[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

Bachelor's

Bakalářské

 • Návrh nové měřící sekce aerodynamického tunelu pro měření hrubé vodní disperze - více
  2301R000 - bez oboru, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Zásobníky energie pro fúzní elektrárny - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, rezervované téma
 • Vývoj teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Fúzní reaktory - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Chlazení fúzních reaktorů - více
  2301R000 - bez oboru, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Rekuperace tepla ze spalin u kotlů spalujících biomasu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Inovativní metody sušení odpadní biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Vyhodnocování reálnosti energeticky úsporných opatření - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Pojistné zařízení proti degradaci glykolové náplně přehřátím v okruhu solárního kolektoru - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Porovnání komínové ztráty kotle pro spoluspalování hnědého uhlí a odvodněných vyhnilých kalů v poměru 90:10 pro dále neupravené kaly a pro kaly vysušené odpadním teplem na obsah vody 45 % - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Likvidace odvodněných vyhnilých kalů z komunálních čistíren odpadních vod - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Metodika výběru zplyňovacího zařízení pro biomasu - více
  2301R000 - bez oboru, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Česká republika bez fosilních zdrojů energie - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Hrdlička, rezervované téma
 • Membrány pro pokročilé absorpční chladící a elektrárenské oběhy pro decentralizovanou energetiku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Výběr optických senzorů pro měření vlastností polydisperzních systémů v energetice - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Geotermální elektrárny pro nadkritickou přírodní páru - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Oběhy s nadkritickým CO2 pro využití odpadního tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Převrácený oběh plynové turbíny pro aplikace nízkých výkonů - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Nadkritický organický Rankinův oběh - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Turbíny a expandéry pro nízko-výkonové a nízko-teplotní aplikace - potenciál 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Možnosti aplikace 3D tisku pro energetické a procesní systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • 'Solid state' tepelné motory - přehled a perspektiva - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Návrh vysokoteplotního zásobníku využívající štěrkové lože pro Carnotovu baterii - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Konverze tepláren a menších elektráren na Carnotovy baterie pomocí integrace elektrického ohřevu a vysokoteplotní akumulace tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace: experimentální testy existujících turbín / návrh nových turbín / úpravy experimentálních tratí - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Nanotechnologie pro energetiku - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Novotný, rezervované téma
 • Problematika mikrokoroze v anaerobním prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Návrh systému řízení a kontroly ultrafiltrační jednotky na zpracování RaO - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Fyzické bariéry u hlubinného úložiště - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Modelování jaderného paliva pro elektrárnu Dukovany pomocí CFD analýzy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Syblík, téma k dispozici
 • Vliv parametrů průtoku chladiva na výpočty pro jaderný reaktor VVER-1000 - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Syblík, téma k dispozici
 • Analýza přestupu tepla pro nadkritickou vodu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Syblík, téma k dispozici
 • Porovnání modelů pro simulaci havárií v jaderném zařízení typu VVER-440 - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Syblík, téma k dispozici
 • Popis těžkých havárií na výzkumných jaderných reaktorech - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Syblík, téma k dispozici
 • Emise plynných znečišťujících látek při spalování biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Matěj Vodička, téma k dispozici
 • Proudění tekutého kovu v prostředí magnetického pole - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Hypervapotron - využití podchlazeného varu pro zintenzivnění odvodu tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Recirkulace výkonu v termojaderných elektrárnách - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Organický uhlík v okruzích energetických zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dispozici
 • Vliv obnovitelných zdrojů energie na elektrickou rozvodnou soustavu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dispozici
 • Vývoj součinitele prostupu tepla u parogenerátorů jaderných elektráren během provozu - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Železný, téma k dispozici
 • Energetické využití geotermální energie - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Experimentální studium rozpadu vodních filmů v aerodynamickém tunelu (vzduch/pára) - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Studie možnosti snižování komínové ztráty energetických zařízení snížením teploty spalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Tlakové nádoby jaderných reaktorů - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Proudění a fázové přeměny tekutého kovu v prostředí reaktoru myrrha - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Experimentální heliová smyčka s-allegro - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Ukládání energie v zásobnících CO2 - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Václav Dostál, téma k dispozici
 • Návrh výměníku tepla pro ohřev biomateriálů využitím odpadní páry z procesu sušení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Energeticky nezávislá domácnost - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Konstrukce a provoz výměníků pro využití odpadního tepla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Ostrovní mikroelektrárna WAVE v extrémních klimatických podmínkách - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Analýza pilotních provozů mikroelektráren WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Mikroelektrárna WAVE pro klimaticky náročné podmínky - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Optimalizace vlastní spotřeby ostrovní mikroelektrárny WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Zvyšování elektrické účinnosti mikroelektrárny WAVE - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh výměníku pára - vzduch, topná pára 12 bar(g) - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Martin Neužil, téma k dispozici
 • Návrh elektrického vytápění nízkoenergetické dřevostavby RD s využitím fotovoltaické krytiny a jeho optimalizace - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Martin Neužil, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh výměníku pára - vzduch, topná pára 3 bar(g) - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Martin Neužil, téma k dispozici
 • Zateplení rodiného domu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Martin Neužil, téma k dispozici
 • Technologie zpracování radioaktivních, nebezpečných a toxických látek bezplamenným spalováním pod hladinou roztavené soli - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Technologie indukčního ohřevu ve studeném kelímku a určení chemických vlastností roztaveného koria - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Prehradný, téma k dispozici
 • Energetická náročnost kontaktního sušení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michel Sabatini, téma k dispozici
 • Akumulace energie ve fúzních elektrárnách - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Štěpánek, téma k dispozici
 • Možnosti využití jaderné energie při kolonizaci Marsu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Štěpánek, téma k dispozici
 • Těžké havárie jaderných elektráren s tavením aktivní zóny - postupy ke snížení jejich dopadu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Proudění a fázové přeměny tekutého kovu v prostředí reaktoru MYRRHA - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Chladicí okruhy pro fúzní elektrárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Pavel Zácha, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12115/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-19 (10:19)