CZ / EN

Navazující magisterské studijní programy

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE SE ZÁPISEM DO AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Nově akreditované studijní programy dle zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, mají akreditaci platnou na 10 let do roku 2028.

APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ,
AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA,
DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA *),
ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ **),
ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA,
ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ,
TECHNIKA PROSTŘEDÍ,
VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ,
INTELIGENTNÍ BUDOVY.

*) Při zájmu o studium navazujícího magisterského programu N 3958 Letectví a kosmonautika, resp. o nově akreditovaný program Letectví a kosmonautika v návaznosti na průběh procesu akreditací je třeba podat přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu Dopravní a transportní technika.

**) Při zájmu o studium navazujícího magisterského programu N 3951 Jaderná energetická zařízení, resp. o nově akreditovaný program Jaderná energetická zařízení v návaznosti na průběh procesu akreditací je třeba podat přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu Energetika a procesní inženýrství.

 

Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v navazujících magisterských studijních programech bude přijato maximálně 450 studentů.

Všechny navazující magisterské studijní programy jsou vyučovány v českém jazyce.

V případě zájmu lze většinu programů a specializací pro studenty – samoplátce zajišťovat také v anglickém jazyce (výše poplatku za studium v cizím jazyce je stanovena Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ Statutu ČVUT v Praze na 66 000,- Kč za semestr).

Specializace navazujících magisterských studijních programů

APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika
 • Matematické modelování v technice
 • Mechatronika
AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
 • Automatizace a průmyslová informatika
 • Přístrojová technika
DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA [1] 
 • Kolejová vozidla
 • Motorová vozidla
 • Spalovací motory
 • Transportní technika
ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ [2]
 • Energetika
 • Procesní inženýrství
ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA
 • Robotika
 • Výrobní technika
ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ
 • Tento studijní program je bez specializace
TECHNIKA PROSTŘEDÍ
 • Tento studijní program je bez specializace
VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ
 • Tento studijní program je bez specializace
INTELIGENTNÍ BUDOVY
 • Tento studijní program je bez specializací a je zajišťován současně na FS, FSv a FEL ČVUT


(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v navazujících magisterských studijních programech se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 5. ledna do 8. dubna 2022 k dispozici na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Přihláška se uzavře automaticky po ověření mailové adresy, úplném vyplnění a zaúčtování poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - viz bod (2). Pokud po provedení platby do 5 dnů neproběhne uzavření přihlášky a její zařazení do přijímacího řízení (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce), je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (paní Eva Lišková: tel.: +420 22435 5638 nebo email: Eva.Liskova@fs.cvut.cz).

Po zařazení do přijímacího řízení musí uchazeč dodat na Oddělení studijní do 30. června 2022 níže uvedené dokumenty:
(při zaslání poštou musí být datové razítko nejpozději 30. 6. 2022 a při osobním doručení je třeba zásilku dodat do 15.00 hodin na Oddělení studijní, Technická 4, 160 00  Praha 6)

1. uchazeči z České republiky nebo Slovenské republiky: 

 • Úředně ověřený výpis všech předmětů absolvovaných v bakalářském programu (netýká se studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2021/2022). Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské studium, nemusí obsahovat předměty absolvované a splněné v posledním semestru bakalářského studia v akademickém roce 2021/2022. Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.
 • Úředně ověřenou kopii diplomu absolvovaného bakalářského studia (netýká se jen studentů všech bakalářských programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2021/2022), případně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.
  • Pokud uchazeč již má bakalářský diplom nebo Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice, dodá jeho úředně ověřenou kopii do 8. dubna 2022. Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.
  • Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2021/2022, musí úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 15. září 2022 -  datum řádného zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze (netýká se jen studentů všech bakalářských programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v LS 2021/2022).
2. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky):
 • Při případném absolvovaném bakalářském vysokoškolském vzdělání v zahraničí dále předkládá úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního bakalářského vysokoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a úředně ověřený český překlad dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání v zahraničí spolu s překladem přehledu absolvovaných před-mětů do českého nebo anglického jazyka s tlumočnickou doložkou. Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.
 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [3]. Uchazeč, který bude skládat zkoušku z českého jazyka v roce 2022, musí spolu s přihláškou dodat doklad prokazující účast na kurzu úrovně B2 s předpokládaným datem závěrečných zkoušek. Doklad o vykonání zkoušky musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 15. září 2022. Uchazeč při přihlášce do studijního programu vyučovaného v českém jazyce musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.
Řádně vyplněná přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) považuje za podanou. Posledním možným datem pro podání přihlášky je 8. duben 2022.
 

(2) Úhrada poplatku

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 • on-line platbou platební kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem)
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB
V případě „nespárování“ platby s přihláškou (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) je nutno neprodleně doručit jednoznačně identifikovatelný doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (identifikací je jméno a příjmení a kód přihlášky a dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky typu A nebo jeho čitelná kopie anebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě). Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek 850,- Kč [4] se poukazuje pouze na účet:
 
Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu: 19-5505030267/0100,
variabilní symbol: 77777,
specifický symbol: číslo přihlášky.
 
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX
Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR)

 

(3) Podání přihlášky

Řádně vyplněná přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) považuje za podanou. Posledním možným datem pro podání přihlášky je 8. duben 2022.

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 8. dubna 2022.

V rámci každého navazujícího magisterského studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku. Uchazeč se ale může přihlásit současně i do více navazujících magisterských studijních programů. V tomto případě je pro každý vybraný studijní program třeba podat samostatnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek za každou z nich. Při přijetí do více programů má pak uchazeč buď možnost volby studijního programu, nebo studovat vybrané programy současně při splnění všech povinností vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze ve všech studovaných programech.

Poplatek za podanou přihlášku je nevratný.

Případné změny, jako je změna studijního programu, specializace, formy studia, …, je možno provést i v průběhu vlastního přijímacího řízení před termínem přijímacích zkoušek a pohovorů. Vše je třeba řešit individuálně přímo s referentkou pro přijímací řízení Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT – paní Eva Lišková, tel.: 224 355 638

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Podmínkou přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu technického směru, a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa příslušného navazujícího magisterského studijního programu/specializace.
 • Uchazeči s cizí státní příslušností (s výjimkou občanů SR) musí předložit doklad, ze kterého bude patrné, že ovládají v dostatečné míře český jazyk, a to na úrovni B2. Tímto dokladem může být např. doklad o složení zkoušky z českého jazyka na Českém vysokém učení technickém v Praze nebo na Univerzitě Karlově. Dále lze použít doklad o ukončení předchozího studia, které celé probíhalo v českém jazyce. V případě pochybností bude vyžadováno vyjádření Ústavu jazyků Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení úplnosti přihlášky a předložených dalších dokladů. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě, bude přijímací řízení zastaveno.

(6) Přijímací zkoušky

Součástí přijímacího řízení ve všech navazujících magisterských studijních programech je pro všechny specializace:

 1. písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření,
 2. ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,
 3. oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného programu/specializace.

Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky i přijímací pohovory konány bezkontaktně v online režimu.
Uchazečům, kteří budou končit v akademickém roce 2021/2022 v bakalářském studijním programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství nebo úspěšně ukončili v minulosti studium v tomto bakalářském programu a ještě nestudovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí [5].
Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.
Uchazeči, kteří již neúspěšně studovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze (včetně absolventů programu FS ČVUT v Praze B2342 TZSI) nebo kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR. Termín přijímacích zkoušek a oborových pohovorů je stanoven na 12. května 2022.

1) Písemná část přijímací zkoušky

Mechanika kontinua
 (Mechanika IA, IIA a IIIA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Termomechanika A a Mechanika tekutin A)
maximální počet bodů za skupinu 40
Aplikovaná matematika
(Matematika IA, IIA a IIIA a Numerická matematika A)    
maximální počet bodů za skupinu 30
Části strojů, materiály a technologie
(Části a mechanizmy strojů I a II, Nauka o materiálu I a II a Technologie I a II)
maximální počet bodů za skupinu 30
  maximum z písemné části zkoušky 100

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, konají vždy písemné zkoušky ze třech oblastí (skupin předmětů).

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, budou postupně konat písemné zkoušky z jednotlivých skupin předmětů. Pro konání každé ze tří zkoušek je vyhrazeno 60 minut a mezi jednotlivými zkouškami budou odpovídající přestávky.
Uchazečům – absolventům bakalářských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství nebo absolventům bakalářských studijních programů strojírenství a obdobných technických programů a oborů/specializací z jiných technických vysokých škol bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:

 

Kritérium Každá vykonaná zkouška na úrovni A
(jen předměty Fakulty strojní ČVUT v Praze)
Vážený průměr za předchozí bakalářské studium
(rozhodným datem pro stanovení váženého průměru je 31. března 2022)
< 1,00 – 1,20 > ( 1,20 – 1,40 > ( 1,40 – 1,50 >
Počet bodů 3 [6] 20 10 5
Studenti musí předložit úřední doklad o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium nejpozději do 31. března 2022 [7].
Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky.
 • Uchazeči, kteří celkově získají alespoň 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.
 • Uchazeči, kteří celkově získají 49 až 33 bodů, musí absolvovat i ústní část přijímací zkoušky.
 • Uchazeči, kteří získají 32 a méně bodů z písemné části, nebudou ke studiu přijati.

 

2) Ústní část přijímací zkoušky
Tato část bude mít formu pohovoru o výsledcích písemné zkoušky a bude obsahovat doplňující otázky a případné stanovení individuálního studijního plánu k doplnění chybějících znalostí. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studia i v případě, že mu sice chybí část znalostí ve výše uvedených skupinách předmětů, ale přijímací komise v ústní části zkoušky usoudí, že má předpoklady k tomu, aby si znalosti doplnil. V takovém případě stanoví komise podmínky, za kterých si student chybějící znalosti doplní. Zpravidla předepíše absolvovat některý z vypsaných předmětů teoretického základu studia na magisterské úrovni a úspěšně z něho složit zkoušku.
Uchazeči, který získal méně než 50 bodů, bude v rámci individuálního studijního plánu vždy předepsán minimálně jeden předmět.
Předměty předepsané přijímací komisí k doplnění znalostí teoretického základu, si student musí zapsat během prvního semestru navazujícího magisterského studia.
Podmínky studia a případně stanovený individuální studijní plán jsou pak součástí rozhodnutí o přijetí.
 

3) Oborový pohovor
Oborového pohovoru se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o přijetí ke studiu.
Při výběru uchazečů komise přihlédne zejména k jejich studijnímu průměru, době předchozího studia a příbuznosti absolvovaného studijního programu, odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích, úrovni bakalářské práce a výsledkům státní závěrečné zkoušky (pokud je student již absolvoval).
 

(7) Termíny

Podání přihlášky
Řádně vyplněná přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) považuje za podanou. Posledním možným datem pro podání přihlášky je 8. duben 2022.

Pozvánka k závěrečné části přijímacího řízení
Pozvánka k přijímacím zkouškám resp. oborovému pohovoru bude odeslána uchazeči nejpozději do 22. dubna 2022.

Přijímací zkoušky a oborový pohovor
Přijímací zkoušky a oborový pohovor se budou konat dne 12. května 2022.

Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze na základě neúspěšného absolvování přijímacích zkoušek nebo oznámení o úspěšném vykonání přijímacích zkoušek bude vyhotoveno písemně nejpozději do 20. května 2022 a zasláno uchazeči.

Konání zápisů do studia
Již 8. září 2022 budou uchazečům zaslány na mail uvedený v přihlášce dokumenty potřebné k zápisu do studia, které bude třeba vyplnit a vrátit zpět elektronicky na Oddělení studijní nejpozději do 12. září 2022, aby mohl zápis případně proběhnout v online bezkontaktním režimu. Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 15. září 2022. U zápisu bude studentům vydáno Rozhodnutí o přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Tento termín je vzhledem k termínu konání SZZ na Fakultě strojní ČVUT v Praze jediný a závazný a bude uveden v oznámení o úspěšném vykonání přijímací zkoušky, které bude zasláno uchazeči.
Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu k zápisu do studia (termín zápisu bude uchazeči sdělen s dostatečným předstihem poštou na kontaktní adresu v ČR) a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, bude Fakulta strojní postupovat v souladu se Statutem ČVUT v Praze.

Zveřejnění zprávy o přijímacím řízení 
Do 31. října 2022 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení. 

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze stejně jako mimořádný termín písemných i ústních přijímacích zkoušek a oborového pohovoru zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2022 o vytvoření hlavní přijímací komise a do 29. dubna 2022 o vytvoření oborových přijímacích komisí.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 14. řádném zasedání dne 8. prosince 2021.

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

[1] Po úspěšném zvládnutí 1. ročníku dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění bude možný přestup do programu N 3958 Letectví a kosmonautika, resp. do nově akreditovaného programu Letectví a kosmonautika v návaznosti na průběh procesu akreditací.

[2] Po úspěšném zvládnutí 1. ročníku dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění bude možný přestup do programu N 3951 Jaderná energetická zařízení, resp. do nově akreditovaného programu Jaderná energetická zařízení v návaznosti na průběh procesu akreditací.

[3]  Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. absolvováním předchozího bakalářského studia včetně SZZ v českém nebo slovenském jazyce nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka nebo vykonáním státní zkoušky z českého jazyka na ČVUT v Praze nebo na Univerzitě Karlově (úspěšné absolvování zkoušky je nutno doložit nejpozději do 15. září 2022).

[4] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 16. 2. 2021 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze.
[5] Absolventům bakalářského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, kteří již studovali nebo studují navazující magisterské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, děkan přijímací zkoušky nepromíjí.
[6] O započtení absolvovaných předmětů Fakulty strojní ČVUT v Praze na úrovni A-lfa (ze všech předchozích studií na Fakultě strojní ČVUT v Praze ne starších 5 let) je třeba samostatně požádat písemně společně s přihláškou (zkoušky nebudou započítávány automaticky).
[7]  Studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze bude automaticky generován studijní průměr dosažený v bakalářském studiu ke dni 31. března 2022.

 

Podmínky jsou ke stažení ZDE.