CZ / EN

Rules of University (in Czech)

Příkaz rektora č. 8/99 ze dne 1. července 1999

1. Základní pojmy

 • 1.1 "Uživatelem" se v těchto pravidlech rozumí každý, kdo používá počítač, terminál nebo jakékoli jiné zařízení připojené do počítačové sítě ČVUT. Pod pojmem "počítačová síť" nebo zkráceně "síť" se rozumí souhrn technických a softwarových prostředků výpočetní techniky potřebných k propojení uživatelů. "Legální software" je software získaný v souladu se zákony, včetně autorského práva. Termín "výpočetní technika" se v těchto pravidlech používá pro označení počítačové sítě a prostředků výpočetní techniky, včetně jejich programového vybavení.

2. Správa sítě

 • 2.1 Počítačová síť ČVUT je hiearchicky uspořádaná distribuovaná síť propojených počítačů. Skládá se z domén (podsítí), které jsou vytvářeny podle jednotlivých součástí ČVUT a jejich lokalit. Domény se zpravidla člení na subdomény na jednotlivých katedrách a pracovištích.
 • 2.2 Síť ČVUT jako celek spravuje Výpočetní centrum ČVUT, jehož ředitel jmenuje správce počítačové sítě ČVUT. Výpočetní centrum zajišťuje celkovou funkčnost sítě, vede evidenci jejích uživatelů a může podle potřeby datový provoz v síti monitorovat. Účelem monitorování je optimalizace provozu výpočetní techniky, zjišťování abnormálních stavů a prevence proti nim a odhalování případů porušování pravidel používání sítě.
 • 2.3 Jednotlivé domény spravují ty součásti ČVUT, které je vytvořily. Konkrétní výkon správy je záležitostí administrátorů, kteří jsou touto funkcí pověřeni děkanem fakult nebo ředitelem nefakultní součásti. Administrátor udržuje v aktuálním stavu evidenci všech uživatelů v doméně a ve stanovených intervalech předává tuto evidenci správci počítačové sítě ČVUT. Je povinen zajistit, aby každý uživatel z jeho domény byl prokazatelně seznámen se zásadami správného užívání sítě ČVUT a písemně potvrdil, že zná a bude dodržovat pravidla jejího používání.
 • 2.4 Na katedrách, ústavech a pracovištích fakult odpovídají za provoz výpočetní techniky pracovníci, kteří jsou touto činností pověřeni vedoucím pracoviště. Tito pracovníci, kteří jsou zároveň styčnými osobami pro komunikaci pracoviště s administrátorem domény, odpovídají mimo jiné též za to, že provozem jimi obhospodařovaných prostředků není omezován nebo narušován provoz sítě ČVUT. Všechny změny v konfiguraci subdomény na pracovišti proto předem konzultují s administrátorem domény.
 • 2.5 Každý víceuživatelský počítač má svého správce, který odpovídá za přidělení uživatelského konta a dalších zdrojů na tomto počítači. Správci víceuživatelských počítačů jsou stanovováni vedoucím pracoviště nebo pracovníkem odpovědným za provoz výpočetní techniky na pracovišti.

3. Povinnosti uživatele

 • 3.1 Každý uživatel před započetím práce s výpočetní technikou absolvuje školení nebo jinak prokáže, že umí tuto techniku používat, a písemně potvrdí, že zná a bude dodržovat pravidla používání sítě ČVUT.
 • 3.2 Uživatel smí používat výpočetní techniku pouze v souladu s akademickým posláním sítě ČVUT. Bez písemného souhlasu rektora nebo jím zmocněného pracovníka je zakázáno používat síť ČVUT pro jiné právní subjekty, nebo takové používání umožňovat.
 • 3.3 Uživatel pracuje s výpočetní technikou pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno, a heslo ke svému uživatelskému jménu volí a udržuje v tajnosti tak, aby zabránil jeho zneužití. Uživatel plně zodpovídá za škody, ke kterým by došlo zneužitím jeho uživatelského jména v důsledku nedbalé manipulace s heslem.
 • 3.4 Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem. Uživatel se nesmí pokoušet získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen, a nesmí se snažit získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů. Pokud uživatel jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá privilegovaný stav nebo přístupová práva, která mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit administrátorovi domény.
 • 3.5 Uživatel nesmí provádět takové změny výpočetní techniky, které by mohly mít vliv na provoz sítě. Tato činnost je vyhrazena jen odborným pracovníkům výpočetního centra, administrátorům domén a pracovníkům odpovědným za provoz výpočetní techniky na katedrách a pracovištích.
 • 3.6 Uživatel nesmí vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům škodila nebo bránila v řádném využívání sítí.
 • 3.7 Uživatel nesmí používat a šířit nelegální software a bez souhlasu kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.
 • 3.8 Každý uživatel plně odpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti ČVUT zveřejnil. Pro používání elektronické pošty a vystavování informací na počítačích platí stejná etika jako pro< používání klasické pošty. Je výslovně zakázáno používat počítačovou síť k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem, a obtěžovat ostatní uživatele zasíláním řetězových dopisů na náhodně zvolené adresy. V dopisech a materiálech určených pro větší okruh je zakázáno používat vulgární výrazy.
 • 3.9 Vstupujeli uživatel prostřednictvím sítě ČVUT do jiných počítačových sítí, musí dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích.
 • 3.10 Uživatel nesmí prostřednictvím počítačové sítě šířit informace poškozující ČVUT.
 • 3.11 Uživateli, který tato pravidla hrubě a úmyslně poruší, bude zakázán další přístup do sítě ČVUT. Tím se nevylučuje další postih vyplývající z porušení povinností zaměstnance nebo studenta ČVUT.

4. Závěrečná ustanovení

 • 4.1 Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění.