CZ/EN

Bakalářské studijní programy

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ,
na Fakultě strojní ČVUT v Praze
se zápisem do akademického roku 2020/2021

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářském studijním programu Teoretický základ strojního inženýrství bude přijato v akademickém roce maximálně 1 500 studentů.

Po úspěšném zvládnutí 1. ročníku dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění bude možný přestup do programů B 2341 Strojírenství (obory Energetika a procesní technika, Informační a automatizační technika, Konstruování podporované počítačem a Technika životního prostředí) a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství (obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství), případně do dalších oborově orientovaných bakalářských studijních programů v návaznosti na průběh procesu akreditací Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství České republiky. [1]

Studijní program Teoretický základ strojního inženýrství bude v akademickém roce 2020/2021 otevřen v prezenční a v kombinované formě studia (výuka v kombinované formě probíhá formou soustředění jeden pracovní den v týdnu).
Celý studijní program Teoretický základ strojního inženýrství je pro studenty – samoplátce zajišťovány také v anglickém jazyce (výše poplatku za studium v cizím jazyce je stanovena Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ Statutu ČVUT v Praze na 55 000,- Kč za semestr).

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářském studijním programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 6. ledna do 14. srpna 2020 k dispozici na adrese:    

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Přihláška se uzavře automaticky po úplném vyplnění a zaúčtování poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - viz bod (2). Pokud po provedení platby do 5 dnů neproběhne uzavření přihlášky (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce), je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (paní Jindřiška Moravcová: tel.: +420 22435 2587 nebo e-mail: Jindriska.Moravcova@fs.cvut.cz).

Po uzavření elektronické přihlášky je třeba její výtisk doručit osobně nebo zaslat na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nejpozději do 14. srpna 2020.

K vytištěné přihlášce ke studiu je třeba dále přiložit:


1. uchazeči z České republiky, resp. cizinci trvale žijící v České republice: 
 • Úředně (Czech Point, Česká pošta, notář, obecní úřad, …) ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR. Občan ČR, který absolvoval maturitu mimo ČR, musí předložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2]. Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2].
  • ​Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2020, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat osobně nebo poslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději do 30. června 2020 do 12.00 hodin.

2. uchazeči ze Slovenské republiky:

 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v SR (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR).

  • Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2020, musí úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději však do 30. června 2020 do 12.00 hodin.
3. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky) a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice:
 • Úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR).
 • Uchazeč, který má zažádáno o nostrifikaci v roce 2020, musí výše zmíněné ověřené doklady dodat osobně nebo poslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 30. června 2020 do 12.00 hodin.
 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2]. Tento doklad musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 30. června 2020 do 12.00 hodin. Uchazeč, který se hlásí do studijního programu vyučovaného v českém jazyce, musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.

(2) Úhrada poplatku

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 • on-line platbou kreditní kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB
 • složenkou

V případě „nespárování“ platby s přihláškou (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) je nutno neprodleně doručit jednoznačně identifikovatelný doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (identifikací je jméno a příjmení a kód přihlášky a dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky typu A nebo jeho čitelná kopie, a nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě). Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek 800,- Kč  [3]  se poukazuje pouze na účet:

Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu: 19-5505030267/0100,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
konstantní symbol: v případě hotovostní platby 378, v případě bezhotovostní platby 558,
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do 14. srpna 2020 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (viz https://www.fs.cvut.cz/studium/bakalarske-a-magisterske/oddeleni-studijni/) nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze [4]. Při zaslání poštou použijte adresu:

ČVUT v Praze Fakulta strojní, Oddělení studijní
Technická 4,
160 00 Praha 6 – Dejvice

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 14. srpna 2020.

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením. Cizí státní příslušníci prokazují dosažení úplného středoškolského vzdělání Rozhodnutím o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení středního vzdělání spolu s Nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.
 • Splnění přijímacího testu z matematiky v případě, že uchazeč úspěšně neabsolvoval žádnou maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky v ČR v uplynulých 3 letech (2018 až 2020). Přijímací test z matematiky bude probíhat na FS ČVUT v Praze dne 9. června 2020. Uchazeči, který splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeč, který splní test na méně než 25%, NEBUDE KE STUDIU PŘIJAT.
 • Prokázání znalosti českého jazyka uchazečů, kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky (viz poznámka [2] k bodu (1) Přihláška ke studiu).
 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který je již studentem v bakalářském studijním programu na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Takový uchazeč musí před zápisem předchozí studium ukončit a při vlastním zápisu do 1. ročníku předložit doklad o ukončení studia.
 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který do dne zahájení akademického roku nedovrší 18 let (nelze dodržet předpisy BOZP a PO).
 • Pokud uchazeči nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě, nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a přijímací řízení bude zastaveno. Při osobním dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty přijata.

Je-li přihláška přijata, následuje administrativní zpracování, které je ukončeno vydáním Usnesení o zastavení přijímacího řízení nebo Rozhodnutím děkana o přijetí/nepřijetí. Přijímací řízení pak končí dnem, kdy uplynou všechny lhůty spojené s vydáním těchto usnesení nebo rozhodnutí.

Termín dodání chybějících dokumentů do 30. června 2020 je konečný. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude následně odesláno nejpozději do 31. července 2020 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

Při nesplnění podmínek pro přijetí do 30. června 2020 bude Fakulta strojní postupovat v souladu s platnou legislativou ČVUT v Praze.

(6) Přijímací zkoušky

 • Všem uchazečům, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí středoškolské studium maturitou, děkan písemnou přijímací zkoušku z matematiky promíjí.
 • Uchazeči, kteří neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v České republice, budou mít v prvním semestru studia povinně zapsán vyrovnávací předmět Repetitorium středoškolské matematiky.
 • Uchazeči, kteří se hlásí do prezenční formy studia a kteří absolvují v roce 2020 v ČR maturitu z Matematiky+ (plus), tedy na vyšší úrovni garantované MŠMT a agenturou CERMAT, mohou požádat o zařazení do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu bez nutnosti absolvovat výběrový test. Výsledek dosažený při maturitní zkoušce z Matematiky+ (Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+) musí uchazeč doložit spolu s maturitním vysvědčením.
 • V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v České republice v letech 2018 až 2020 děkan fakulty přijímací zkoušku promíjí a uchazeč je přijat ke studiu.
 • Uchazeči, kteří již na Fakultě strojní studovali, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z matematiky, pokud v předchozím studiu splnili úspěšně minimálně předměty Matematika I a Matematika II s klasifikací nejhůře „C“ (dobře).
 • Dále děkan fakulty promíjí přijímací zkoušku členům týmů umístěných na prvních třech místech v soutěži Wings of Future pořádané ÚLT FS ČVUT v Praze (držitelé diplomů – platnost diplomu je 3 roky od data vystavení).
 • Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v letech 2018 až 2020 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce konané na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.
 • Uchazeči ze Slovenské republiky, kteří neabsolvují a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice v letech 2018 až 2020, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce konané na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR
 • Tyto zkoušky budou probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 9. června 2020.
 • Uchazeči, kteří se hlásí se do prezenční formy studia a kteří absolvují maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v roce 2020, mohou v přihlášce požádat o absolvování volitelného výběrového testu z matematiky na vyšší úrovni. Na základě výsledků tohoto testu budou případně zařazeni do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu. Tito studenti se pak již od prvního ročníku mohou podílet na řešení vědeckých projektů na jednotlivých ústavech a při úspěšném studiu mohou získat od 2. semestru účelové (motivační) stipendium. Přijímací test pro tyto uchazeče o studium se uskuteční na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 9. června 2020. K účasti na výběrovém testu konaném na Fakultě strojní ČVUT v Praze budou zájemci pozváni písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.
 • Při zařazování do výběrových skupin (maximálně 2 skupiny po 25 studentech) bude sestaveno pořadí ze všech přihlášených uchazečů podle procentuálních výsledků dosažených ve výběrovém testu nebo didaktickém testu z Matematiky+. Vybraní studenti zařazení do výběrových skupin budou o této skutečnosti informováni při zápisu do studia.

(7) Termíny

 • Podání přihlášky
  Vytištěnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutno doručit osobně nebo poštou kdykoliv, jakmile to situace v ČR umožní, nejpozději však do pátku dne 14. srpna 2020, na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice (přízemí vpravo od hlavního vchodu).
 • Konání přijímacích zkoušek
  V případě přihlášek do bakalářského studia děkan fakult všem uchazečům promíjí přijímací zkoušku z matematiky.
  Uchazeči, kteří neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v České republice, budou mít v prvním semestru studia povinně zapsán vyrovnávací předmět Repetitorium středoškolské matematiky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude odesláno nejpozději do 31. července 2020 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.
 • Konání zápisů do studia
  Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu končí nejpozději dnem zápisu do studia, který bude uchazeči oznámen v Rozhodnutí o přijetí ke studiu (pokud dodá požadované doklady). Pokud doklady nebude mít k dispozici, bude mu sdělen termín zápisu pouze dopisem a písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude těmto uchazečům vydáno přímo v den zápisu oproti odevzdané úředně ověřené kopii maturitního vysvědčení. Nejpozdější možný termín zápisů do bakalářských studijních programů je stanoven na pátek dne 11. září 2020. Pokud ještě uchazeč nebude mít v termínu zápisu maturitní vysvědčení, musí odevzdat potvrzení školy o úspěšném vykonání celé maturitní zkoušky (v takovém případě je nutno ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní FS ČVUT v Praze nejpozději do 30. září 2020).
  Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu k zápisu do studia (termín zápisu bude uchazeči sdělen s dostatečným předstihem poštou na kontaktní adresu v ČR) a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, bude Fakulta strojní postupovat v souladu s platnou legislativou ČVUT v Praze.
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  Do 30. října 2020 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2020 o vytvoření hlavní přijímací komise a dále do 8. června 2020 o vytvoření předmětových komisí z matematiky.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány Pedagogickou komisí Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze dne 29. listopadu 2019 a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 25. řádném zasedání dne 11. prosince 2019.

Doplnění a úprava podmínek byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 2. řádném zasedání konaném dne 29. dubna 2020.

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Oficiální podepsaný dokument najdete zde.

Výnos děkana FS se změnami podmínek z 29. dubna 2020 najdete zde.


 

[1]  Současná akreditace všech tří bakalářských studijních programů (B 2341, B 2342 a B 2343) je na základě zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, prodloužena do 31. prosince 2024..

[2] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 nebo státní zkoušky z českého jazyka vydaným ČVUT v Praze nebo Univerzitou Karlovou. V případě, že toto potvrzení uchazeči ještě nemají, musí předložit potvrzení o navštěvování kurzu českého jazyka na úrovni B2 vydaným buď ČVUT v Praze, nebo Univerzitou Karlovou, kde bude vyznačeno datum předpokládaného ukončení kurzu. Po ukončení kurzu musí uchazeč potvrzení o jeho úspěšném ukončení bezodkladně předložit.

[3] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 6. 2. 2019 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze (č. j.: MSMT-4513/2019).

[4] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.