CZ / EN

Příspěvky na cestovné

Zvoníčkova nadace poskytuje každoročně příspěvky na cestovné studentům, doktorandům a perspektivním pracovníkům Fakulty strojní ČVUT v Praze na studijní pobyty a aktivní účast na zahraničních konferencích s významným odborným přínosem.

Pro žadatele zveřejňujeme pravidla, podle nichž správní rada nadace posuzuje žádosti a rozhoduje o poskytnutí příspěvku:

 • nadace poskytuje finanční podporu pouze na cestovné
 • nadace poskytuje prostředky na akce již zajištěné, ne teprve plánované
 • správní rada posoudí, zda žádost obsahuje všechny náležitosti a rozhodne o přiznání příspěvku
 • rozhodnutí správní rady sdělí tajemník nadace žadateli
 • rozhodnutí o výši příspěvku a jeho vyplacení se provádí na závěr roku s ohledem na počet žádostí a na finanční situaci nadace na základě rozhodnutí správní rady jsou příspěvky na cestovné po Evropě přiznávány do maximální výše 1/2 vynaložených nákladů na nejlevnější druh dopravy, nejvýše však do 4000 Kč na osobu, mimo Evropu maximálně do výše 6000 Kč na osobu
 • vyplacení příspěvku je podmíněno vypracováním cestovní zprávy a doložením dokladů o cestovních výdajích

Náležitosti žádosti:

 • žádost obsahuje základní osobní údaje, dosavadní studijní a vědecké výsledky
 • žádost obsahuje způsob financování akce, zejména požadavky na cestovní výdaje, dále náklady na pobyt a stravné
 • doporučení vedoucího pracoviště, u studentů pedagogického garanta nebo školitele žadatele

Studijní pobyty:

 • důsledně připravený pobyt, uvést náplň studijního pobytu s jednoznačně cíleným záměrem a přínosem z hlediska studijního nebo vědeckého charakteru
 • rozpis financování studijního pobytu ze strany vysílající i přijímající, předpokládá se intenzivní spolupráce, na které se musí podílet i druhá strana, např. pobytové náklady hradí přijímající strana (vyjádření jejího zájmu na účelu pobytu)
 • případné další návaznosti

Účast na zahraniční konferenci:

 • název akce
 • termín konání
 • místo konání
 • název a charakteristika příspěvku
 • případné další návaznosti