CZ / EN

Procesní technika

zamereni_studia/procesni_technika/procesni_01.jpgSpolečný teoretický základ je prohlubován oborovými disciplínami zaměřenými na přenos hybnosti, tepla a hmoty a na fyzikální chemii. K navazujícím a profilujícím předmětům patří hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti a pevnosti a z mechaniky. S problematikou navrhování výrobních linek je posluchač seznamován v příslušném předmětu a v předmětech projekčních. Nedílnou součástí výuky tvoří i problematika zařízení pro ochranu životního prostředí, probíraná v předmětech zaměřených na čištění odpadních vod a plynů. Výuka v oboru má systémové pojetí, je orientovaná na základní principy přeměny látkových soustav, tvorby a zpracování nekonečných a diskrétních objektů, na užívané způsoby přeměn a úprav energie.
Absolventi si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a zařízení. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo simulaci procesů, při konstruování metodami CAD, projektování a využívání počítačových sítí. Takto profilovaní strojní inženýři se rychle adaptují ve výzkumu, ve vývoji a projekci strojů, výrobních linek a závodů ve strojírenství, v inženýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uživatelů. Mohou působit v řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Uplatňují se zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.

Co vás naučíme

K vašim profilujícím předmětům budou patřit hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti a z mechaniky.

Po absolvování budete ovládat nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a zařízení včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů.

Uplatnění

Po absolvování tohoto oboru se můžete zapojit do výzkumu, vývoje či se zabývat projekcí strojů, výrobních linek a závodů ve strojírenství, v inženýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uživatelů. Můžete působit v řízení provozů, údržbě a opravě základních fondů. Uplatníte se zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.