[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ  /EN

Obory

V navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství si můžete vybrat studijní obor Výrobní stroje a zařízení, nebo můžete studovat program Průmysl 4.0 se zaměřením na Výrobní techniku.


V doktorském programu Strojní inženýrství si můžete vybrat studijní obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Magisterské studijní programy
 

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

Při studiu oboru Výrobní stroje a zařízení je kladen velký důraz na výklad a pochopení vazby mezi hlavními užitnými vlastnostmi výrobních strojů a zařízení a mezi technickými a technologickými nástroji, kterými můžeme tyto užitné vlastnosti, jako strojní inženýři, ovlivňovat.
Studium oboru Výrobní stroje a zařízení je výrazně orientováno na konstrukční, projektovou a laboratorní práci, což zajišťuje vysokou úspěšnost absolventů v praxi. Studium je zaměřeno na konstrukci obráběcích a tvářecích strojů, na návrh a projekci automatizační techniky, navrhování pohonných jednotek, jejich řízení a diagnostiku. Předmětem studia je i získání znalostí o elektrických, hydraulických a pneumatických systémech, o automatizaci, robotizaci a o moderních metodách pro návrh, vývoj a optimalizaci výrobních strojů a automatizační techniky, které se neobejdou bez výrazné počítačové podpory-CAD/CAM/CAE systémů a výpočetních softwarů.

Profil absolventů:     

Studium je zaměřeno na přípravu strojních inženýrů pro konstrukci a provoz výrobních strojů a zařízení a jejich systémů. Jde především o obráběcí a tvářecí stroje a automatizační prostředky, například průmyslové manipulátory a roboty. Počáteční společná část výuky je věnována základům stavby výrobních strojů a zařízení. Studenti získávají znalosti z navrhování pohonů, základů automatizace strojů, hydraulických a pneumatických mechanismů, měření parametrů komponent i celých strojů.
Výuka projektování strojů se uskutečňuje s výrazným uplatněním výpočetní techniky, velká pozornost je věnována praktické výuce programování číslicově řízených strojů. Experimentální cvičení probíhá v moderních laboratořích na konvenčních a číslicově řízených strojích. Absolventi se uplatňují jako projektanti, konstruktéři a pracovníci ve vývoji, inženýři v provozu a v podnikových zkušebnách. Mají velmi dobré předpoklady i pro činnost v obchodních společnostech, jako podnikatelé, popřípadě i jako učitelé technických předmětů na všech typech škol.

Obor výrobních strojů a zařízení patří v České republice ke klíčovým průmyslovým odvětvím. Zaměřuje se na produkci tzv. mateřských strojů, především obráběcích a tvářecích strojů. Tyto stroje stojí na počátku veškeré strojírenské a průmyslové produkce a jsou základním a univerzálním prostředkem pro vytváření jakýchkoliv dalších strojů, zařízení nebo produktů. Nedílnou součástí obráběcích a tvářecích strojů je také automatizace a vyšší celky výrobních systémů. Dlouhodobě zaujímá Česká republika 7. místo v produkci výrobních strojů a zařízení na obyvatele, přičemž většina strojů je exportována na vyspělé světové trhy. V oboru obráběcích strojů, tvářecích strojů a automatizační techniky v ČR působí desítky až stovky úspěšných a dlouhodobě prosperujících firem.
 

PRŮMYSL 4.0 - VÝROBNÍ TECHNIKA

Studijní program Průmysl 4.0 je dvouletý navazující magisterský studijní program, který přímo navazuje na bakalářský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze „Teoretický základ strojního inženýrství“. Obor má dvě zaměření – Mechatronika a Výrobní technika. Ústav výrobních strojů a zařízení zajišťuje výuku zaměření Výrobní technika.
Tento studijní program má za cíl připravit absolventy pro zavádění zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice způsobených zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce, která stojí na spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality.
Výukový obsah programu kombinuje základní předměty strojního inženýrství relevantní průmyslové výrobě
a výrobním strojům, které jsou synergicky doplněny o předměty specificky vázané na nový pohled na moderní průmysl. V něm se úzce integrují hardwarová řešení, ovládací software, komunikace a výměna dat a na to vázané řízení strojů, systémů a lidí. Studenti se učí výrobním procesům a provozu strojů, které tyto procesy zajišťují.
Studium kombinuje existující vyučované technické předměty (například Mechanika mechanismů, Průmyslové roboty a manipulátory, Výrobní stroje a zařízení, Automatizace výrobních zařízení, Simulace mechatronických systémů atd.) s novými předměty specificky zaměřenými na Průmysl 4.0, jako například Aditivní a alternativní technologie, Znalostní a datové inženýrství, Softwarové inženýrství, Distribuované systémy, Počítačové vidění a virtuální realita, Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví či Řízení lidských zdrojů.

Profil absolventů:     

Absolventi oboru získávají teoretické znalosti potřebné pro navrhování automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence. Disponují znalostmi modelování, simulací a optimalizací mechanických, mechatronických, výrobních technologických systémů, reálných a virtuálních systémů, distribuovaných a cloudových informačních a řídicích systémů. Nedílnou součástí studia jsou také předměty zaměřené na oblast podnikání na internetu, internet věcí, služeb a lidí.
Absolventi oboru umí navrhovat, modelovat a optimalizovat standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizační systémy, mechatronická zařízení a robotické systémy s využitím IoT, informační systémy pro podnikání a výrobu s využitím internetu věcí, služeb a lidí. Tento studijní program má za cíl připravit absolventy pro zavádění zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice souvisejících s používáním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence ve výrobě, službách a všech odvětví hospodářství tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce, která stojí na spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality.
Absolventi programu najdou uplatnění ve všech technických provozech, kde dochází k návrhům a uplatňování zařízení pro automatizaci průmyslových procesů zejména s užitím možností internetu a organizaci takové průmyslové výroby.

 

Doktorský studijní program

KONSTRUKČNÍ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ústav výrobních strojů a zařízení se podílí na výuce doktorandů v zaměření Výrobní stroje a zařízení, kdy školitelé našeho pracoviště vedou disertační práce doktorandů  zaměřené na výzkum v oblasti výrobních strojů a zařízení.

Studijní obor zabezpečuje vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů v oblasti výzkumu a vývoje realizovaného na fakultě, ve výzkumných institucích i v průmyslové praxi.

Doktorand v rámci studia využívá teoretické poznatky získané prohloubením studia moderních partií základních i aplikovaných převážně inženýrských předmětů a aktuální poznatky z oboru, získané osvojením metod jejich studia. Dalším pilířem studia je zvládnutí výpočtových a simulačních prostředků, opírajících se o moderní HW a SW, a prostředků experimentálního výzkumu na modelech i reálných dílech, souvisejících s řešením problematiky disertační práce.

Profil absolventů:

Absolvent je schopen navrhovat součásti, jejich skupiny i celé stroje nejen pro všeobecné strojírenství, ale především v oblasti strojírenské výrobní techniky.

Vedle konstruktérské fundovanosti je absolvent oboru schopen řešit problematiku strojírenských výrobních procesů. V oblasti strojírenských procesů se jedná především o analýzy potřeb výroby s ohledem na výrobní zařízení a řídící techniku, dále na potřeby manipulace a transportu objektů a přístroje a zařízení pro řízení strojírenských procesů.

Cílem studia je výchova absolventa, který je na základě hlubokých teoretických znalostí a dalších dovedností schopen komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného úkolu výzkumu, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně.