[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Management and Economics

Fields of study

Bakalářský studijní program Teoretické základy strojního inženýrství

Specializace Řízení a ekonomika průmyslových procesů

Od akademického roku 2015/2016 jsme pro Vás připravili zcela nový specializační individuální studijní plán Řízení a ekonomika průmyslových procesů (ISP ŘEPP) zařazený do 3 letého studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI). Studium je zakončeno bakalářskou státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získává titul „bakalář“ (Bc.). ISP ŘEPP představuje oborovou orientaci bakalářského studijního programu TZSI směrem k navazujícím magisterském oboru Řízení a ekonomika podniku (ŘEP). Posiluje vazby mezi magisterským oborem ŘEP a bakalářským studiem, podporuje základní orientaci a stimulaci zájmu studentů o studium oboru ŘEP.
ISP ŘEPP na Fakultě strojní ČVUT je vhodný pro ty z Vás, kteří se chcete podílet na řízení průmyslových podniků a na zajištění toho, aby produkty a jejich výroba byla ekonomicky úspěšná v boji s konkurencí. Zároveň představuje zajímavou alternativu pro všechny ty z vás, kteří se zajímáte o studium ekonomických a manažerských disciplín, ale zároveň se chcete zásadně odlišit od studentů čistě ekonomicko-manažerských oborů. Kombinace technických, ekonomických a manažerských disciplín je totiž velice žádaná a ceněná a zásadním způsobem zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce. Studenti se v rámci ISP seznámí především s řízením podnikových projektů a nástroji strategického marketingu, základními principy a zákonitostmi fungování ekonomiky, metodami a modely pro podporu rozhodovacích procesů a s řešením nejběžnějších ekonomických úloh podnikového manažera. Absolventům tato specializace umožňuje přímý prostup do magisterského studia, tzn. bez přijímacích zkoušek.

Jak postupovat pokud chci tuto specializaci studovat?

  1. Přihlas se do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství.
  2. V průběhu prvního semestru si zapiš na studijním oddělení Fakulty strojní specializační individuální studijní plán Řízení a ekonomika průmyslových procesů.
  3. Studuj předměty zaměřené na podnikovou ekonomiku a management již v bakalářském studiu bez obav z přijímacích zkoušek na návazné magisterské studium Řízení a ekonomika podniku.

Struktura studia, anotace jednotlivých předmětů a leták jsou k dispozici zde.
Podrobnější informace osobně: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Bakalářský studijní program Výroba a ekonomika ve strojírenství

Obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

Bakalářský studijní program VES, se svým oborem Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, má standardní dobou studia 3 roky a představuje profesně orientované bakalářské studium. Předpokládá se tedy, že absolvent po dokončení studia odchází do praxe. Pokračování v navazujícím magisterském studiu připadá v úvahu pouze u velmi nadaných studentů, kteří však musí úspěšně složit přijímací zkoušky. Studium je zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (okruhy: Management a ekonomika, Nauka o materiálu, Technologie), jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul „bakalář“ (Bc.).

Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků pro oblast nižšího až středního managementu. Absolvent bakalářského studijního programu VES je odborně připraven pro řešení jednoduchých až středně obtížných, pravidelně se opakujících dobře strukturovaných a specifikovaných problémů v praxi. Uplatní se při řešení úkolů konstrukční, technologické nebo metrologické povahy, úkolů souvisejících s volbou materiálu a jeho zpracováním, s provozem, řízením jakosti, energetikou, normalizací, ekonomikou, managementem, ekologií, bezpečností práce. Po získání praxe se můžete uplatnit v řídících funkcích v přípravě výroby, v provozu, plánování, obchodě, dopravě, službách apod. Budete schopni řešit problematiku projektového i výrobně-provozního charakteru nejen v technické přípravě, ale i ve vlastním výrobním procesu.

Pokud se student rozhodne v rámci oboru Technologie, materiály a ekonomika strojírenství vybrat zaměření Řízení a ekonomika podniku získá oproti ostatním absolventům oboru hlubší znalosti v oblasti marketingu, sestavování rozpočtů, kalkulací nákladů, řízení projektů nebo účetnictví.

Okruhy otázek ke SZZ, požadavky na úpravu bakalářské práce a další potřebné soubory najdete zde.

Navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství

Obor Řízení a ekonomika podniku

Navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Řízení a ekonomika podniku (ŘEP), má standardní dobu studia 2 roky. Absolventi bakalářského studijního programu TZSI jsou na tento obor přijímáni bez přijímacích zkoušek, ostatní uchazeči skládají přijímací zkoušky. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů Management strojírenského podniku, Ekonomika strojírenského podniku a Strojírenská technologie. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul „inženýr“ (Ing.).

Studium oboru ŘEP je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků pro oblast středního a vrcholového managementu strojírenských i ostatních průmyslových podniků. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie a praxe provozního, strategického a finančního managementu, marketingu, řízení jakosti, podnikové ekonomiky, práva, informačních technologií a řízení lidských zdrojů. Absolventi mají předpoklady nejenom řešit operativní, ale zejména strategické úlohy a problémy podnikové praxe, které se příliš neopakují, jsou špatně strukturované a obtížné. K tomu jsou vybaveni širokou znalostí manažerských metod a technik, metod statistické a rozhodovací analýzy s využitím informačních technologií.

Technické předměty oboru a zejména návaznost studia manažerských a ekonomických disciplín oboru na předcházející obsáhlé vzdělání technické dává absolventům technicko-ekonomické vědomosti a dovednosti, které mohou vhodně uplatnit při řešení komplexních technických a ekonomických problémů. Kombinace studia technických, manažerských a ekonomických disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, a to jak v ekonomických, tak i v technických, výrobních, marketingových a logistických útvarech podniku. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům i uplatnění v obchodních a poradenských firmách, v peněžních ústavech a ve státní správě. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu.

Okruhy otázek ke SZZ, požadavky na úpravu bakalářské práce a další potřebné soubory najdete zde.

Doktorský studijní program Strojní inženýrství

Obor Řízení a ekonomika podniku

Doktorský studijní program Strojní inženýrství je určen pro absolventy magisterského (inženýrského) studijního programu a představuje další, vyšší a náročnější formu vzdělání. Doba studia je u prezenční formy 4 roky a u distanční formy 5 let. U obou forem studia musí doktorand odevzdat dizertační práci do 7 let od jeho zahájení. Studium je realizováno v souladu s individuálním studijním plánem a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent doktorského studia získává akademický titul "doktor" (Ph.D.).

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované, nezávisle myslící tvořivé a vysoce specializované odborníky pro akademickou sféru, soukromý sektor (zejména strojírenské podniky, finanční a bankovní sektor, IT a poradenství, atd.) a veřejný sektor.

Studenti doktorského studia oboru Řízení a ekonomika podniku získávají hlubší teoretické a profesní znalosti, umožňující vědecký a systémový přístup k samostatnému řešení teoretických a praktických úloh podnikového managementu a ekonomiky. Předmětem studia je především teorie manažerských a ekonomických disciplín, modelování rozhodovacích procesů a systémů řízení podniku, řízení a simulace výrobních procesů, a to s důrazem na jejich integrační potenciál využitelný při řízení podniku a synergii s technickými a technologickými aspekty podnikových činností. Studium posiluje schopnost identifikovat inovační příležitosti, vytvářet konkurenční strategie a organizační bázi umožňující inovace a změny.

V rámci doktorských prací se vyžaduje tvůrčí přístup a metody vědecké práce s cílem rozvinout poznání teorie a praxe podnikového řízení a ekonomiky. Hlavními řešenými tématy jsou operativní a strategický controlling, modelování nákladů a finančních toků, komplexní hodnocení podniků a investic, integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, marketing, řízení projektů technického rozvoje, systémy podnikového plánování, podnikový management včetně logistiky, řízení a projektování výroby i ekonomiky ekologie řízení lidských zdrojů, právní aspekty managementu, řízení jakosti a systémy Business a Competitive Inteligence.

Další informace v podobě nabídky předmětů doktorského studia, řádu doktorského studia a rámcových témat jsou k dispozici zde.