CZ / EN

Volba kandidáta na děkana ČVUT Fakulty strojní na funkční období 2022-2026

design/2014/lev2017.png ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
Akademický senát ČVUT v Praze – Fakulta strojní 
 

Kandidátem na děkana zvolen doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. 

Dne 16. února 2022 na svém 14. zasedání zvolil akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní doc. Ing. Miroslava Španiela, CSc., kandidátem na děkana fakulty. Návrh na jmenování bude odeslán rektorovi ČVUT v Praze, doc. RNDr.  Vojtěchu Petráčkovi, CSc.

Volba kandidáta na děkana ČVUT v Praze, Fakulty strojní pro funkční období 2022 – 2026

Ve stanovené lhůtě se přihlásil jeden uchazeč, a to doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.

Akademický senát FS ČVUT v Praze zve všechny členy akademické obce k účasti na diskuzi s uchazečem.

Další body harmonogramu voleb kandidáta na děkana FS ČVUT v Praze jsou následující:

1. Prezentace uchazečů před AS FS 
2. 2. 2022, 14:30 hodin v konferenčním sále č. 17 v Dejvicích

 • Délka prezentace do 30 min
 • Individuální otázky pro uchazeče

2. Prezentace uchazečů před akademickou obcí ČVUT FS 
3. 2. 2022, 13:15 hodin v posluchárně 266 v Dejvicích

 • Prezentace proběhne jako hybridní akce (kombinace fyzického setkání s interaktivním online přenosem)

 • Délka prezentace do 30 min

 • Individuální otázky pro uchazeče

3. Volba kandidáta na děkana na zasedání AS FS
16. 2. 2022, 14:30 hodin v konferenčním sále č. 17 v Dejvicích

 

Vyhlášení volby kandidáta na děkana Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní pro funkční období 2022 – 2026

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s vnitřními předpisy fakulty vyhlašuje volbu kandidáta na děkana fakulty pro funkční období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2026 a stanovuje postup pro podání přihlášky, náležitosti přihlášky a podrobný harmonogram volby.

A.Postup při podání přihlášky

 • Přihláška na kandidáta na děkana musí být písemná, a to buď v listinné podobě opatřená vlastnoručním podpisem kandidáta, nebo v elektronické podobě opatřená podpisem kandidáta, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Je-li přihláška podávána v listinné podobě, musí její součástí být datový nosič s elektronickými verzemi všech dokumentů požadovaných v náležitostech přihlášky.
 • Je-li přihláška v listinné podobě, musí být na obálce uvedeno „Fakulta strojní – volba děkana, NEOTVÍRAT“. Je-li přihláška zaslána elektronickými prostředky, musí předmět zprávy obsahovat „Fakulta strojní – volba děkana“.
 • V listinné podobě se přihláška zasílá na adresu: Akademický senát ČVUT FS, Předseda volební komise pro volbu kandidáta na děkana, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 160 00 Praha 6.
 • Pro  podání  přihlášky  v listinné  podobě  lze  využít  podatelny  Českého  vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní na adrese Technická 4, 160 00, Praha 6.
 • Pro elektronické podání přihlášky lze využít datové schránky s identifikátorem „p83j9ee“.

B. Náležitosti přihlášky

 • Souhlas uchazeče s kandidaturou opatřený fotografií
 • Souhlas se zveřejněním všech jím dodaných materiálů
 • Profesní životopisy uchazeče (zkrácená verze 1 strana A4, plná verze nejvýše 10 stran A4)
 • Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a nejvyšší vědecko-pedagogické hodnosti (nemusí být ověřené)
 • Volební program uchazeče v plné verzi (počet stran A4 není omezen)
 • Zkrácená verze volebního programu (nejvýše 2 strany A4)
 • Další dokumenty dle uvážení uchazeče

C. Harmonogram volby

1. Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. 11. 2021 na zasedání AS
ČVUT FS
 
2.
Zveřejnění vyhlášení volby na úřední desce fakulty (plné znění) a v hromadném sdělovacím prostředku celostátní působnosti (zkrácené znění)
- započetí lhůty pro podání přihlášek
 
10. 11. 2021
 
3.
Uzávěrka přihlášek uchazečů
- přihlášky, které dorazí po tomto datu,
nebudou při volbě kandidáta na děkana uvažovány
 
19. 1. 2022 do 12:00
4. Kontrola náležitostí přihlášek 20. 1. 2022 provede VK*
 
 
5.
Zveřejnění seznamu uchazečů, zkrácených verzí životopisů
a zkrácených verzí volebního programu
 • na nástěnkách vestibulů budov ČVUT FS v Dejvicích, Horské a na Karlově náměstí
 • ve veřejné části internetových stránek fakulty
 
nejpozději 24. 1. 2022
do 20:00
zodpovídá VK
 
6.
Zveřejnění plných verzí volebních programů a plných verzí
životopisů uchazečů
- ve veřejné části internetových stránek fakulty
nejpozději 24. 1. 2022
do 20:00
zodpovídá VK
7. Prezentace uchazečů před AS ČVUT FS
- délka prezentace kandidáta je nejvýše 30 minut
2. 2. 2022 14:30
zasedání AS ČVUT FS
 
8.
Prezentace uchazečů před akademickou obcí ČVUT FS
 • délka prezentace kandidáta je nejvýše 30 minut
 • detaily diskuze s kandidáty určí VK až v den prezentace podle počtu kandidátů
3. 2. 2022 13:15
9. Volba kandidáta na děkana ČVUT FS 16. 2. 2022
zasedání AS ČVUT FS

D. Doplňující podmínky

 • Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní požaduje, aby kandidát na děkana fakulty strojní ke dni volby doložil VK osvědčení a čestné prohlášení dle zákona 451/1991 Sb., pokud se tato povinnost na něj vztahuje (lhůta na vydání příslušných osvědčení je určena MVČR).
 • Pro elektronickou podobu náležitostí přihlášky je vyžadován formát „pdf“. Celková velikost všech příloh datové zprávy nesmí přesáhnout 20 MB.
 • Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní upozorňuje uchazeče, že děkan fakulty veřejné vysoké školy je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. (Zákon o střetu zájmů) a v případě nástupu do funkce bude muset uchazeč splnit povinnosti uložené tímto zákonem.
 • Zkrácené znění vyhlášení volby kandidáta na děkana fakulty určené ke zveřejnění v hromadném sdělovacím prostředku celostátní působnosti: „Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní  podle § 27 odst. 1 písm. g)  zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s vnitřními předpisy fakulty vyhlašuje volbu kandidáta na děkana fakulty pro funkční období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2026 a stanovuje postup pro podání přihlášky, náležitosti přihlášky a podrobný harmonogram volby. Písemnou přihlášku lze podat v listinné nebo elektronické podobě nejpozději do 12:00 dne 19. 1. 2022. Bližší informace uchazeči naleznou na úřední desce ČVUT v Praze/Personální.

 
*VK = volební komise pro volbu kandidáta na děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, která byla AS ČVUT FS zvolena na jeho 12. zasedání 29. 9. 2021 a která pracuje ve složení: doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., (předseda), doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D., Ing. Petr Beneš, Ph.D., Ing. Jitka Jeníková, Ing. Vojtěch Halamka.