[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Témata závěrečných prací

Ústav materiálového inženýrství každoročně vypisuje témata bakalářských, diplomových a doktorských/disertačních prací. Studenti vypracovávají rešeršní a praktickou část svých závěrečných prací, které musí dosahovat náležité obsahové i formální úrovně.

  • Z doporučení Grafického manuálu ČVUT, který vešel v platnost v roce 2016, se pro psaní dokumentů využívá fakultní font Technika (nadpisy je vhodné volit v Technika nebo Technika Bold, naopak stať v Technika Light nebo Book). Ten je nutné si do svého operačního systému nainstalovat.
  • Pro bibliografické citace a odkazy na ně se ustálilo použití normy ČSN ISO 690 s odkazy v hranatých závorkách, praktické příklady uvádí knihovna ČVUT. Univerzita má pro studenty a zaměstnance dostupnou plnou verzi citačního manažeru CitacePRO.
  • Pro kontrolu gramatiky je při uvedení mailové domény čvut dostupný nástroj Writfeull (obdoba grammarly), doporučujeme například pro kontrolu Abstraktu v anglickém jazyce.
  • Závěrečné práce je vhodné logicky členit a zařadit například úvodní stranu, Zadání (od května 2021 nepatří do dspace kopie zadání s podpisy!), Anotaci v českém a anglickém jazyce včetně klíčových slov, Poděkování a dále Obsah, Teoretickou a Praktickou část a také Závěr, Diskusi, Seznam zkratek (případně obrázků a tabulek). Číslování je zpravidla zobrazeno od kapitoly Úvod.
  • Do jednotného stylu spadají také desky a jejich barva (Grafický manuál s. 107 a 108), jednostranný tisk nebo vhodně zvolené okraje (typicky vlevo 3,5 cm a vpravo 1,5 cm).

V konkrétních případech respektujte pokyny svého vedoucího práce.