CZ/EN

Strojírenství

Tento studijní program končí a je v procesu obnovy akreditace.
 

Tento studijní program můžete studovat od 2. ročníku, po úspěšném absolvování 1. ročníku bakalářského studijního programu  TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ.

 

Bakalářský studijní program „Strojírenství“ je kratší formou vysokoškolského vzdělání, orientovanou na praktičtější odborný profil absolventů. Absolventi bakalářského studijního programu získají potřebné teoretické i praktické znalosti pro řešení četných a rozmanitých úkolů nejenom ve strojírenství, ale také pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách.

Standardní doba studia je 4 akademické roky.

st_programy/strojirenstvi/strojirenstvi_02.jpg

Bakalářský studijní program „Strojírenství“ se standardní dobou studia 4 akademické roky je prvním stupněm tzv. strukturovaného studia, jehož podstatou je umožnění návaznosti studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského. Bakalářský studijní program je členěn do 4 oborů se studiem v prezenční a kombinované formě.

Na závěr studia bakalářského studijního programu „Strojírenství“ je zařazena bakalářská souborná zkouška, sloužící k souborné kontrole kvality dosažených studijních výsledků. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolvent získá akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Absolventi bakalářského studijního programu „Strojírenství“ mohou pokračovat ve studiu v některém z navazujících magisterských studijních programů po vykonání přijímací zkoušky.

Členění na obory

Energetika a procesní technika

Tutoři: prof. Ing. František Rieger, DrSc., doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Absolventi zaměření na energetiku budou připraveni řešit praktické problémy v různých odvětvích energetiky – od návrhu přes konstrukci až po provoz energetických strojů a zařízení (kotlů, turbín, chladicí techniky, tepelných čerpadel, strojů pro stlačování plynů, hydraulických strojů,…). Absolventi mohou pracovat v energetických provozech podniků i v energetice pro občanskou vybavenost a uplatní se také v projektových nebo technických útvarech profesních energetických organizací. Absolventi se zaměřením na procesní techniku naleznou uplatnění zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním (sklářském, plastikářském, papírenském,…) průmyslu a v podnicích zaměřených na výrobu zařízení a projektování pro tato odvětví. Rozšíření znalostí o procesní technice umožní také uplatnění při čištění odpadních vod a plynů, v biotechnologiích, a při zpracování obnovitelných zdrojů energie (bioplyn a etanol).

Informační a automatizační technika

Tutor: Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.

Absolventi získají znalosti ze základů a prostředků automatického řízení, informatiky, technologie přístrojové techniky, programovacích jazyků mikropočítačů a aplikací. Studenti se seznámí s operačními a databázovými systémy a počítačovými modely, absolvují technická a elektrická měření a konstrukční cvičení. Uplatní se na různých místech výrobních a technických úseků nebo výzkumu v rámci návrhu, provozu a adaptace řídících systémů, informačních systémů a systémů obsahujících prvky vyspělé přístrojové techniky.

Technika životního prostředí

Tutoři: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Studijní obor připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňující vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Absolventi jsou odborně připraveni pro řešení úkolů projekční, konstrukční a technologické povahy. V oborové části studia získá absolvent oboru široké znalosti z navrhování, konstruování, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku. Absolventi se uplatní v konstrukci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, ale také např. v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní a servisní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Uplatnění je možné i v obchodně technickém poradenství či zastoupení.

Konstruování podporované počítačem

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Tento obor reaguje na aktuální poptávku průmyslové sféry na speciální přípravu absolventů bakalářského studia, a to s ohledem na uplatnění takto profilovaných absolventů v tuzemsku i v zahraničí. Absolventi jsou připravováni pro všeobecné navrhování technických systémů s počítačovou podporou, a to v oblasti konstrukce i výpočtů. Z předmětů obecného teoretického základu a z průpravných teoretických předmětů získají další znalosti, které pomohou zvládnutí nástrojů konstruování s podporou všech běžných počítačových nástrojů. Spolu s hlubšími znalostmi z oblasti experimentálního zkoušení strojů a součástí budou připraveni řešit praktické úlohy zejména v oblasti ocelových konstrukcí.