[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Obory

Bakalářský studijní program Teoretické základy strojního inženýrství

Zajímá tě technika, ale spíš než samotnému navrhování a výrobě výrobků by ses rád věnoval řízení průmyslových podniků a procesů, kterými výrobky vznikají? Máš jasnou vizi být inženýrem a chceš se ve studiu specializovat na manažersko-ekonomické aplikace v technice? I obecně zaměřený může být dobrý začátek Tvé cesty. I v tomto programu je možné se prostřednictvím povinně volitelných předmětů specializovat do oblasti podnikového managementu a ekonomiky. V rámci studijního programu je nutné absolvovat vybrané zkoušky na vyšší úrovni alfa a díky tomu mají jeho absolventi zajištěný postup do návazného magisterského studia bez přijímaček. Standardní studijní doba programu jsou 3 roky.

Studenti absolvují všechny předměty dle studijního plánu programu TZSI. Pro manažersko-ekonomickou specializaci a hladkou návaznost v magisterském programu Řízení průmyslových systémů doporučujeme zapsání následujících povinných a povinně volitelných předmětů:

  • 3. semestr: 2013066; PV ZST; Základy stochastiky; 0+2; z; 2 kr
  • 4. semestr: 2383020; PV MŘPP; Moderní řízení podniků a projektů; 0+2; z; 2 kr
  • 5. semestr: 2381006; PV OPR1; Metody a nástroje pro manažerské rozhodování; 2+2; z,zk; 4 kr
  • 5. semestr: 2382121; PV OP1; Oborový projekt I.; 0+2; kz; 2 kr
  • 6. semestr: 2382122; P OP2; Oborový projekt II.; 0+2; kz; 4 kr
  • 6. semestr: 2383992; P BP; Bakalářská práce; 0+8; z; 8 kr
     

Témata závěrečných prací a další informace najdete zde.

 

Bakalářský studijní program Výroba a ekonomika ve strojírenství

Obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

, se svým . je možné studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu. Studijní program představuje profesně orientované bakalářské studium a předpokládá se tedy, že absolvent po dokončení studia odchází do praxe. Pokračování v navazujícím magisterském studiu připadá v úvahu pouze u velmi nadaných studentů, kteří však musí úspěšně složit přijímací zkoušky. Studium je zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (okruhy: Management a ekonomika, Nauka o materiálu, Technologie), jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul „bakalář“ (Bc.).

Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků pro oblast nižšího až středního managementu. Absolvent bakalářského studijního programu VES je odborně připraven pro řešení jednoduchých až středně obtížných, pravidelně se opakujících dobře strukturovaných a specifikovaných problémů v praxi. Uplatní se při řešení úkolů konstrukční, technologické nebo metrologické povahy, úkolů souvisejících s volbou materiálu a jeho zpracováním, s provozem, řízením jakosti, energetikou, normalizací, ekonomikou, managementem, ekologií, bezpečností práce. Po získání praxe se můžete uplatnit v řídících funkcích v přípravě výroby, v provozu, plánování, obchodě, dopravě, službách apod. Budete schopni řešit problematiku projektového i výrobně-provozního charakteru nejen v technické přípravě, ale i ve vlastním výrobním procesu.

Pokud se student rozhodne v rámci oboru Technologie, materiály a ekonomika strojírenství vybrat zaměření Řízení a ekonomika podniku získá oproti ostatním absolventům oboru hlubší znalosti v oblasti marketingu, sestavování rozpočtů, kalkulací nákladů, řízení projektů nebo účetnictví.

Okruhy otázek ke SZZ, požadavky na úpravu bakalářské práce a další potřebné soubory najdete zde.

Navazující magisterský studijní program Řízení průmyslových systémů

Studiem programu Řízení průmyslových systémů (RPS) získáš unikátní kombinaci technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností. V průběhu studia se seznámíš s moderními simulačními programy pro plánování a optimalizaci výrobních a podnikových procesů a systémů nebo pro ergonomické analýzy. Naučíš se používat manažerské nástroje, zpracovávat data a vytvářet analýzy nezbytné pro efektivní podnikové řízení. Prostřednictvím manažerské počítačové simulační hry se v roli ředitele utkáš se spolužáky na společném trhu. V průběhu studia získáš znalosti v oblasti nákladového a finančního controllingu nebo environmentálního modelování. Seznámíš se s moderními výrobními technologiemi a možnostmi, jak je s využitím pokročilých softwarových nástrojů efektivně plánovat, optimalizovat a řídit. Budeš rozvíjet dovednosti v oblasti IT a využívání informačních systémů, naučíš se řešit aktuální výzvy spojené s fenoménem Průmyslu 4.0 a digitalizací v průmyslu. Výuka je propojena s řešením úkolů z praxe a přispívá tak k rozvoji osobních kontaktů studentů s významnými odborníky. Pestrá paleta předmětů vytváří vynikající základ pro úspěšné uplatnění v oblasti, která Tě bude bavit.

Naši absolventi se uplatňují ve středním a vrcholovém managementu primárně průmyslových podniků, v odborných štábních útvarech především na pozicích controllerů, manažerů kvality, průmyslových inženýrů, na pozicích konzultantů v odborných poradenských společnostech, jako členové multidisciplinárních týmů, kde je vyžadován široký technicko-ekonomický nadhled.

Navazující magisterský studijní program Řízení průmyslových systémů má standardní dobu studia 2 roky. Absolventi bakalářského studijního programu TZSI jsou na tento obor přijímáni bez přijímacích zkoušek, ostatní uchazeči skládají přijímací zkoušky. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů Management a ekonomika podnikových procesů, Strojírenská technologie a řízení výrobních procesů a systémů, Informační technologie v oblasti řízení podnikových procesů. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul „inženýr“ (Ing.).

Okruhy otázek ke SZZ, požadavky na úpravu závěrečné práce a další potřebné soubory jsou k dispozici zde.

Doktorský studijní program Výrobní a materiálové inženýrství

Specializace Řízení průmyslových systémů

Doktorský studijní program Výrobní a materiálové inženýrství je určen pro absolventy magisterského (inženýrského) studijního programu a představuje další, vyšší a náročnější formu vzdělání. Doba studia je u prezenční formy 3 roky a u distanční formy 4 roky. U obou forem studia musí doktorand odevzdat dizertační práci do 7 let od jeho zahájení. Studium je realizováno v souladu s individuálním studijním plánem a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent doktorského studia získává akademický titul "doktor" (Ph.D.).

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované, nezávisle myslící tvořivé a vysoce specializované odborníky pro akademickou sféru, soukromý sektor (zejména strojírenské podniky, finanční a bankovní sektor, IT a poradenství, atd.) a veřejný sektor.

Studenti doktorského studia specializace Řízení průmyslových systémů získávají hlubší teoretické a profesní znalosti, umožňující vědecký a systémový přístup k samostatnému řešení teoretických a praktických úloh podnikového managementu a ekonomiky. Předmětem studia je především teorie manažerských a ekonomických disciplín, modelování rozhodovacích procesů a systémů řízení podniku, řízení a simulace výrobních procesů, a to s důrazem na jejich integrační potenciál využitelný při řízení podniku a synergii s technickými a technologickými aspekty podnikových činností. Studium posiluje schopnost identifikovat inovační příležitosti, vytvářet konkurenční strategie a organizační bázi umožňující inovace a změny.

V rámci doktorských prací se vyžaduje tvůrčí přístup a metody vědecké práce s cílem rozvinout poznání teorie a praxe podnikového řízení a ekonomiky. Hlavními řešenými tématy jsou operativní a strategický controlling, modelování nákladů a finančních toků, komplexní hodnocení podniků a investic, integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, marketing, řízení projektů technického rozvoje, systémy podnikového plánování, podnikový management včetně logistiky, řízení a projektování výroby i její ekonomiky a ekologie, řízení lidských zdrojů, právní aspekty managementu, řízení jakosti a systémy Business a Competitive Inteligence.

Další informace v podobě nabídky předmětů doktorského studia, řádu doktorského studia a rámcových témat jsou k dispozici zde.

Doplňující informace ohledně studijních programů osobně: Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.