[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Doktorandské


Výuka jazyků a zkoušky PhD
Cílem jazykové přípravy doktorandů je schopnost s porozuměním číst odbornou literaturu, sledovat odborné přednášky, referovat a zúčastnit se diskuse, písemně shrnout obsah přečteného textu a referovat o experimentu. Mezinárodní kontakty vyžadují též schopnost komunikovat v běžných společenských situacích a především porozumění běžnému hovoru v daném jazyce, telefonátu, vést běžnou korespondenci.
 
Podle počtu zájemců a kapacitních možností zajišťuje ústav jazyků výuku anglického a německého jazyka na dvou úrovních - středně pokročilé a pokročilé. Po individuální přípravě je možné skládat zkoušku také z ruštiny a francouzštiny.
Rozvržení výuky
Výuka obsahuje celkem 78 hodin rozložených do 3 semestrů. Zahájení výuky je v letním semestru prvního roku PhD studia. První dva semestry 2 x 13 týdnů po dvouhodinové výuce (52 hodin) – obecný jazyk, a třetí semestr: 13 týdnů (26 hodin) – odborná příprava.
Zaměření výuky
Dva semestry obecného jazyka
Doplnění obecně-vědní terminologie, výslovnost odborných výrazů, odvozování slov, procvičování funkční gramatiky.

Jeden semestr zaměřený především na odbornou přípravu
Simulace profesních situací, popisy procesu, zásady prezentace a praktický nácvik, interpretace grafů, jazyková příprava na konference, materiály k daným tématům, doplněno poslechem a konverzací.
Předpoklad přijetí do kurzů
Znalosti na úrovni bakalářské jazykové zkoušky (viz požadavky ústavu jazyků). Pokud znalosti nastupujícího doktoranda nevyhovují tomuto požadavku, doplní si je samostatně. Doporučená literatura - viz požadavky k bakalářské zkoušce z AJ a NJ (lze získat na ústavu jazyků).
Učebnice a materiály používané při výuce
Angličtina
 • Murphy: ENGLISH GRAMMAR IN USE, 3rd edition, CUP 2001
 • nahrávky: Flying Colours, English Reader, Interfaces, BBC, atd.
 • namnožené odborné texty pro 3. semestr, odborná literatura doktorandů

Němčina
 • Myšková Z., Návratová B. aj.: Deutsch im Maschinenbau
 • Zettl E., Janssen J., Müller H.: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft
 • Drmlová D. a kol.: Německy s úsměvem
 • Dialog Beruf 2
 • Nekovářová A., Fiegler, D.: Alltagssprache Deutsch
 • doplňkové materiály: odborné časopisy, denní tisk a odborná literatura doktorandů
Doktorandská zkouška z jazyka
Studenti, kteří navštěvují na fakultě výuku, dostanou všechny informace od vyučujících. Ti, kteří se připravují na zkoušku samostatně, musí v dostatečném předstihu konzultovat s příslušným zkoušejícím, kterému předloží vybranou knihu z oboru (200 stran původní literatury v daném jazyce, nikoli manuál) a se kterým se domluví na termínu testu a ústní zkoušky.
 
Zkouška se skládá ze dvou částí:

Písemný test
Je nutná znalost funkční gramatiky, probrané slovní zásoby, předložkových vazeb, tvoření slov odvozováním, spojovacích výrazů v textu. Při konzultaci lze získat podrobné informace o probírané gramatice a slovní zásobě. Úspěšné napsání testu je předpokladem konání ústní zkoušky. Nejpozději týden před domluvenou ústní zkouškou dodá student následující materiál:
 1. schválenou knihu (viz výše)
 2. shrnutí obsahu této knihy (nebo její části v rozsahu 200 stran) v daném jazyce - cca 1 strana formátu A4 (v záhlaví uvést jméno, kód a název ústavu, kde student obhajuje disertaci, název knihy, autor/ři, nakladatelství, rok vydání)
 3. jednu stránka A4 speciálních odborných výrazů k dané problematice, které nebývají uvedeny ve slovnících, a jejich překlad do češtiny (zahraniční studenti vysvětlí pojem definicí)
 4. překlad studentem vybrané pasáže z dané knihy do češtiny - cizinci, kteří skládají doktorandskou zkoušku z češtiny, mohou překládat do některého z jazyků, které se vyučují v ústavu jazyků FS ČVUT, (rozsah překladu - 5 normostran, tj.30 řádek po 60 úhozech)
 5. životopis v daném jazyce (v bodech)
Při této konzultaci vyplní student formulář přihlášky ke zkoušce.

Ústní zkouška
má tento průběh:
 1. Profesionální životopis a neformální pohovor o práci a studiu, plánech, praxi, disertaci, účasti na konferencích, projektech a grantech, využití cizích jazyků na pracovišti apod.
 2. Hlasité čtení odborného textu vybraného zkoušejícím z předložené knihy (v rozsahu 20 - 25 řádek)- student prokáže porozumění textu (vysvětlení, reprodukce, překlad obtížnějších výrazů a struktur, apod.).
 3. Interpretace grafů, tabulek a diagramů z dané knihy.
 4. Tiché čtení další pasáže z knihy (cca 20 řádek) a krátké shrnutí.
Garanti pro příslušný jazyk:
 • AJ: Nina Ayyub
 • NJ: Mgr. Eliška Vítková
 • RJ: Mgr. Dušana Jirovská
 • FJ: Mgr. Dušana Jirovská
 • ČJ: Mgr. Jaroslava Kommová
Uznání jiných jazykových zkoušek
Jako úspěšné složení doktorandské zkoušky z cizího jazyka lze uznat:
 1. mezinárodně uznávaný jazykový certifikát na úrovni C1
 2. mezinárodně uznávaný jazykový certifikát na úrovni B2 + ústní přezkoušení na ústavu jazyků
 3. mezinárodně uznávaný jazykový certifikát na úrovni B2 + prezentace závěrečné práce v cizím jazyce za účasti školitele a zástupce ústavu jazyků
 4. písemný test na ústavu jazyků + prezentace závěrečné práce v cizím jazyce za účasti školitele a zástupce ústavu jazyků
Jinak platí dosavadní podmínky: písemný test a ústní zkouška na ústavu jazyku - viz. požadavky k doktorandské zkoušce z jazyka.

Zkoušky z cizích jazyků:


Angličtina
 • B2 - TOEFL 176 - 235 bodů
 • C1 - TOEFL 206 - 275 bodů
 • B2 - Cambridge English First (FCE)
 • C1 - Cambridge English Advanced (CAE)
 • B2 - Státní zkouška na jazykové škole základní
 • C1 - Státní zkouška na jazykové škole všeobecná

Němčina
 • B2 - Goethe-Zertifikat B2
 • C1 - Goethe-Zertifikat C1
 • B2 - Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe
 • C1 - Österreichisches Sprachdiplom Oberstufe
 • B2 - Státní zkouška na jazykové škole základní
 • C1 - Státní zkouška na jazykové škole všeobecná

Francouzština
 • B2 - DELF
 • C1 - DALF
 • B2 - Státní zkouška na jazykové škole základní
 • C1 - Státní zkouška na jazykové škole všeobecná

Ruština
 • B2 - TORFL B2
 • C1 - TORFL C1
 • B2 - Státní zkouška na jazykové škole základní
 • C1 - Státní zkouška na jazykové škole všeobecná


Španělština
 • B2 - DELE B2
 • C1 - DELE C1
 • B2 - Státní zkouška na jazykové škole základní
 • C1 - Státní zkouška na jazykové škole všeobecná


Čeština
 • B2 - na státní jazykové škole, Karlově univerzitě nebo ČVUT
 • C1 - Státní zkouška na jazykové škole všeobecná