[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Výuka

pracoviste/12135/20131202_001_OMW-Ryszawy.jpg

Obor je zaměřen na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické tak i aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie. Společně s obory Mechatronika a Dopravní, letadlová a transportní technika tvoří základ integrovaného studijního oboru Konstruování, který je směrován do oblastí konstrukce strojních zařízení a umožňuje i při klesajícím počtu zájemců o technické vysoké školy zajistit dostatečnou a kvalitní výuku jednotlivých oborů.

Výuka Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze je zaměřena na konstrukci obráběcích a tvářecích strojů, návrh a projekci automatizační techniky, navrhování pohonných jednotek, jejich řízení a diagnostiku. Během studia získáte znalosti o elektrických, hydraulických a pneumatických systémech, automatizaci, robotizaci a projektování s počítačovou podporou CAD/CAM/CAE.

Posluchači získávají znalosti o koncepci stavby moderních výrobních strojů a automatizační techniky z hlediska nosné struktury, pohonů, sekundárních systémů i periférií. Velká pozornost je věnována aktuálním trendům v reálné průmyslové praxi nejen z hlediska konstrukce strojů a zařízení, ale i z hlediska metodiky jejich vývoje a optimalizace.

Studium je výrazněji než jiné studijní obory na Fakultě strojní ČVUT orientováno na konstrukční, projektovou a laboratorní práci a zajišťuje vysokou úspěšnost absolventů v praxi. Absolventi, kteří ukončili studium, získávají velmi kvalitní pracovní pozice v průmyslu a komerční sféře, nacházejí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojáři, vedoucí výroby, zkušební technici, projektoví manažeři a vedoucí pracovníci v široké škále technicky orientovaných úseků. Mnozí z absolventů po úspěšné praxi na vedoucích technických pozicích zastávají také funkce technicko-obchodní nebo funkce ve strategickém managementu průmyslových společností.

Výuka probíhá v navazujícím magisterském studijním programu Robotika a výrobní technika ve specializaci Výrobní technika (VTE). Absolventi mohou dále pokračovat v doktorském studijním programu oboru Konstrukční inženýrství a mechatronika v sekci Výrobní stroje a zařízení.

Ústav výrobních strojů a zařízení ČVUT FS (Ú12135), který uvedený studijní obor VTE zajišťuje, patří mezi klíčové ústavy ČVUT FS s tradicí již od roku 1926. Na odborné a pedagogické úrovni spolupracuje zejména s Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (Ú12105). Ústav výrobních strojů a zařízení je dislokován do historické budovy na Albertově (Horská 3, Praha 2). Výuka probíhá v nově zrekonstruovaných učebnách a laboratořích se špičkovým laboratorním a strojním zařízením a je zaštítěna nejen pedagogy uvedených ústavů, ale i výzkumnými pracovníky a experty z průmyslové praxe a komerčních firem.

Staňte se absolventy oboru Výrobní stroje a zařízení a buďte nejžádanějšími

 • konstruktéry,
 • výpočtáři,
 • pohonáři,
 • zkušebními techniky
 • a řídícími pracovníky technických oddělení v nejvýznamnějších strojírenských firmách.

Naučíme vás

 • pracovat v CAD a CAM systémech,
 • projektovat obráběcí, tvářecí a další výrobní stroje,
 • navrhovat a seřizovat pohony výrobních strojů,
 • programovat NC, CNC a PLC systémy
 • měřit a diagnostikovat stroje,
 • navrhovat a realizovat hydraulické a pneumatické obvody,
 • projektovat automatizované výrobní linky s robotickými pracovišti,
 • uplatňovat ucelené konstruktérské myšlení při návrzích i realizacích strojů nebo jejich uzlů.