CZ / EN

Navazující magisterský studijní program MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING - edit

Podmínky pro  přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním  programu N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Double-degree studijní program v anglickém jazyce zajišťovaný:
ČVUT v Praze (CZ), HAN Arnhem (NL), ENSTA Bretagne, Brest (F), ITB Bandung (RI), TU Chemnitz (D)  
na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2017/2018

Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v navazujícím magisterském studijním programu N 2307 Master of Automotive Engineeroing (dále jen MAE) bude přijato maximálně 50 studentů v prezenční formě studia.

Obory navazujícího magisterského studijního programu

 • Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems
 • Design of Vehicles / Architecture des véhicules
 • Computation and Modelisation / Calculs et Modélisation
 • Advanced Powertrains
 • Fuel Cells Drives

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na ČVUT v Praze, Fakultě strojní v navazujícím magisterském studijním programu MAE se uchazeč přihlašuje písemně. Všichni uchazeči vyplňují přihlášku do programu MAE, která je v elektronické verzi k dispozici na adrese:

www.emae.eu

Přihlášku se stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do:

 • 31. března 2017 (týká se uchazečů z České republiky a Slovenské republiky)
 • 1. května 2017 (týká se uchazečů mimo EU),
 • 1. června 2017 (uchazeči ze zemí EU mimo uchazečů z ČR a SR)

na některou z následujících adres:

 • CTU in Prague, G. Achtenová, Technická 4, Praha 6, CZ-166 07, Czech Republic
 • HAN, K. Bouwman, P.O.Box 2217, Arnhem, NL-6802 CE, The Netherlands
 • ENSTA Bretagne, Y. Marco, 2 rue Francois Verny, Brest, F-29806, France
 • TU Chemnitz, Alternative Fahrzeugantriebe, Prof. T. Unwerth, 09107 Chemnitz, Germany
 • ITB, I.P.Nurprasetio, Jl. Ganesa, Bandung 40132, Indonesia

Přihláška a všechny přiložené dokumenty MUSÍ být v angličtině.

K vytištěné přihlášce je třeba přiložit:

 • Úředně ověřený výpis všech předmětů absolvovaných v bakalářském programu.
 • Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (uchazeči, kteří bakalářský diplom získají až v LS 2017/2018, musí úředně ověřenou kopii diplomu dodat na Oddělení studijní FS nejpozději do 20. září 2018 – datum řádného zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na ČVUT v Praze, Fakultě strojní). Studenti z ČR a SR mohou dodat diplomy v českém nebo slovenském jazyce včetně dodatku v česko-anglické nebo slovensko-anglické verzi. Pro studenty mimo ČR a SR je nutný diplom vydaný v angličtině, případně úředně ověřený překlad diplomu do angličtiny. Zahraniční studenti musí získat nostrifikaci bakalářského diplomu do konce kalendářního roku, ve kterém si podávají žádost o přijetí do navazujícího magisterského studia.
 • Motivační dopis.
 • Životopis.
 • Vyplněné sebehodnocení (self-assessment).
 • Kopii jednoho z následujících certifikátů o znalosti angličtiny s minimální požadovanou úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (TOEFL min 550, Computerised TOEFL min. 213, TOEIC min. 750, IELTS min. 6 nebo složení Cambridgské zkoušky FCE, CAE). Netýká se studentů z partnerských škol, kteří dokládají znalost angličtiny složením zkoušky na vysoké škole.
 • Kopii pasu nebo platného osobního dokladu (týká se všech zahraničních studentů).
 • Kopii o certifikátu znalosti francouzštiny (pokud takový existuje – např. DALF nebo DELF).
 • Originál některého z následujících certifikátů znalosti němčiny (DSH-1, DSH-2, DSH-3, TestDaF (Stufe 3), ZOP, KDS, GDS, DSD II, FSP, Goethe-Institut Zeugnis min B2) - pokud takový existuje.
Uchazeči z České republiky a ze Slovenské republiky vyplní ještě přihlášku do informačního systému ČVUT v Praze, která je k dispozici na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Protože součástí e-přihlášky prozatím není elektronický podpis, je nutné, aby uchazeč, po elektronickém odeslání dat, svoji e-přihlášku (dále jen přihláška) vytiskl, podepsal a doručil na studijní oddělení Fakulty strojní ČVUT v Praze.

K vytištěné a podepsané přihlášce je třeba přiložit:

1. uchazeči z České republiky nebo Slovenské republiky: 
 • Úředně ověřený výpis všech předmětů absolvovaných v bakalářském programu (netýká se studentů všech bakalářského programů na FS ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2017/2018). Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské studium, nemusí obsahovat předměty absolvované a splněné v posledním semestru bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018.
 • Úředně ověřenou kopii diplomu absolvovaného bakalářského studia (netýká se jen studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v letním semestru 2017/2018)
  • Pokud uchazeč již má bakalářský diplom, přiloží jeho úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2017/2018, musí úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 20. září 2018 -  datum řádného zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na FS ČVUT v Praze (netýká se jen studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v LS 2017/2018).
 • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

(2) Úhrada poplatku

K přihlášce je nutno připojit doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky nebo jeho čitelná kopie a/nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě - za tento doklad se nepovažuje pouhý příkaz k úhradě). Poplatek činí 650 Kč [1]. Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek se poukazuje pouze na účet:

KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu 19-5505030267/0100,
konstantní symbol v případě hotovostní platby 378,
konstantní symbol v případě bezhotovostní platby 558,
variabilní symbol: 77777,
specifický symbol: číslo přihlášky.
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267,
SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do 29. března 2018 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze [2]. Při zaslání poštou použijte adresu:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Oddělení studijní, Technická 4, 166 07 Praha 6

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 31. března 2018.

(4) Přijímací řízení

 • Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu MAE je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu technického směru, a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa magisterského studijního programu N2307 Master of Automotive Engineering.
 • Dostatečná znalost angličtiny podložená certifikátem o znalosti angličtiny.
 • Přijímací řízení probíhá výhradně na základě zaslaných přihlášek. Posouzením přihlášek se zabývají členové přijímací komise, ve které jsou stejným počtem zástupců reprezentovány všechny partnerské školy. Přijímací řízení je stejné pro všechny kandidáty bez ohledu na zemi jejich původu. S přijetím kandidáta musí souhlasit všichni členové přijímací komise. Ustanovení členů přijímací komise se řídí Dohodou o spolupráci uzavřenou mezi partnerskými školami.
 • Studenti z ČR a SR musí absolvovat přijímací zkoušky dne 9. května 2018 v rozsahu a obsahu ostatních navazujících magisterských studijních programů zajišťovaných na ČVUT v Praze, Fakultě strojní.
 • Součástí přijímací zkoušek programu N 2307 Master of Automotive Engineering je:
 1. písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření,
 2. ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,
 3. oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného oboru.
 • Uchazečům, kteří ukončí v akademické roce 2017/2018 studium v bakalářském studijním programu ČVUT v Praze, Fakulty strojní B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství (absolvoval všechny předepsané zkoušky na úrovni A-lfa) děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí. Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.

Uchazeči, kteří již neúspěšně studovali v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze (i absolventi programu FS ČVUT v Praze B2342 TZSI) nebo kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště. Termín přijímacích zkoušek a oborových pohovorů je stanoven na 10. května 2017.

1) Písemná část přijímací zkoušky

Mechanika kontinua [3]  
(Mechanika IA, IIA a IIIA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Termomechanika A a Mechanika tekutin A)
maximální počet bodů za skupinu 40
Aplikovaná matematika [3]  
(Matematika IA, IIA a IIIA a Numerická matematika A)
maximální počet bodů za skupinu 30
Části strojů, materiály a technologie [3]  
(Části a mechanizmy strojů I a II, Nauka o materiálu I a II a Technologie I a II)
maximální počet bodů za skupinu 30
  maximum z písemné části zkoušky 100

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, budou postupně konat písemné zkoušky z jednotlivých skupin předmětů. Pro konání každé ze tří zkoušek je vyhrazeno 60 minut a mezi jednotlivými zkouškami budou odpovídající přestávky.

Uchazečům – absolventům bakalářských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství nebo absolventům bakalářských studijních programů strojírenství a obdobných technických programů a oborů z jiných technických vysokých škol bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:

 
Kriterium Každá vykonaná zkouška na úrovni A (předměty FS ČVUT) Vážený průměr za předchozí bakalářské studium
(rozhodným datem pro stanovení váženého průměru je poslední možný den podání přihlášky ke studiu 31. března 2018
 < 1,00 – 1,40 >  ( 1,40 – 1,60 >  ( 1,60 – 1,80 >
Počet bodů 3 [4] 20 10 5

Studenti musí předložit úřední doklad o dosaženém studijním průměru nejpozději do 29. března 2017 [5].

Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky.

 • Uchazeči, kteří získají alespoň 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.
 • Uchazeči, kteří získají 49 až 33 bodů, musí absolvovat i ústní část přijímací zkoušky.
 • Uchazeči, kteří získají 32 a méně bodů, nebudou ke studiu přijati.

2) Ústní část přijímací zkoušky

Tato část bude mít formu pohovoru o výsledcích písemné zkoušky a bude obsahovat doplňující otázky a případné stanovení individuálního studijního plánu k doplnění chybějících znalostí. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studia i v případě, že mu sice chybí část znalostí ve výše uvedených skupinách předmětů, ale přijímací komise v ústní části zkoušky usoudí, že má předpoklady k tomu, aby si znalosti doplnil. V takovém případě stanoví komise podmínky, za kterých si student chybějící znalosti doplní. Zpravidla předepíše absolvovat některý z vypsaných předmětů teoretického základu studia na magisterské úrovni a úspěšně z něho složit zkoušku.

Uchazeči, který získal méně než 50 bodů, bude v rámci individuálního studijního plánu vždy předepsán minimálně jeden předmět.

Předměty předepsané přijímací komisí k doplnění znalostí teoretického základu, si student musí zapsat během prvního semestru navazujícího magisterského studia.

Podmínky studia a případně stanovený individuální studijní plán jsou pak součástí rozhodnutí o přijetí.

3) Oborový pohovor

Při výběru uchazečů komise přihlédne zejména k: 

 • jejich studijnímu průměru a době předchozího studia a příbuznosti absolvovaného studijního programu,  
 • odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích,  
 • úrovni bakalářské práce a výsledkům státní závěrečné zkoušky (pokud je student již absolvoval).

(5) Termíny

 • Podání přihlášky
  Přihlášky uchazečů z ČR a SR budou přijímány do 29. března 2018 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze. V případě zaslání poštou musí být s datovým razítkem nejpozději 31. března 2018.
  Přihlášky od uchazečů mimo EU je třeba doručit do 1. května 2018 (v případě zaslání expresní poštou typu DHL musí být s datovým razítkem nejpozději 1. května 2018).
  Přihlášky od uchazečů ze zemí EU mimo uchazečů z ČR a SR je třeba doručit do 1. června 2018 (v případě zaslání poštou musí být s datovým razítkem nejpozději 1. června 2018).

 • Oznámení výsledků
  Pedagogická komise studijního programu MAE průběžně hodnotí došlé přihlášky. O výsledku budou uchazeči písemně informování nejpozději 4 týdny po obdržení přihlášky jednou z partnerských škol.
  Uchazeči z ČR a SR, kteří konali přijímací zkoušky, obdrží případné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, které bude vyhotoveno písemně nejpozději do 7 dnů od ukončení přijímacího řízení a zasláno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR nebo SR. Ti, kteří u přijímacích zkoušek uspěli, obdrží pozvánku k zápisu do studia.

 • Konání zápisů do studia
  Zápisy do studia v navazujícím magisterském studijním programu N 2307 Master of Automotive Engineering pro uchazeče z ČR a SR proběhnou na ČVUT v Praze, Fakultě strojní (Technická 4, Praha 6) dne 20. září 2018. U zápisu bude studentům vydáno Rozhodnutí o přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

 • Zveřejnění zprávy o přijímacím řízení
  Do 31. října 2018 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(6) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze dne 22. listopadu 2017.
 

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
předseda akademického senátu
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan fakulty

[1] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 6. 3. 2017 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) Statutu ČVUT v Praze (č.j.: MSMT-21850/2017).
[2] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.
[3] Okruhy k přijímacím zkouškám z jednotlivých skupin předmětů budou včetně typových úloh zveřejněny na webu Fakulty strojní ČVUT v Praze.
[4] O započtení absolvovaných předmětů FS ČVUT v Praze na úrovni A-lfa (ze všech předchozích studií na FS ČVUT v Praze ne starších 5 let) je třeba požádat společně s podáním přihlášky ke studiu (zkoušky nebudou započítávány automaticky).
[5] Studentům FS ČVUT v Praze bude automaticky generován studijní průměr dosažený v bakalářském studiu ke dni 31. března 2018.