[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Odborná činnost

Odbornou činnost Ústavu konstruování a částí strojů lze rozdělit do čtyř hlavních disciplín. Jedná se o konstrukci, výpočty, experimenty a školení. V aplikační sféře se ústav mimo jiné zaměřuje na transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Spolupráce

Spolupráce s renomovanými firmami na dlouhodobých projektech, střednědobých zadáních a krátkodobých zakázkách.

Testovací stand převodovek kolejových vozidel

V letech 2012 a 2013 byl na našem Ústavu realizován projekt návrhu testovacího standu pro testování převodovek kolejových vozidel. Projekt byl realizován pro společnost Wikov MGI a.s. za podpory projektu MPO pro podporu výzkumu a vývoje TIP č. FR-TI3/261. Účelem zařízení je vnášení zatížení do převodovek při předepsaných zatěžovacích stavech. Finální podobě zařízení předcházelo několik ideových a koncepčních návrhů, které byly v průběhu tvorby konzultovány se zadavatelem. Po vybrání vhodné koncepce následoval detailní návrh celého zařízení, jeho optimalizace podložená MKP výpočty nosných uzlů a modální analýzou nosné konstrukce. Během návrhu konstrukce bylo zařízení na základě hodnocení možných bezpečnostních rizik vybaveno potřebnými bezpečnostními prvky pro zajištění bezpečnosti provozu.

Příprava výrobní dokumentace a výroba samotného zařízení pak probíhala v režii zadavatele projektu; společnosti Wikov MGI a.s.

Stavba zkušebního zařízení elektrohydraulických systémů

V letech 2014 a 2015 probíhala na našem Ústavu stavba hydraulického agregátu pro společnost STS Prachatice a.s. Realizace zakázky probíhala na základě vyhraného veřejného výběrového řízení. Zařízení je ovládané pomocí řídícího PC se speciálně vyvinutým softwarem a slouží pro testování elektro-hydraulických systémů. Návrh hydraulické a elektrické části agregátu probíhal ve spolupráci s odborníky z Ústavů Řídicí a přístrojové techniky a Výrobních strojů a zařízení. Návrh konstrukce agregátu s ohledem na jeho ergonomii, příprava výkresové dokumentace, zajištění výroby a stavba celého zařízení pak probíhala v laboratořích našeho Ústavu.

Konstrukce

Navrhování strojů jako celků nebo dílčích částí mechanismů. Optimalizace stávajících zařízeních, modernizace strojů, návrh nových strojů a dosud nepoužívaných mechanismů.

Naši zaměstnanci provádí návrhy konstrukcí dle požadavků zákazníka. Ideové a koncepční návrhy jsou průběžně konzultovány se zadavatelem. Části zadání mohou být zpracovávány v rámci bakalářské či diplomové práce studentů.

Nabízíme:

 • kompletní návrh výrobku od ideových návrhů přes analytické a MKP výpočty až po zajištění výroby a stavbu zařízení,
 • zpracování koncepčních návrhů ve formě skic a 3D modelů,
 • zpracování výrobní technické dokumentace,
 • zprostředkování výroby.

Pro oblast konstrukční činnosti disponujeme komerčními licencemi CAD programů Autodesk Inventor, SolidWorks a SolidEdge.

Výpočty

Návrhové výpočty ke konstrukci mechanismu, dimenzování dílců, ověřovací výpočty, verifikační postupy. Běžné analytické postupy, numerické výpočty, využití softwaru (např. MKP).

Ve výpočetní oblasti se zaměřujeme především na návrhové výpočty, tedy výpočty pro dimenzování navrhovaných dílců či konstrukčních celků, a to jak analytické výpočty, tak i MKP výpočty. Dále pak provádíme výpočty jako podklady pro návrh experimentů či jako verifikační výpočty pro ověření již změřených experimentálních dat.

Experimenty

Dva hlavní obory – testování mechanismů a experimentální analýza. Zkušební testovací zařízení převodových ústrojí, brzd a spojek. Rozsáhlá experimentální analýza, např. tenzometrická měření.

V experimentální oblasti náš Ústav nabízí návrh vhodného způsobu a metodiky testování či experimentální analýzy, sestavení měřicí aparatury a provedení požadovaného měření. Výsledky měření jsou pak prezentovány ve formě zprávy z měření s komentářem. Experiment či testování může být dle požadavku zákazníka prováděno buď u něj, nebo v naší laboratoři.

Nabízíme:

 • tenzometrická měření,
 • měření vlastností hydraulických systémů,
 • měření vlastností spojek a brzd,
 • další experimenty dle dohody.

Školení

Školení je možno poskytnout v oboru technické dokumentace v rozsahu:

 • Úvod do GPS (Geometrical Product Specifications) - Co znamená GPS;
 • Proč se zavádí;
 • Jaké jsou rozdíly oproti době, kdy GPS nebylo zavedeno (obecně);
 • Princip nezávislosti X obálková metoda (ČSN ISO 8015:2008);
 • Maticový model GPS (ISO 14638).
 • Tolerování rozměrů, ISO systém kódu - toleranční soustava ČSN EN ISO 286:2011.
 • Všeobecné tolerance – ČSN ISO 2768-1a2; ČSN EN ISO 8062-1a3:2008
 • Tolerování odlitků – ČSN P CEN ISO/TS 8062-3:2015; ISO 8062-4:2014
 • Modifikátory u tolerování lineárních rozměrů – ČSN EN ISO 14405-1:2011.
 • Modifikátory u tolerování úhlových rozměrů – ISO 14405-3:2015.
 • Označování textury povrchu – ČSN EN ISO 1302:2002.
 • Předepisování úchylek tvaru a polohy - Geometrické tolerance (GT) - ČSN EN ISO 1101:2014.
 • Úvod do geometrických tolerancí – proč se zavádí; Jednotlivé GT (tvaru, polohy, umístění, …); Tolerance polohy (kótování a výpočet). Aplikace na přírubách; Modifikátory u tolerancí (CZ, ACS, …);
 • Podmínka maxima a minima materiálu – ČSN EN ISO 2692:2007.
 • Tolerování funkčních kuželů a prizmat – ČSN EN ISO 1119:2012; ISO 2538-1a2:2014.
 • Nejednoznačnost X jednoznačnost zadávání (ČSN EN ISO 14405-2:2012). Tolerování nelineárních rozměrů.
 • Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen (ČSN EN ISO 5459:2012). Odebírání stupňů volnosti (stupně invariance); Základny, systém základny, společná základna; Pořadí základen, pravidlo 3-2-1; Cílené základny (pohyblivé, nepohyblivé).
 • Značení spojovacího materiálu (šrouby, matice…).

Kontaktní osoba:

Ing. Karel PETR, Ph.D.

Reference:

MBtech Bohemia s.r.o., PRAHA - ISO GPS školení
Evektor, spol. s r.o., KUNOVICE - ISO GPS školení
Robert Bosch, spol. s.r.o. - ČESKÉ BUDĚJOVICE - ISO GPS školení
BENTELER Distribution Czech Republic, spol. s r.o., Dobříš - ISO GPS školení