[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě. Dnes se anglicky mluví v mnoha zemích světa.

pracoviste/12104/flag_gb.png

Angličtina začátečníci

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
 

Gramatika:

základy anglické výslovnosti, základní číslovky, přítomný čas prostý, osobní a přivlastňovací zájmena, stupňování přídavných jmen, členy, určení času
Konverzační okruhy: osobní údaje, rodina, zaměstnání, záliby, denní režim, nákupy
Odborná část: materiály, nástroje, jednoduchý popis

Angličtina nižší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

čas minulý a budoucí, some/any/no, there is/are, datum
Konverzační okruhy: životopisné údaje, bydlení, město, jídlo, psaní dopisů
Odborná část: jednotky měření (popis, specifikace), matematické výrazy a úkony, geometrie, instrukce, lokalizace

Angličtina vyšší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci B1. Cílem je prohloubení jazykových dovedností s přihlédnutím k odbornému jazyku a obecné odborné terminologie. Porozumění standardnímu cizojazyčnému projevu a konverzace na témata z každodenního života - ve škole, v práci, ve volném čase, na středně pokročilé úrovni. rozšíření a prohloubení gramatiky.
 

Gramatika:

předpřítomný čas, vyjádření účelu, gerundium, infinitiv vazby, podmínkové věty, odvozování slov
Konverzační okruhy: doplňování témat AZ, AN, studium na univerzitě, oblíbené činnosti, korespondence
Odborná část: materiály, popis přístroje a procesu, části auta, údržba

Angličtina pokročilí

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2. Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
 

Gramatika:

vedlejší věty, předminulý čas, modalita, tvoření slov
Konverzační okruhy:  
Odborná část: vzdělávání, věda a výzkum, zdroje energie, životní prostředí, interpretace grafů

Angličtina zkouška - požadavky

ZBAN 2041061 Angličtina - bakalářská zkouška [dokumenty]
ZMAN 2041081 Angličtina - magisterská zkouška [dokumenty]