[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Obory

Bakalářský 4-letý studijní program , obor Energetika a procesní technika, specializace Procesní technika.

Absolventi tohoto oboru se, ve specializaci „Procesní technika“, jsou vybaveni základními znalostmi výrobních technologií, které jim umožní samostatně řešit konstrukční návrhy a realizace zařízení, které aplikují při řízení výrobních procesů a linek v oblastech potravinářského, chemického nebo spotřebního průmyslu či odvětví biotechnologie a ochrany životního prostředí. Absolventi jsou vybaveni praktickými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní podílet se na komplexním řešení projektů, a to v rozsahu od výpočtů procesů a konstrukčních návrhů až po řízení a realizaci výrobních celků. Své uplatnění tak nalézají v inženýrských a dodavatelských firmách a dále i ve vlastních výrobních závodech, kde mohou působit v řízení provozu a údržby.

Navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Procesní technika.

Absolventi získají teoretické znalosti a dovednosti, které jim umožní řešit projekty v rozsahu od výpočtů procesů, konstrukčního návrhu aparátů přes návrh výrobní linky pro danou technologii až po řízení a realizaci projektů v potravinářském, chemickém a zpracovatelském průmyslu. K profilujícím předmětům inženýrského oboru patří hydro­mechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlu­bující znalosti z pružnosti, pevnosti a z mechaniky. Po absolvování student plně ovládá nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotli­vých strojů a zařízení včetně potřebných proces­ních a pevnostních výpočtů.

Doktorský studijní program Konstrukční a procesní inženýrství.

Na základě hlubokých teoretických znalostí a dalších dovedností je absolvent schopen komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného úkolu VaV, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně. Takto připravený absolvent je v průmyslové sféře schopen s využitím nejmodernějších postupů a trendů navrhovat technologie, stroje a zařízení ve specializovaných oblastech jako např. procesy, zařízení a linky pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl, biotechnologie a průmyslovou ekologii a dále pro průmysl farmaceutický, plastikářský, hydrometalurgický a příbuzná odvětví.