CZ / EN

Soutěž disertačních prací

Jednotlivé ročníky soutěže disertačních prací jsou od roku 2004 vyhlašovány vždy na období příslušného kalendářního roku.

Práce jsou aktuálně zařazovány do dvou tématických skupin. Zaměření tématických skupin je uvedeno ve výsledcích jednotlivých ročníků soutěže.

  • Soutěž o nejlepší disertační práce vyhlašuje předseda Zvoníčkovy nadace na základě rozhodnutí správní rady nadace včetně stanovení finanční částky na ocenění nejlepších prací.
  • Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty strojní zpracuje seznam disertačních prací obhájených v období, na které je příslušný ročník soutěže vyhlášen.
  • Na základě seznamu prací vyzve proděkan pro vědu a výzkum předsedy oborových rad doktorského studia (ORO) k výběru prací mimořádné kvality.
  • Disertační práce zařazené do soutěže posuzuje hodnotitelská komise navržená správní radou nadace podle pravidla zastoupení jednotlivých ústavů, ze kterých jsou přihlášeny práce do soutěže.
  • Způsob práce při posuzování úrovně přihlášených prací a vlastní rozhodnutí o stanovení pořadí je plně v pravomoci jmenované hodnotitelské komise. Výsledkem práce hodnotitelské komise je výběr nejlepších disertačních prací, určení jejich pořadí na prvních třech místech a návrh jejich ocenění s ohledem na přidělené finanční prostředky. Připouští se možnost vyhodnocení dvou prací na jednom umístění, případně některé umístění neobsadit.
  • Vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění (diplom, finanční odměna) provede předseda nebo tajemník správní rady Zvoníčkovy nadace na nejbližším zasedání vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze po vyhlášení výsledků soutěže.
Výsledky jednotlivých ročníků soutěže najdete zde.