CZ/EN

Volba kandidáta na děkana ČVUT Fakulty strojní na funkční období 2018-2022

design/2014/lev2017.png ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
Akademický senát ČVUT v Praze – Fakulta strojní 
 

Kandidátem na děkana zvolen prof. Ing. Michael Valášek, Dr.Sc.

Dne 28. února 2018 na svém 11. zasedání zvolil akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní prof. Michaela Valáška, Dr,Sc. kandidátem na děkana fakulty. Návrh na jmenování byl odeslán rektorovi ČVUT v Praze, doc. RNDr.  Vojtěchu Petráčkovi, CSc., dne 5. 3. 2018.

Faksimilie protokolu o volbě je dostupná zde.
 

Volba kandidáta na děkana ČVUT v Praze, Fakulty strojní pro funkční období 2018 – 2022

Ve stanovené lhůtě se přihlásil jeden uchazeč, a to prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Veškeré předložené náležitosti přihlášky uchazeče jsou přístupné členům akademické obce po přihlášení zde.


Akademický senát FS ČVUT v Praze zve všechny členy akademické obce k účasti na diskuzi s uchazečem.

Další body harmonogramu voleb kandidáta na děkana FS ČVUT v Praze jsou následující:

1. Prezentace uchazečů před AS FS
21. 2. 2018 od 14:30 v posluchárně 337 v Dejvicích

 • Délka prezentace do 30 min
 • Individuální otázky pro uchazeče

2. Prezentace uchazečů před akademickou obcí ČVUT FS
22. 2. 2018 od 13:00 v posluchárně 266 v Dejvicích

 • Délka prezentace do 30 min

 • Individuální otázky pro uchazeče

3. Volba kandidáta na děkana na zasedání AS FS
28. 2. 2018 od 14:30 v místosti č. 17 v Dejvicích


Vyhlášení volby kandidáta na děkana Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní pro funkční období 2018 – 2022

Usnesení 1:

Pro organizaci a zajištění voleb kandidáta na děkana ČVUT v Praze – Fakulty strojní pro funkční období 2018 – 2022 schvaluje AS FS Volební komisi pro volbu kandidáta na děkana FS v tomto složení.

Předseda komise:

 • prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Členové komise:
 • prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
 • Ing. Lucie Forejtová
 • Bc. Ondřej Aulich

Usnesení 2:

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní (dále jen AS FS) vyhlašuje v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a vnitřními předpisy fakulty volby kandidáta na děkana fakulty pro funkční období 2018 – 2022 a stanovuje následující náležitosti přihlášek uchazečů ve volbě kandidáta na děkana, podrobný harmonogram voleb a postup podávání přihlášek uchazečů.

A. Harmonogram voleb

1. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana          22. 11. 2017 zasedání AS FS
2. Uzávěrka přihlášek uchazečů 12. 2. 2018 ve 12:00 hodin
3.
 • Uzavření převzetí přihlášek uchazečů z podatelny
 • Kontrola neporušenosti obálek
 • Kontrola náležitostí přihlášek
 • Vypracování protokolu o jednání
12. 2. 2018 12:00-14:00
4. Zveřejnění seznamu uchazečů a jejich programů
 • Prezentace programů na internetu a zkrácených verzí programů ve vestibulech budov ČVUT FS
 12. 2. 2018  do 23:00
 
5. Prezentace uchazečů před AS FS
 • Pořadí vystoupení uchazečů se určí losem na místě
 • Délka prezentace uchazečů do 30 min
 • Individuální otázky pro každého uchazeče
21. 2. 2018 od 14:30 v zajištěné místnosti v Dejvicích
6. Prezentace uchazečů před akademickou obcí ČVUT FS
 • Pořadí vystoupení uchazečů se určí losem na místě
 • Délka prezentace uchazečů do 30 min
 • Individuální otázky pro každého uchazeče
22. 2. 2018 od 13:00 v zajištěné místnosti v Dejvicích  
7.
 • Volba kandidáta na děkana na zasedání AS FS
28. 2. 2018 od 14:30 v zajištěné místnosti v Dejvicích

B. Náležitosti přihlášky

 • Písemný souhlas uchazeče s kandidaturou, podepsaný a opatřený fotografií, a se zveřejněním jím dodaných materiálů (viz přiložený formulář).
 • Profesní životopis uchazeče (strukturovaný v rozsahu 1 strana A4).
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být ověřené kopie).
 • Volební program uchazeče.
 • Zkrácená verze volebního programu (v rozsahu 1 až 2 strany A4).
 • Čestné prohlášení, že ve svém životopise uvedl všechny fyzické a právnické osoby, vůči nimž je osobou spojenou podle § 23 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. a předpisů pozdějších.
 • Další dokumenty dle uvážení uchazeče.
 • Elektronické verze písemného souhlasu s kandidaturou, profesního životopisu uchazeče, volebního programu kandidáta a zkrácené verze volebního programu a čestného prohlášení na standardním nosiči.

Dokumenty přihlášky budou odevzdány v termínu podle stanoveného harmonogramu prostřednictvím podatelny Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní v Praze 6, Technická 4. Dokumenty budou odevzdány v zalepené obálce a adresovány k rukám předsedy Volební komise pro volbu kandidáta na děkana FS, s označením jménem kandidáta a textem „Volby kandidáta na děkana FS - neotvírat“. Předání dokumentů pracovnice podatelny písemně potvrdí.

Volební program kandidáta

 • Projekt s jasným programem kandidáta na děkana. Z programu by mělo být zřetelné, kde uchazeč vidí priority svého působení a čeho a jakým způsobem chce během svého funkčního období dosáhnout.
 • Očekávaná témata programu:
  1. Analýza silných a slabých stránek fakulty, představa o využití silných a zlepšení slabých stránek fakulty.
  2. Zájem o studium na fakultě, programy a obory studia na fakultě (nabídka a poptávka).
  3. Vzdělávací činnost, výuka a její kvalita.
  4. Vědecká, výzkumná a další odborná tvůrčí činnost, doktorské studium.
  5. Financování a hospodaření fakulty.
  6. Personální politika, využití potenciálu mladých pracovníků a jejich kariérní růst.
  7. Spolupráce s praxí a průmyslem, mezinárodní spolupráce.
  8. Marketing, informace, propagace, komunikace.
  9. Pracovní prostředí na fakultě, služby pro studenty a zaměstnance.
  10. ​Organizace, řízení a provoz fakulty.

Souhlas s kandidaturou pro volby kandidáta na děkana ČVUT v Praze – Fakulty strojní
 

KANDIDÁT NA DĚKANA

           
příjmení jméno tituly
 
pracoviště
   
foto email www
 
Souhlasím se svou kandidaturou pro volby kandidáta na děkana ČVUT v Praze - FS pro funkční období 2018 – 2022 a se zveřejněním všech předložených materiálů
V.............................. dne .................................

.........................................................................
podpis

Souhlas s kandidaturou pro volby kandidáta na děkana ČVUT v Praze – Fakulty strojní, můžete stáhnout zde.