CZ/EN

Bakalářské studijní programy

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
B 2341 STROJÍRENSTVÍ, 
B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ,
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
na Fakultě strojní ČVUT v Praze
se zápisem do akademického roku 2019/2020

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářských studijních programech B 2341 Strojírenství, B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství bude přijato v akademickém roce maximálně 1 500 studentů .[1]

Současná akreditace všech tří bakalářských studijních programů (B 2341, B 2342 a B 2343) je na základě zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, prodloužena do 31. prosince 2024.
Studijní programy budou v akademickém roce 2019/2020 otevřeny v prezenční a v kombinované formě studia (výuka v kombinované formě probíhá formou soustředění v jeden pracovní den v týdnu).
Všechny bakalářské studijní programy jsou vyučovány v českém jazyce.
Celý studijní program Teoretický základ strojního inženýrství a vybrané obory studijního programu Strojírenství jsou pro studenty – samoplátce zajišťovány také v anglickém jazyce.

Obory bakalářských studijních programů
B 2341 Strojírenství

 • Energetika a procesní technika
 • Informační a automatizační technika
 • Konstruování podporované počítačem
 • Technika životního prostředí

B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství

 • Tento studijní program je bezoborový

B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství

 • Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářských studijních programech B 2341 Strojírenství, B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 7. ledna 2019 k dispozici na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Protože součástí e-přihlášky prozatím není elektronický podpis, je nutné, aby uchazeč, po elektronickém odeslání dat, svoji e-přihlášku (dále jen přihláška) vytiskl, podepsal a doručil na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze.

K vytištěné přihlášce ke studiu je třeba přiložit:

 • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

a dále:
1. uchazeči z České republiky, resp. cizinci žijící v České republice:

 • Úředně (Czech Point, Česká pošta, notář, obecní úřad, …) ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR (občan ČR, který absolvoval maturitu mimo ČR, musí předložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky).  Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
  • ​Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2019, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat osobně nebo poslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději do 28. června 2019 do 12.00 hodin.

2. uchazeči ze Slovenské republiky:

 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v SR (není třeba nostrifikace).

  • Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2019, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději však do 28. června 2019 do 12.00 hodin.
3. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky) a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice:
 • Úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR).
 • Uchazeč, který má zažádáno o nostrifikaci v roce 2019, musí výše zmíněné ověřené doklady dodat osobně nebo poslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 28. června 2019 do 12.00 hodin.
 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2]. Tento doklad musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 28. června 2019. Uchazeč, který se hlásí do studijního programu vyučovaného v českém jazyce, musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.

(2) Úhrada poplatku

K přihlášce je nutno připojit doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky nebo jeho čitelná kopie a/nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě - za tento doklad se nepovažuje pouhý příkaz k úhradě). Poplatek činí 650,- Kč [3]. Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek se poukazuje pouze na účet:

KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu 19-5505030267/0100,
konstantní symbol v případě hotovostní platby 378, v případě bezhotovostní platby 558,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do 28. března 2019 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze [4]. Při zaslání poštou použijte adresu:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Oddělení studijní
Technická 4, 16
0 00 Praha 6 – Dejvice

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 31. března 2019.

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením. Cizí státní příslušníci prokazují dosažení úplného středoškolského vzdělání Rozhodnutím o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení středního vzdělání spolu s Nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.
 • Splnění přijímacího testu z matematiky v případě, že uchazeč neskládal žádnou maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky v ČR v uplynulých 3 letech (2017 až 2019). Přijímací test z matematiky bude probíhat na FS ČVUT v Praze dne 12. června 2019. Uchazeči, který splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeč, který splní test na méně než 25%, NEBUDE KE STUDIU PŘIJAT.
 • Prokázání znalosti českého jazyka uchazečů, kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky. (viz poznámka [2]
 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který je již studentem v bakalářském studijním programu na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Takový uchazeč musí před zápisem předchozí studium ukončit a při vlastním zápisu do 1. ročníku předložit doklad o ukončení studia.
 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který do dne zahájení akademického roku nedovrší 18 let (nelze dodržet předpisy BOZP a PO).
 • Pokud uchazeči nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě, nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Při osobním dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty přijata.
Je-li přihláška přijata, následuje administrativní zpracování, které je ukončeno vydáním Rozhodnutí děkana o přijetí (resp. nepřijetí) ke studiu. Přijímací řízení pak končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním těchto rozhodnutí.
Termín dodání chybějících dokumentů do 28. června 2019 je konečný a v případě jeho nedodržení bude přijímací řízení automaticky ukončeno a tato informace bude zveřejněna pod číslem přihlášky na úřední desce Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude následně odesláno nejpozději do 31. července 2019 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.
Při nesplnění podmínek pro přijetí do 30. června 2019 bude přijímací řízení automaticky ukončeno a tato informace bude zveřejněna na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze pod číslem přihlášky.

(6) Přijímací zkoušky

 • V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v České republice v letech 2017 až 2019 děkan fakulty přijímací zkoušku promíjí a uchazeč je přijat ke studiu.
 • Dále děkan fakulty promíjí přijímací zkoušku členům týmů umístěných na prvních třech místech v soutěži Wings of Future pořádané ÚLT FS ČVUT v Praze (držitelé diplomů – platnost diplomu je 3 roky).
 • Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v letech 2017 až 2019 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.
 • Uchazeči ze Slovenské republiky, kteří neabsolvují a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice v letech 2017 až 2019, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR. 
 • Tyto zkoušky budou probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 12. června 2019.
 • Uchazeči, kteří se hlásí se do prezenční formy bakalářského studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a kteří absolvují maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v roce 2019, mohou v přihlášce požádat o absolvování volitelného výběrového testu z matematiky na vyšší úrovni. Na základě výsledků tohoto testu budou případně zařazeni do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu. Tito studenti se pak již od prvního ročníku mohou podílet na řešení vědeckých projektů na jednotlivých ústavech a při úspěšném studiu mohou získat od 2. semestru účelové (motivační) stipendium. Přijímací test pro tyto uchazeče o studium se uskuteční na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 12. června 2019. K účasti na výběrovém testu budou zájemci pozváni písemně poštou na kontaktní adresu v ČR (studijních programů B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika se tato možnost netýká).
 • Uchazeči, kteří se hlásí do prezenční formy bakalářského studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a kteří absolvují v roce 2019 v ČR maturitu z Matematiky+ (plus), tedy na vyšší úrovni garantované MŠMT a agenturou CERMAT, mohou požádat o zařazení do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu bez nutnosti absolvovat výběrový test. Výsledek dosažený při maturitní zkoušce z Matematiky+ (Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+) musí uchazeč doložit spolu s maturitním vysvědčením (studijních programů B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika se tato možnost netýká).
 • Při zařazování do výběrových skupin (maximálně 2 skupiny po 25 studentech) bude sestaveno pořadí ze všech přihlášených uchazečů podle procentuálních výsledků dosažených ve výběrovém testu nebo didaktickém testu z Matematiky+.

(7) Termíny

 • Podání přihlášky
  Přihlášky budou přijímány do 29. března 2019 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze. Při zaslání poštou musí být s datovým razítkem nejpozději 31. března 2019.
 • Konání přijímacích zkoušek
  Přijímací zkouška z matematiky se bude konat na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 12. června 2019 (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky v ČR v letech 2017 až 2019).
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude odesláno nejpozději do 31. července 2019 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.
 • Konání zápisů do studia
  Zápisy do studia v bakalářských studijních programech proběhnou na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) na základě zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku FS ČVUT v Praze. Termín zápisu do 1. ročníku studia bude uchazeči sdělen v Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které bude doručeno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR. Termín zápisu uvedený v rozhodnutí je pro uchazeče závazný.
  Uchazečům, kteří se nedostaví k zápisu do 1. ročníku (termín zápisu je stanoven v Rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude automaticky přijímací řízení ukončeno.
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  Do 31. října 2019 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2019 o vytvoření hlavní přijímací komise a dále do 7. června 2019 o vytvoření předmětových komisí z matematiky. Rozhodnutí děkana bude zveřejněno na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 17. řádném zasedání dne 21. listopadu 2018.

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Oficiální podepsaný dokument najdete zde.


 

[1]  Doporučujeme podat pouze jednu přihlášku ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, protože výuka v 1. ročníku je ve všech třech bakalářských programech (B 2341, B 2342 a B 2343) shodná a po úspěšném absolvování 1. ročníku lze přestoupit z jednoho programu na druhý. Volba studijního programu a případně oboru v přihlášce je závazná pro zápis a lze ji změnit až po úspěšném absolvování 1. ročníku.

[2] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 nebo státní zkoušky z českého jazyka vydaným ČVUT v Praze nebo Universitou Karlovou v Praze. V případě, že toto potvrzení uchazeči ještě nemají, musí předložit potvrzení o navštěvování kurzu českého jazyka na úrovni B2 vydaným buď ČVUT v Praze, nebo Universitou Karlovou v Praze, kde bude vyznačeno datum předpokládaného ukončení kurzu. Po ukončení kurzu musí uchazeč potvrzení o jeho úspěšném ukončení bezodkladně předložit.

[3] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 30. 1. 2018 podle čl. 11 odst. 1 písm.  a)  Statutu ČVUT v Praze (č. j.: MSMT-21850/2017).

[4] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.