CZ / EN

Navazující magisterský studijní program MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze vyhlašuje podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING.

Double-degree studijní program v anglickém jazyce zajišťovaný:
ČVUT v Praze (CZ), HAN Arnhem (NL), ENSTA Bretagne, Brest (F), ITB Bandung (RI), TU Chemnitz (D) (Současně bude otevřen i program stejného názvu jako Single-degree vyučovaný v anglickém jazyce a zajišťovaný pouze Fakultou strojní ČVUT v Praze.

na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2023/2024.

Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v navazujícím magisterském studijním programu Master of Automotive Engineering (dále jen MAE) bude přijato maximálně 50 studentů v prezenční formě studia.

Specializace navazujícího magisterského studijního programu

 • Vehicle Dynamics and Control
 • Design of Vehicles / Architecture des véhicules
 • Modelisation / Modélisation
 • Fuel Cells Drives / Brennstoffzellenantriebe
 • Advanced Powertrains [1]

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v navazujících magisterských studijních programech se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 3. ledna 2023 k dispozici na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz

Po úplném vyplnění přihlášky, uzavření a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - viz bod (2) bude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Informace o zařazení přihlášky do přijímacího řízení bude k dispozici v elektronické přihlášce. Pokud se tato informace nezobrazí do 5 dnů po uhrazení poplatku, je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (paní Monika Matyášová: tel.: +420 224 352 587 nebo e-mail: Monika.Matyasova@fs.cvut.cz).
 
Přihlášku se stanovenými přílohami je nutno vložit do systému nejpozději do:

 • 31. března 2023 (týká se uchazečů z České republiky a Slovenské republiky)
 • 1. května 2023 (týká se všech ostatních uchazečů)

Pokud uchazeči chtějí zahájit studiem 1. ročníku mimo Fakultu strojní ČVUT v Praze, zasílají přihlášku se všemi náležitostmi podle zvolené školy na:
HAN, K. Bouwman, P.O.Box 2217, Arnhem, NL-6802 CE, The Netherlands nebo
ENSTA Bretagne, Y. Marco, 2 rue Francois Verny, Brest, F-29806, France nebo
TU Chemnitz, Alternative Fahrzeugantriebe, Prof. T. Unwerth, 09107 Chemnitz, Germany nebo
ITB, I.P.Nurprasetio, Jl. Ganesa, Bandung 40132, Indonesia. Přihláška a všechny přiložené dokumenty MUSÍ být v angličtině.

K e-přihlášce je třeba přiložit:

 • V anglickém jazyce úředně ověřený výpis všech předmětů absolvovaných v bakalářském programu (Transcript of Records).
 • Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (uchazeči, kteří bakalářský diplom získají až v LS 2022/2023, musí úředně ověřenou kopii diplomu dodat na Oddělení studijní FS nejpozději  do 14. září 2023). Studenti z ČR a SR mohou dodat diplomy v českém nebo slovenském jazyce včetně dodatku v česko-anglické nebo slovensko-anglické verzi. Pro studenty mimo ČR a SR je nutný diplom vydaný v angličtině, případně úředně ověřený překlad diplomu do angličtiny. Zahraniční studenti musí získat nostrifikaci bakalářského diplomu.
 • Motivační dopis.
 • Životopis.
 • Vyplněné sebehodnocení (Self-assessment).
 • Kopii jednoho z následujících certifikátů o znalosti angličtiny s minimální požadovanou úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (TOEFL min 550, Computerised TOEFL min. 213, TOEIC min. 750, IELTS min. 6 nebo složení Cambridgské zkoušky FCE, CAE). Netýká se studentů z partnerských škol, kteří dokládají znalost angličtiny složením zkoušky na vysoké škole.
 • Kopii pasu nebo platného osobního dokladu (týká se jen zahraničních studentů).
 • Kopii o certifikátu znalosti francouzštiny (pokud takový existuje – např. DALF nebo DELF).
 • Originál některého z následujících certifikátů znalosti němčiny (DSH-1, DSH-2, DSH-3, TestDaF (Stufe 3), ZOP, KDS, GDS, DSD II, FSP, Goethe-Institut Zeugnis min B2) - pokud takový existuje.

Po zařazení do přijímacího řízení musí uchazeč dodat na Oddělení studijní úředně ověřené kopie výše uvedených dokumentů do 30. června 2022 (Oddělení studijní, Technická 4, 160 00 Praha 6).

(2) Úhrada poplatku

 • On-line platbou kreditní kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem) nebo
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce Komerční banky a. s.

V případě „nespárování“ platby s přihláškou (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) je nutno neprodleně doručit jednoznačně identifikovatelný doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (identifikací je jméno a příjmení a kód přihlášky a dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky typu A nebo jeho čitelná kopie anebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě). Poplatek příp. přeplatek je nevratný (i v případě podání více přihlášek). Poplatek 850,- Kč [2]  se poukazuje pouze na účet:

 
Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu: 19-5505030267/0100,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
 
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX
Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR)

(3) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení úplnosti přihlášky a předložených dalších dokladů. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě, bude přijímací řízení zastaveno. Také v případě uvedení nepravdivých informací v přihlášce (zjištěných i dodatečně po dodání požadovaných dokumentů) bude přijímací řízení zastaveno.

(4) Přijímací řízení

 • Podmínkou přijetí a zápisu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu MAE je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu technického směru, a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa magisterského studijního programu Master of Automotive Engineering.
 • Dostatečná znalost angličtiny podložená certifikátem o znalosti angličtiny.
 • Přijímací řízení probíhá výhradně na základě zaslaných přihlášek. Posouzením přihlášek se zabývají členové přijímací komise, ve které jsou stejným počtem zástupců reprezentovány všechny partnerské školy. Přijímací řízení je stejné pro všechny kandidáty bez ohledu na zemi jejich původu. S přijetím kandidáta musí souhlasit všichni členové přijímací komise. Ustanovení členů přijímací komise se řídí Dohodou o spolupráci uzavřenou mezi partnerskými školami.
Uchazečům mimo ČR a SR bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:
 • Vážený průměr za celé bakalářské studium předepsaného technického směru (přepočítaný do desítkové soustavy hodnocení, kde 10 je nejlepší hodnocení, 0 je nejhorší možné hodnocení – mezi 6 až 8 bude lineárně interpolováno).
0 až 6 7 8 až 10
0 10 20
 • Vážený průměr za celé bakalářské studium bez zohlednění známky z bakalářské práce nebo ze závěrečného projektu (přepočítaný do desítkové soustavy hodnocení, kde 10 je nejlepší hodnocení, 0 je nejhorší možné hodnocení – mezi 6 až 8 bude lineárně interpolováno).
6 7 8 až 10
0 10 20
 • Dále bude zhodnocena technická praxe v oboru strojní inženýrství v délce trvání alespoň 6 měsíců následujícím způsobem: za každých 6 měsíců praxe bude připočteno 2,5 bodu až do maxima 2 let (maximálně dosažitelných je 10 bodů)
 • Znalost angličtiny bude zohledněna následujícím způsobem. Vyjádřeno pro IELTS. Bodové hodnocení jiných uznatelných certifikátů bude adekvátně přepočteno do desítkové soustavy hodnocení, kde 10 je nejlepší hodnocení, 0 je nejhorší možné hodnocení:
6 6,5 7 7,5 8 a vyšší
0 5 10 15 20
 • V případě nejasnosti může být uchazeč (vyjma uchazečů z ČR a SR) vyzván jakýmkoliv členem komise k online pohovoru
 • Každý člen přijímací komise dále hodnotí každého kandidáta v rozmezí +/- 30 bodů. Celkový počet bodů od jednotlivých členů přijímací komise bude průměrován a připočten k výše uvedeným bodovým hodnocením. Přijati budou kandidáti s nejvyšším počtem bodů.
  Součástí přijímacího řízení pro uchazeče z České republiky a Slovenské republiky je:
 1. písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření,
 2. ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,
 3. oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného oboru.

Uchazečům, kteří ukončí v akademickém roce 2022/2023 studium v bakalářském studijním programu ČVUT v Praze, Fakulty strojní B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí [3].

Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.

Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky i oborové pohovory konány bezkontaktně v online režimu.

Uchazeči, kteří již neúspěšně studovali v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze (i absolventi programu FS ČVUT v Praze B2342 TZSI) nebo kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště.
Termín přijímacích zkoušek a oborových pohovorů je stanoven na 11. května 2023.
 

1) Písemná část přijímací zkoušky

Mechanika kontinua  
(Mechanika IA, IIA a IIIA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Termomechanika A a Mechanika tekutin A)
maximální počet bodů za skupinu 40
Aplikovaná matematika
(Matematika IA, IIA a IIIA a Numerická matematika A)
maximální počet bodů za skupinu 30
Části strojů, materiály a technologie
(Části a mechanizmy strojů I a II, Nauka o materiálu I a II a Technologie I a II)
maximální počet bodů za skupinu 30
  maximum z písemné části zkoušky 100

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, budou postupně konat písemné zkoušky z jednotlivých skupin předmětů.  Pro konání každé ze tří zkoušek je vyhrazeno 60 minut a mezi jednotlivými zkouškami budou odpovídající přestávky.

Uchazečům – absolventům bakalářských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství nebo absolventům bakalářských studijních programů strojírenství a obdobných technických programů a oborů z jiných technických vysokých škol bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:

Kritérium Každá vykonaná zkouška na úrovni A (předměty FS ČVUT) Vážený průměr za předchozí bakalářské studium
(rozhodným datem pro stanovení váženého průměru je poslední možný den podání přihlášky ke studiu 31. března 2023 [5]
<1,00–1,20> (1,20–1,40> (1,40–1,50>
Počet bodů 3 [4] 20 10 5

Studenti musí předložit úřední doklad o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium nejpozději do 31. března 2023 5).

Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky.
 • Uchazeči, kteří celkem získají alespoň 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.
 • Uchazeči, kteří celkem získají 49 až 33 bodů, musí absolvovat i ústní část přijímací zkoušky.
Uchazeči, kteří získají 32 a méně bodů, nebudou ke studiu přijati.


2) Ústní část
Tato část bude mít formu pohovoru o výsledcích písemné zkoušky a bude ob sahovat doplňující otázky a případné stanovení individuálního studijního plánu k doplnění chybějících znalostí. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského s tudia i v případě, že mu sice chybí část znalostí ve výše uvedených skupinách předmětů, ale přijímací komise v ústní části zkoušky usoudí, že má předpoklady k tomu, aby si znalosti doplnil.

V takovém případě stanoví komise podmínky, za kterých si student chybějící znalosti doplní. Zpravidla předepíše absolvovat některý z vypsaných předmětů teoretického základu studia na magisterské úrovni a úspěšně z něho složit zkoušku.

Uchazeči, který získal méně než 50 bodů, bude v rámci individuálního studijního plánu
vždy předepsán minimálně jeden předmět.

Předměty předepsané přijímací komisí k doplnění znalostí teoretického základu, si student musí zapsat během prvního semestru navazujícího magisterského studia.

Podmínky studia a případně stanovený individuální studijní plán jsou pak součástí rozhodnutí o přijetí.

3) Oborový pohovor
Při výběru uchazečů komise přihlédne zejména k jejich studijnímu průměru a době předchozího studia a příbuznosti absolvovaného studijního programu, odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích, úrovni bakalářské práce a výsledkům státní závěrečné zkoušky (pokud je student již absolvoval).

(5) Termíny

Podání přihlášky
Přihlášky bude možné vkládat do systému od 3. ledna 2023. Řádně vyplněná přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) považuje za podanou.

Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze na základě neúspěšného absolvování přijímacích zkoušek uchazečů z České republiky nebo Slovenské republiky bude vyhotoveno písemně nejpozději do 26. května 2023 a zasláno uchazeči na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Konání zápisů do studia
Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nezapíše v určených termínech do studia a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, nebude uchazeč zapsán do studia. Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) nebo online na základě zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů na FS ČVUT v Praze.

Zveřejnění zprávy o přijímacím řízení
Do 31. října 2023 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(6) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze  na 24. řádném zasedání dne 30. listopadu 2022.
 

doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

[1] Tato studijní specializace bude otevřena také v rámci Single-degree Master of Automotive Engineering

[2] Poplatek úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 16. 2. 2021 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze.
[3]  Absolventům bakalářského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, kteří již studovali navazující magisterské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, děkan přijímací zkoušky nepromíjí.
[4] O započtení absolvovaných předmětů FS ČVUT v Praze na úrovni A-alfa (ze všech předchozích studií na FS ČVUT v Praze ne starších 5 let) je třeba samostatně požádat společně s podáním přihlášky ke studiu (zkoušky nebudou započítávány automaticky).
[5] Studentům FS ČVUT v Praze bude automaticky generován studijní průměr dosažený v bakalářském studiu ke dni 31. března 2023