CZ / EN

Bakalářský studijní program VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ- edit

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2018/2019

Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v bakalářských studijních programech B 2341 Strojírenství, B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství bude přijato v akademickém roce maximálně 1 500 studentů [1].

Dojde-li v průběhu studia v souladu se zákonem k ukončení současné akreditace studijního programu, budou studentky a studenti automaticky převedeni na nově akreditovaný studijní program. Bude se jednat pouze o administrativní úkon, který nijak neovlivní stávající studium.

Studijní programy budou v akademickém roce 2018/2019 otevřeny v prezenční a v kombinované formě studia (výuka v kombinované formě probíhá formou soustředění v jeden pracovní den v týdnu).

Všechny bakalářské studijní programy jsou vyučovány v českém jazyce.

Obory bakalářského studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství

 • Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.   

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářském studijním programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 8. ledna 2018 k dispozici na adrese: 

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Protože součástí e-přihlášky prozatím není elektronický podpis, je nutné, aby uchazeč, po elektronickém odeslání dat, svoji e-přihlášku (dále jen přihláška) vytiskl, PODEPSAL a doručil na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze.

K vytištěné přihlášce ke studiu je třeba přiložit:

 1. uchazeči z České republiky, resp. cizinci žijící v České republice:

  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR (občan ČR, který absolvoval maturitu mimo ČR, musí předložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky).  Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

   • Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.

   • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2018, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat osobně nebo poslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději do 29. června 2018 do 12.00 hodin.

  • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

 2. uchazeči ze Slovenské republiky:

  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v SR (není třeba nostrifikace).

   • Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
   • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2018, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději však do 29. června 2018 do 12.00 hodin.

  • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
 3. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky) a neabsolvovali maturitní zkoušku v České republice:

  • Kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu, resp. občané EU osobního průkazu).

  • Úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR). Uchazeč, který má zažádáno o nostrifikaci v roce 2018, musí spolu s přihláškou dodat doklad o podání žádosti o nostrifikaci. Úředně ověřené rozhodnutí s doložkou musí uchazeč dodat osobně nebo poslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 29. června 2018 do 12.00 hodin.
  • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2]. Tento doklad musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 29. června 2018. Uchazeč, který se hlásí do studijního programu vyučovaného v českém jazyce, musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.

  • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

(2) Úhrada poplatku

K přihlášce je nutno připojit doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky nebo jeho čitelná kopie a/nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě - za tento doklad se nepovažuje pouhý příkaz k úhradě). Poplatek činí 650 Kč [3]. Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek se poukazuje pouze na účet:

KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu 19-5505030267/0100,
konstantní symbol v případě hotovostní platby 378, v případě bezhotovostní platby 558,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do 29. března 2018 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze [4]. Při zaslání poštou použijte adresu:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Oddělení studijní
Technická 4, 166 07 Praha 6 – Dejvice

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 31. března 2018.

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením. Cizí státní příslušníci prokazují dosažení úplného středoškolského vzdělání Rozhodnutím o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení středního vzdělání spolu s Nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.
 • Splnění přijímacího testu z matematiky v případě, že uchazeč neskládal žádnou maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky v ČR v uplynulých 3 letech (2016 až 2018). Přijímací test z matematiky bude probíhat na FS ČVUT v Praze dne 13. června 2018. Uchazeči, který splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeč, který splní test na méně než 25%, NEBUDE KE STUDIU PŘIJAT.

 • Prokázání znalosti českého jazyka [2] uchazečů, kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky.

 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který je již studentem v bakalářském studijním programu na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Takový uchazeč musí před zápisem předchozí studium ukončit a při vlastním zápisu do 1. ročníku předložit doklad o ukončení studia.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do určeného termínu ve výzvě k nápravě, nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Při osobním dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty přijata.

Je-li přihláška přijata, následuje administrativní zpracování, které je ukončeno vydáním Rozhodnutí děkana o přijetí (resp. nepřijetí) ke studiu. Přijímací řízení pak končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním těchto rozhodnutí.

Termín dodání chybějících dokumentů do 29. června 2018 je konečný a v případě jeho nedodržení bude přijímací řízení automaticky ukončeno a tato informace bude zveřejněna pod číslem přihlášky na úřední desce Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude následně odesláno nejpozději do 29. července 2018 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

(6) Přijímací zkoušky

 • V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity v ČR z matematiky nebo fyziky na škole v České republice v letech 2016 až 2018 děkan fakulty přijímací zkoušku promíjí.
 • Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v letech 2016 až 2018 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.
 • Uchazeči ze SR, kteří neabsolvují a neabsolvovali maturitní zkoušku v ČR v letech 2016 až 2018, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR. 
 • Tyto zkoušky budou probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 13. června 2018.

 (7) Termíny

 • Podání přihlášky
  Přihlášky budou přijímány do 29. března 2018 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze. Při zaslání poštou musí být s datovým razítkem nejpozději 31. března 2018.
 • Konání přijímacích zkoušek
  Přijímací zkouška z matematiky se bude konat na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 13. června 2018 (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky v ČR v letech 2016 až 2018).
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude odesláno nejpozději do 29. července 2018 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.
 • Konání zápisů do studia
  Zápisy do studia v bakalářských studijních programech proběhnou na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) na základě zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku FS ČVUT v Praze. Termín zápisu do 1. ročníku studia bude uchazeči sdělen v Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které bude doručeno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR. Termín zápisu uvedený v rozhodnutí je pro uchazeče závazný.
  Uchazečům, kteří se nedostaví k zápisu do 1. ročníku (termín zápisu je stanoven v Rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude automaticky přijímací řízení ukončeno.
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  Do 31. října 2018 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2018 o vytvoření hlavní přijímací komise a dále do 8. června 2018 o vytvoření předmětových komisí z matematiky. Rozhodnutí děkana bude zveřejněno na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(10) Schválení podmínek Akademickým senátem ČVUT v Praze, Fakulty strojní

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze dne 22. listopadu 2017.

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
předseda akademického senátu
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan fakulty

          

[1] Doporučujeme podat pouze jednu přihlášku, protože výuka v 1. ročníku je ve všech třech bakalářských programech shodná a po úspěšném absolvování 1. ročníku lze přestoupit z jednoho programu na druhý. Volba studijního programu a případně oboru v přihlášce je závazná pro zápis a lze ji změnit až po úspěšném absolvování 1. ročníku.

u a případně oboru v přihlášce je závazná pro zápis a lze ji změnit až po úspěšném absolvování 1. ročníku.

[2] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 nebo státní zkoušky z českého jazyka vydaným ČVUT v Praze nebo Universitou Karlovou v Praze. V případě, že toto potvrzení uchazeči ještě nemají, musí předložit potvrzení o navštěvování kurzu českého jazyka na úrovni B2 vydaným buď ČVUT v Praze, nebo Universitou Karlovou v Praze, kde bude vyznačeno datum předpokládaného ukončení kurzu. Po ukončení kurzu musí uchazeč potvrzení o jeho úspěšném ukončení bezodkladně předložit.

[3] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 6. 3. 2017 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) Statutu ČVUT v Praze (č. j.: MSMT-21850/2017).

[4] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.