[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Ústav

Svět věčného pohybu

Ústav Mechaniky tekutin a termodynamiky Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní je jedním z předních českých vědeckovýzkumných pracovišť v oblasti mechaniky kontinua. Kromě výuky předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu se věnuje především výzkumu a vývoji v oblasti aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích), sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky), hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy) a problematice nadzvukového proudění.

Za dobu svého působení se zaměstnanci Ústavu podíleli na řadě výzkumných projektů podporovaných jak z veřejných zdrojů (především grantové prostředky v rámci národních programů a evropských programů), tak z prostředků neveřejných v rámci spolupráce s aplikační sférou. Tato spolupráce s průmyslovými partnery pak byla v posledních několika letech rozšířena z republikové na mezinárodní úroveň. Pracoviště se tak díky tomu zařadilo v mnoha oblastech na minimálně Evropskou úroveň.

Spolupráce s průmyslem

Škoda auto, a.s., FANS, a.s., Brentwood Industries Inc., Intecha spol. s r.o., NET4GAS, s.r.o., LOM Praha s.p. a řadou dalších.