Přijímací zkouška z matematiky se budou konat na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) ve středu dne 17. června 2015 (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky v letech 2012 až 2015).

Zápisy do studia v bakalářském studijním programu B 2341 Strojírenství proběhnou na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) na přelomu VI/VII 2015 a VII/IX 2015. Zápisy do 1. ročníku se řídí zvláštním harmonogramem zápisů 1. ročníku FS ČVUT v Praze. Termín zápisu do 1. ročníku studia bude uchazeči sdělen v Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které bude doručeno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR. Při zápisu do studia mohou být v návaznosti na případné změny zákonů vybírány v souladu s platnou legislativou České republiky další poplatky (zápisné).

Do pátku 30. října 2015 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

 • Podání přihlášky
 • Konání přijímacích zkoušek
 • Konání zápisů do studia
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářském studijním programu B 2341 Strojírenství na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2015 o vytvoření hlavní přijímací komise a dále do 5. června 2015 o vytvoření předmětových komisí z matematiky. Rozhodnutí děkana bude zveřejněno na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle Zákona č. 111/98 Sb. §9 odst. 1 písmeno g) schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze dne 5. listopadu 2014

V Praze dne 5. listopadu 2014

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.

děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

 

Tyto podmínky byly podle Zákona č. 111/98 Sb. §9 odst. 1 písmeno g) schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze dne dne 5. listopadu 2014

prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v. r.

předseda AS FS ČVUT v Praze

 

[1] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 vydaným následujícími institucemi:
ČVUT v Praze nebo Universitou Karlovou v Praze. V případě, že toto potvrzení uchazeči ještě nemají, musí předložit potvrzením o navštěvování kurzu českého jazyka na úrovni B2 vydaným buď ČVUT v Praze nebo Universitou Karlovou v Praze, kde bude vyznačeno předpokládané ukončení kurzu a získání potvrzení. Po získání tohoto potvrzení musí uchazeč toto potvrzení bezodkladně předložit.

 

[2] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil dne 28. 3. 2014 rektor ČVUT v Praze podle čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze (č.j.: 0223/14/51921).

[3] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.

[4] Podle Řádu přijímacího řízení ČVUT čl. 5, odst. 6 nemusí být nepravdivě nebo neúplně vyplněná nebo pozdě podaná přihláška ke studiu přijata. Proti odmítnutí takové přihlášky nelze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.