[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Výuka

pracoviste/12118/p02_u.jpgKoncepce výuky oboru vychází z faktu, že všechny výrobní linky jsou v podstatě sestaveny z funkčně podobných zařízení. Společný teoretický základ je proto prohlubován oborovými disciplínami zaměřenými na přenos hybnosti, tepla a hmoty a na fyzikální chemii. K navazujícím a profilujícím předmětům patří hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti a pevnosti a z mechaniky. Student tedy nejprve pochopí elementární procesy odehrávající se v aparátech (přestupu hybnosti, tepla a hmoty), získá informace o konstruování specifických aparátu (čerpadlo, výměník tepla, destilační kolona, reaktory) a poté si osvojí metodiku integra­ce strojů a zařízení do výrobních linek a dále do větších výrobních celků. S problematikou navrhování výrobních linek je posluchač seznamován v příslušném předmětu a v předmětech projekčních. Nedílnou součástí výuky tvoří i problematika zařízení pro ochranu životního prostředí, probíraná v předmětech zaměřených na čištění odpadních vod a plynů. Výuka v oboru má systémové pojetí, je orientovaná na základní principy přeměny látkových soustav, tvorby a zpracování nekonečných a diskrétních objektů, na užívané způsoby přeměn a úprav energie. Získané teoretické znalosti jsou v průběhu studia prakticky využívány a uplatňovány v projektech ve spolupráci s průmyslem.

Předměty základního studia

Chemie, Přenos hybnosti tepla a hmoty, Oborový projekt, Hydromechanická zařízení, Projekt I., Tepelná zařízení, Difúzně-separační zařízení, Pokrokové procesy využití energií

Směrové předměty

Fyzikální chemie, Hydromechanické procesy, Tepelné výměníky, Tepelné procesy, Difúzně separační procesy, Reaktory a bioreaktory, Základy stavby procesních zařízení, Konstrukce procesních zařízení, Projektování s podporou počítače, Základy zpracovatelské techniky, Numerická analýza procesů, Výrobní linky, Průmyslová chemie, Čištění odpadních vod a plynů

Volitelné předměty

Aplikace CFD v procesní technice, Hydromechanické procesy seminář, Seminář přenosu hybnosti tepla a hmoty, Perspektivní technologie zpracování biomasy

Podíl na bakalářských studijních programech

STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Podíl na výuce v magisterských studijních programech

Technika prostředí; Energetika a procesní inženýrství; Dopravní a transportní technika; Výrobní inženýrství; Automatizační a přístrojová technika.