CZ / EN

Bakalářské studijní programy

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ,
na Fakultě strojní ČVUT v Praze
se zápisem do akademického roku 2022/2023

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářském studijním programu Strojní inženýrství bude přijato v akademickém roce maximálně 1 500 studentů.

Po úspěšném zvládnutí 1. ročníku, dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění, bude možný přestup do programů B 2341 Strojírenství (obory Energetika a procesní technika, Informační a automatizační technika, Konstruování podporované počítačem a Technika životního prostředí) a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství (obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství)  – pouze pro dostudování v posledním ročníku, případně do dalších oborově orientovaných bakalářských studijních programů v návaznosti na průběh procesu akreditací Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství České republiky [1].

Studijní program Strojní inženýrství bude v akademickém roce 2022/2023 otevřen v prezenční a v kombinované formě studia (výuka v kombinované formě probíhá formou soustředění jeden pracovní den v týdnu).
Celý studijní program Strojní inženýrství je pro studenty – samoplátce zajišťován také v anglickém jazyce (výše poplatku za studium v cizím jazyce je stanovena Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ Statutu ČVUT v Praze na 55 000,- Kč za semestr).

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářském studijním programu Strojní inženýrství se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 21. ledna do 21. května 2022 [2] k dispozici na adrese:    

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Přihláška se uzavře automaticky po ověření mailové adresy, úplném vyplnění a zaúčtování poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - viz bod (2). Pokud po provedení platby do 5 dnů neproběhne uzavření přihlášky a její zařazení do přijímacího řízení (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce), je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (tel.: +420 778 424 312 nebo email: 12922@fs.cvut.cz).

Následně je třeba dodat na Oddělení studijní do 30. června 2022 níže uvedené dokumenty:
(při zaslání poštou musí být datové razítko nejpozději 30. 6. 2022 a při osobním doručení je třeba zásilku dodat do 15.00 hodin na Oddělení studijní, Technická 4, 160 00 Praha 6. Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo na Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.)


1. uchazeči z České republiky, resp. cizinci trvale žijící v České republice: 
Úředně (Czech Point, Česká pošta, notář, obecní úřad, …) ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR. Občan ČR, který absolvoval maturitu mimo ČR, musí předložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [3]. Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [3]. Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.

2. uchazeči ze Slovenské republiky:

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v SR (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR). Při využití elektronické konverze např. na Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.

2. uchazeči z Maďarska, Německa, Polska a Slovinska:

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v dané zemi (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR, ale je třeba dodat úřední překlad do českého, slovenského nebo anglického jazyka). Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.

3. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenska, Maďarska, Německa, Polska a Slovinska) a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice a budou studovat v programu zajišťovaném v českém jazyce:
 • Úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR). Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo na Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.
 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [3]. Uchazeč, který se hlásí do studijního programu vyučovaného v českém jazyce, musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.

(2) Úhrada poplatku

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 • on-line platbou platební kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem)
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB

V případě „nespárování“ platby s přihláškou (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) je nutno neprodleně doručit jednoznačně identifikovatelný doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (identifikací je jméno a příjmení a kód přihlášky a dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky typu A nebo jeho čitelná kopie nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě). Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek 850,- Kč [4] se poukazuje pouze na účet:

Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6,
číslo účtu: 19-5505030267/0100,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
 
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX
Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR)

(3) Podání přihlášky

Řádně vyplněná přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) považuje za podanou. Posledním možným datem pro podání přihlášky je 21. května 2022.

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením. Cizí státní příslušníci prokazují dosažení úplného středoškolského vzdělání Rozhodnutím o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení středního vzdělání spolu s Nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.
 • Splnění přijímacího testu z matematiky v případě, že uchazeč úspěšně neabsolvoval žádnou maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky v ČR v uplynulých 3 letech (2020 až 2022). Přijímací test z matematiky bude probíhat na FS ČVUT v Praze dne 9. června 2022. Uchazeči, který splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeč, který splní test na méně než 25%, nebude ke studiu přijat.
 • Prokázání znalosti českého jazyka uchazečů, kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky (viz poznámka 2 k bodu (1) Přihláška ke studiu).
 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který je již studentem v bakalářském studijním programu na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Takový uchazeč musí před zápisem předchozí studium ukončit a při vlastním zápisu do 1. ročníku předložit doklad o ukončení studia.
 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který do dne zahájení akademického roku nedovrší 18 let (nelze dodržet předpisy BOZP a PO).

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě bude přijímací řízení zastaveno.

Bude-li přihláška přijata, následuje administrativní zpracování včetně případného vyhodnocení přijímací zkoušky z matematiky a celé zpracování je ukončeno vydáním Rozhodnutím děkana o přijetí/nepřijetí. Přijímací řízení pak končí dnem, kdy uplynou všechny lhůty spojené s vydáním těchto usnesení nebo rozhodnutí.

Termín dodání chybějících dokumentů do 30. června 2022 je konečný. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude následně odesláno nejpozději do 31. července 2022.

Při nesplnění podmínek pro přijetí do 30. června 2022 bude Fakulta strojní postupovat v souladu s platnou legislativou ČVUT v Praze.

(6) Přijímací zkoušky

 • V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity z matematiky nebo fyziky v letech 2020 až 2022 na škole akreditované v České republice děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze přijímací zkoušku promíjí a uchazeč je přijat ke studiu při splnění výše uvedených podmínek.
 • Uchazeči, kteří již na Fakultě strojní studovali, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z matematiky, pokud v předchozím studiu splnili úspěšně minimálně předměty Matematika I a Matematika II s klasifikací nejhůře „C“ (dobře).
 • Dále děkan fakulty promíjí přijímací zkoušku členům týmů umístěných na prvních třech místech v soutěži Wings of Future pořádané ÚLT FS ČVUT v Praze (držitelé diplomů – platnost diplomu je 3 roky od data vystavení).
 • Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky na střední škole akreditované v ČR v letech 2020 až 2022 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské  matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce konané na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude uchazeč pozván.
 • Tyto zkoušky budou probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 9. června 2022.
 • Uchazeči, kteří se hlásí se do prezenční formy studia a kteří absolvují maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v roce 2022, mohou v přihlášce požádat o absolvování volitelného výběrového testu z matematiky na vyšší úrovni. Na základě výsledků tohoto testu budou případně zařazeni do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu. Tito studenti se pak již od prvního ročníku mohou podílet na řešení vědeckých projektů na jednotlivých ústavech a při úspěšném studiu mohou získat od 2. semestru účelové (motivační) stipendium. Přijímací test pro tyto uchazeče o studium se uskuteční na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 9. června 2022. K účasti na výběrovém testu konaném na Fakultě strojní ČVUT v Praze budou zájemci pozváni.
 • Uchazeči, kteří se hlásí do prezenční formy studia a kteří absolvují v roce 2022 v ČR maturitu z Matematiky+ (plus), tedy na vyšší úrovni garantované MŠMT a agenturou CERMAT, mohou požádat o zařazení do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu bez nutnosti absolvovat výběrový test. Výsledek dosažený při maturitní zkoušce z Matematiky+ (Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+) musí uchazeč doložit spolu s maturitním vysvědčením.
 • Při zařazování do výběrových skupin (maximálně 2 skupiny po 25 studentech) bude sestaveno pořadí ze všech přihlášených uchazečů podle procentuálních výsledků dosažených ve výběrovém testu nebo didaktickém testu z Matematiky+. Vybraní studenti zařazení do výběrových skupin budou o této skutečnosti informováni při zápisu do studia.
 • Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.

(7) Termíny

 • Podání přihlášky
  Přihlášky bude možné vkládat do systému od 21. ledna 2022. Řádně vyplněná přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) považuje za podanou. Posledním možným datem pro podání přihlášky je 21. května 2022.  
 • Konání přijímacích zkoušek
  Přijímací zkouška z matematiky se bude konat na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 9. června 2022 (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky na škole akreditované v ČR v letech 2020 až 2022).
  O výsledku přijímací zkoušky bude uchazeč informován.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  Písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu bude odesláno nejpozději do 31. července 2022, a to podle požadavku uvedeného v elektronické přihlášce.
 • Konání zápisů do studia
  Zápisy do studia v bakalářském studijním programu Strojní inženýrství proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) na základě zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku FS ČVUT v Praze (ve druhé polovině srpna). Konkrétní termín zápisu do 1. ročníku studia bude každému uchazeči sdělen v Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které bude zasláno dopisem do vlastních rukou na kontaktní adresu v ČR. Stanovený termín zápisu je pro uchazeče závazný.
  Pokud uchazeči nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče.
  Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu k zápisu do studia a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, bude Fakulta strojní ČVUT v Praze postupovat v souladu se Statutem ČVUT v Praze.
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  Do 31. října 2022 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2022 o vytvoření hlavní přijímací komise a dále do 7. června 2022 o vytvoření dílčí komise z předmětu matematika.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 15. mimořádném zasedání dne 12. ledna 2022.

ddoc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. v. r.
místopředseda AS FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

 

[1]  Současná akreditace všech tří bakalářských studijních programů (B 2341, B 2342 a B 2343) je na základě zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, prodloužena do 31. prosince 2024.

[2] Data jsou stanovena s ohledem na udělení akreditace NAÚ.

[3] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 2. potvrzením o státní zkoušky z českého jazyka nebo o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2  vydaným ČVUT v Praze nebo Univerzitou Karlovou.

V případě, že toto potvrzení uchazeči ještě nemají, musí předložit potvrzení o navštěvování kurzu českého jazyka na úrovni B2 vydaným buď ČVUT v Praze, nebo Univerzitou Karlovou, kde bude jasně vyznačeno datum předpokládaného ukončení kurzu. Po ukončení kurzu musí uchazeč potvrzení o jeho úspěšném ukončení bezodkladně předložit.

[4]  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 16. 2. 2021 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze.

 

Podmínky jsou ke stažení ZDE.