[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Ruština

Ruština je nejužívanější slovanský jazyk. Ruština se píše cyrilicí.

pracoviste/12104/flag_ru.png

Ruština začátečníci

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
 

Gramatika:

zvládnutí základní písemné a zvukové podoby jazyka, nejfrekventovanější konstrukce se jmény a slovesy, s předložkami a spojovacími výrazy
Konverzační okruhy: pozdravy, seznamování, poděkování, omluva, rodina, škola, telefonování
Odborná část: materiály, nástroje, jednoduchý popis

Ruština nižší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

prohlubování správné výslovnosti a pravopisu, vybrané části deklinace jmen podstatných a přídavných, zájmen, číslovek a paradigmatiky sloves, spojovací výrazy
Konverzační okruhy: záliby, kultura, studium, orientace ve městě, dopravní prostředky, nákupy, cestování
Odborná část: jednotky měření, matematické výrazy a úkony, popis automobilu

Ruština vyšší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1. Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
 

Gramatika:

rozvíjení znalostí z paradigmatiky jmen a sloves, nepravidelnosti v jejich systému, vyjadřování neurčitosti a záporu, infinitivní konstrukce
Konverzační okruhy: lidská povaha, životní styl, pošta, zdraví, studium cizích jazyků
Odborná část: obchod ČR s Ruskem, strojírenství, počítače, doprava, životní prostředí, motory

Ruština pokročilí

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2. Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.
 

Gramatika:

vyjadřování významů podmínkových, účelových, příčinných, jmenné vyjadřování, syntaktické kondenzace, rysy odborného jazyka. Nepravidelnosti v deklinaci jmen, ve slovesných paradigmatech, nominální vazba a jiné syntaktické struktury, předložkové a spojovací výrazy
Konverzační okruhy: ruština ve světě, vzdělání, volný čas, cestování, prohlubování předchozích tématických okruhů
Odborná část: technika a technický rozvoj, vědecké objevy, automobilismus, zdroje energie, rozvoj letectví. Rozšiřující slovní zásoba

Ruština zkouška - požadavky

ZBRU 2041065 Ruština - bakalářská zkouška [dokumenty]
ZMRU 2041085 Ruština - magisterská zkouška [dokumenty]