[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

Bachelor's

Bakalářské

 • Vývoj teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Ekonomika budoucích termojaderných elektráren a jejich vliv na životní prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Terajoulový zásobník tepelné energie pro fúzní elektrárny - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Tepelné oběhy v budoucích termojaderných elektrárnách - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Rekuperace tepla odpadní páry vznikající při sušení materiálu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Inovativní metody sušení odpadní biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Česká republika bez fosilních zdrojů energie - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, rezervované téma
 • Energie z čištění odpadních vod - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Nízkoemisní fluidní spalování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Snižování emisí tuhých látek při spalování biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Nízkoemisní výroba energie, CCS - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Energetická nezávislost domácnosti - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Vyhodnocování reálnosti energeticky úsporných opatření - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Metodika výběru zplyňovacího zařízení pro biomasu - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Pojistné zařízení proti degradaci glykolové náplně přehřátím v okruhu solárního kolektoru - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Porovnání komínové ztráty kotle pro spoluspalování hnědého uhlí a odvodněných vyhnilých kalů v poměru 90:10 pro dále neupravené kaly a pro kaly vysušené odpadním teplem na obsah vody 45 % - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Likvidace odvodněných vyhnilých kalů z komunálních čistíren odpadních vod - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Stávající systémy na bázi přímých přeměn pro decentralizovanou produkci elektřiny - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Kolovratník, rezervované téma
 • Stanovení hydraulických ztrát v potrubí z termoplastů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Melichar, téma k dispozici
 • Návrh oběžného kola Francisovy turbíny s využitím PC - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Melichar, téma k dispozici
 • Tepelná vodivost vláknitých tepelně izolačních materiálů a výrobků z nich při vysokých teplotách - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Studie možností využití odpadního tepla při kompresi vzduchu. - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • IGCC elektrárny, přehled současného stavu a jejich perspektiva - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Absorpční oběhy pro výrobu elektřiny - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Metody a možnosti využití CO2 zachyceného v CCS systémech - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Výběr optických senzorů pro měření vlastností polydisperzních systémů v energetice - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Nontraditional Methods of Waste Heat Recovery - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Geotermální elektrárny pro nadkritickou přírodní páru - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Oběhy s nadkritickým CO2 pro využití odpadního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Převrácený oběh plynové turbíny pro aplikace nízkých výkonů - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Nanotechnologie pro energetiku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace: experimentální testy existujících turbín / návrh nových turbín / úpravy experimentálních tratí - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Přehled konfigurací elektráren založených na oběhu Kalina - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Netradiční metody výroby elektřiny z odpadního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Tepelné stroje využívající principu kapalinového pístu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Turbíny a expandéry pro nízko-výkonové a nízko-teplotní aplikace - potenciál 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Možnosti aplikace 3D tisku pro energetické a procesní systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Optimalizace absorpčního systému pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Měření provozních charakteristik absorpčního chladícího systému na UCEEB - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • "Solid state" tepelné motory - přehled a perspektiva - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Návrh solárního kogeneračního systému pro rodinný dům - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Využití solárních kolektorů pro domácí kogeneraci. - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Problematika a optimalizace odvodu tepla pro malá energetická zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Střešní solární tepelné elektrárny s ORC - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Využití zeotropických směsí v organickém Rankinově cyklu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Potenciál pasivního radiačního chlazení pro nový alternativní zdroj k výrobě elektřiny - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Separace nekondenzovatelných plynů v geotermálních elektrárnách - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Membrány pro pokročilé absorpční chladící a elektrárenské oběhy pro decentralizovanou energetiku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Nadkritický organický Rankinův oběh - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Problematika mikrokoroze v anaerobním prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Fyzické bariéry u hlubinného úložiště - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Konstrukční řešení dopravy vápence do fluidního kotle - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Skopec, téma k dispozici
 • Emise plynných znečišťujících látek při spalování biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Matěj Vodička, téma k dispozici
 • Možnosti využití průmyslového odpadního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Vodička, téma k dispozici
 • Aktuální stav technologie smart grids v ČR a EU - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Vodička, téma k dispozici
 • Recirkulace výkonu v termojaderných elektrárnách - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zácha, rezervované téma
 • Proudění tekutého kovu v prostředí magnetického pole - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Hypervapotron - využití podchlazeného varu pro zintenzivnění odvodu tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Vývoj součinitele prostupu tepla u parogenerátorů jaderných elektráren během provozu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dispozici
 • Organický uhlík v okruzích energetických zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dispozici
 • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dispozici
 • Energetické využití geotermální energie - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Experimentální studium rozpadu vodních filmů v aerodynamickém tunelu (vzduch/pára) - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Studie možnosti snižování komínové ztráty energetických zařízení snížením teploty spalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Ukládání energie v zásobnících CO2 - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Experimentální heliová smyčka s-allegro - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Proudění a fázové přeměny tekutého kovu v prostředí reaktoru myrrha - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Tlakové nádoby jaderných reaktorů - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Spalování biomasy ve fluidní vrstvě - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Vlastnosti inertních materiálů fluidní vrstvy pro spalování biomasy - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jitka Jeníková, téma k dispozici
 • Optimalizace vlastní spotřeby ostrovní mikroelektrárny WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Zvyšování elektrické účinnosti mikroelektrárny WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Ostrovní mikroelektrárna WAVE v extrémních klimatických podmínkách - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Analýza pilotních provozů mikroelektráren WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Mikroelektrárna WAVE pro klimaticky náročné podmínky - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Konstrukce a provoz výměníků pro využití odpadního tepla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Zateplení rodiného domu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Martin Neužil, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh výměníku pára - vzduch - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Martin Neužil, téma k dispozici
 • Technologie zpracování radioaktivních, nebezpečných a toxických látek bezplamenným spalováním pod hladinou roztavené soli - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Technologie indukčního ohřevu ve studeném kelímku - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Experimentální metody v dvoufázovém proudění- varu vody - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Romsy, téma k dispozici
 • Energetická náročnost kontaktního sušení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michel Sabatini, téma k dispozici
 • Experimentální studium rozpadu vodních filmů v aerodynamickém tunelu (vzduch/pára) - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Skopec, téma k dispozici
 • Návrh imitátoru palivové tyče pro tlakovodní jaderný reaktor - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Štěpánek, téma k dispozici
 • Těžké havárie jaderných elektráren s tavením aktivní zóny - postupy ke snížení jejich dopadu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Chladicí okruhy pro fúzní elektrárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Proudění a fázové přeměny tekutého kovu v prostředí reaktoru MYRRHA - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12115/temata_ZP